Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn AaGIC yn rheoli dros 20 o raglenni hyfforddi arbenigol ledled Cymru, gan gymryd hyfforddeion o hyfforddiant Craidd (Hyfforddiant Meddygaeth Fewnol neu IMT cam 1) hyd at lefel ymgynghorol a Thystysgrif Cwblhau hyfforddiant (TCC).

Mae hyfforddiant meddygaeth yng Nghymru yn rhoi'r cyfle i ddatblygu eich gyrfa i'w lawn botensial mewn amgylchedd hyblyg gyda chymorth da o fewn system gofal iechyd datganoledig. Gweler yma ac yma am ragor o wybodaeth am weithio a byw yng Nghymru.

Goruchwylir hyfforddiant ym mhob arbenigedd gan Bwyllgor Hyfforddi Arbenigol (STC) sy'n cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi (TPD)

Gan weithio gyda'r pwyllgorau hyn, rydym yn:

 • Anelu at sicrhau'r safonau uchaf o ofal cleifion trwy ddatblygu gweithlu meddygol medrus iawn
 • Trefnu rhaglenni hyfforddiant yn unol â gofynion y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC), gan sicrhau bod modd bodloni'r holl ofynion cwricwlwm
 • Recriwtio a dewis hyfforddeion ar gyfer IMT a hyfforddiant Uwch
 • Sicrhau bod yna ymsefydlu priodol i'r rhaglen hyfforddi ar gyfer yr holl hyfforddeion newydd
 • Sicrhau y darperir goruchwyliaeth addysgol reolaidd, o ansawdd uchel,
 • Cefnogi'r ddarpariaeth a'r defnydd o'r e-bortffolio gan hyfforddeion a'u goruchwylwyr addysgol
 • Gweithio gydag addysgwyr arweiniol lleol (Cyfarwyddwyr Meddygol Cyswllt, Arweinwyr Cyfadran, Tiwtoriaid Coleg) i sicrhau bod pob swydd mewn rhaglen yn darparu profiad o ansawdd uchel
 • Sicrhau bod pob goruchwyliwr addysgol wedi cael hyfforddiant priodol (gan gynnwys sgiliau addysgu, gwerthuso a sgiliau asesu a hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth) am eu rôl fel addysgwyr ac aseswyr
 • Sicrhau bod hyfforddeion yn cael mynediad at wybodaeth, cyngor a chwnsela gyrfaoedd sy'n hyddysg ac yn briodol
 • Yn rhagweithiol wrth adnabod hyfforddeion sydd angen cymorth neu arweiniad ychwanegol a gweld bod cymorth yn cael ei ddarparu'n gyflym pan fo angen
 • Monitro asesiad o hyfforddiant gan gynnwys adolygiadau blynyddol o ddilyniant cymhwysedd (ARCPs) ac argymhellion ar gyfer CCT

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn gyfrifol i'r Deon Meddygol Ôl-raddedig ac rydym yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Hyfforddi Ôl-raddedig y Colegau Brenhinol (JRCPTB) a'i Bwyllgorau Cynghori Arbenigol (SACs).  Hefyd, mae gennym gysylltiadau agos â Choleg Brenhinol y Meddygon (Cymru) a rhwydwaith Tiwtoriaid y Coleg Brenhinol.  Pennaeth yr Ysgol Meddygaeth yw Dr Shaun Smale.

 

Rhagor o wybodaeth

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy edrych ar dudalennau arbenigedd unigol.  Fel arall, neu am wybodaeth gyffredinol yn ymwneud â'r Ysgol Feddygaeth, cysylltwch â Claire Porter neu ffoniwch 01443 824247 (llinell uniongyrchol).

Meddygaeth Fewnol Gyffredinol
Adsefydlu

Meddygaeth adsefydlu yw’r arbenigedd sy’n ymwneud ag atal, gwneud diagnosis, trin a rheoli adsefydlu pobl â chyflyrau meddygol sy’n achosi anableddau.

Awdioleg (Meddygaeth awdiofestibwlaidd)

Meddygaeth Awdiofestibwlaidd yw’r arbenigedd sy’n ymwneud â gwneud diagnosis a rheoli anhwylderau’r clyw a chydbwysedd mewn oedolion a phlant.

Cardioleg

Yn aml mae stereoteipiau ynghlwm wrth gardioleg sy’n ei bortreadu fel yr arbenigedd meddygol gyda’r proffil uchaf a mwyaf seiliedig ar sgiliau.

Clefydau heintus

Mae arbenigedd clefydau heintus, er yn fychan o’i gymharu â’r arbenigeddau seiliedig ar system, yn gyfle i gael gyrfa sy’n amrywio o reolaeth heriol ac sy’n amrywio’n gyson i ymchwil arloesol sy’n ysgogi dealltwriaeth o glefydau o bwys byd-eang.

Cwricwlwm hyfforddiant cam un meddygaeth fewnol
Dermatoleg

Mae rhaglen dermatoleg Cymru wedi’i rhannu rhwng de a gogledd Cymru, gydag ymgeiswyr yn gweithio naill ai yn y de neu’r gogledd am bedair blynedd. Nid oes disgwyl i ymgeiswyr gylchdroi rhwng y de a’r gogledd.

Diabetes ac endocrinoleg

Mae endocrinoleg a diabetes yn bwnc eang iawn ac o ganlyniad mae’n un sy’n apelio at hyfforddeion ac ymgynghorwyr fel ei gilydd, gan ei fod yn cwmpasu mecanweithiau sylfaenol ffisioleg a ffarmacoleg, ynghyd â’r gallu i wella ansawdd a chanlyniadau tymor hir drwy reoli clefydau’n effeithiol ac yn aml eu gwella.

Ffarmacoleg glinigol

Diffinnir hyfforddiant mewn CPT yn y cwricwlwm hyfforddi arbenigeddau, ac mae fel arfer wedi’i gyfuno â hyfforddiant fel meddyg cyffredinol.

Meddygaeth Genhedlol-wrinol

Mae meddygaeth genhedlol-wrinol yn cynnwys ymchwilio i a rheoli heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a HIV. Mae’n ymdrin â chleifion allanol yn bennaf ond mae hefyd yn cynnwys gofal cleifion mewnol â HIV.

Gastroenteroleg

Mae Gastroenteroleg yn arbenigedd meddygol cyffrous sy’n ehangu, ers cyflwyno’r rhaglen sgrinio coluddion genedlaethol ac o ganlyniad i’r cynnydd mewn achosion o glefyd yr afu.

Geneteg glinigol

Mae geneteg glinigol yn arbenigedd sy’n cynnwys gwneud diagnosis a rheoli anhwylderau genetig sy’n effeithio ar unigolion a’u teuluoedd.

Haematoleg

Yn y DU, mae haematoleg glinigol yn arbenigedd dwys, cyffrous a boddhaus sy’n cynnwys ymarfer clinigol a labordy.

Imiwnoleg glinigol

Mae ymarfer clinigol Imiwnoleg, yn ôl diffiniad Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn cynnwys gweithgarwch clinigol a labordy sy’n ymwneud ag astudio, gwneud diagnosis a rheoli cleifion â chlefydau sy’n deillio o anhwylder ar fecanweithiau imiwnolegol, a chyflyrau lle mae ystumio imiwnolegol yn rhan bwysig o therapi.

Llwybr Craidd Gofal Acíwt - ACCS
Meddygaeth Acíwt

Mae meddygaeth fewnol acíwt (AIM) yn arbenigedd meddygol gymharol newydd a dim ond ers 2009 y mae’n cael ei chydnabod.

Meddygaeth alwedigaethol

Nod yr Adran Meddygaeth Alwedigaethol yw darparu gwasanaeth cynghori proffesiynol diduedd, effeithlon o safon uchel i wella ac optimeiddio staff ac iechyd sefydliadol.

Meddygaeth geriatrig

Mae’r rhaglen hyfforddi geriatrig yng Nghymru wedi’i rhannu rhwng y De a’r Gogledd.

Meddygaeth liniarol

Mae hyfforddiant arbenigol mewn meddygaeth liniarol yng Nghymru’n cynnwys profiad hyfforddi cynhwysfawr i’r sawl sy’n dymuno dilyn gyrfa hyd lefel Ymgynghorydd.

Niwroleg

Mae niwroleg yn arbenigedd sy’n newid yn gyflym. Yn draddodiadol, roedd niwroleg yn cael ei weld fel diddordeb deallusol, a oedd yn ymwneud â diagnosis o gyflyrau prin y system nerfol.

Niwroffisioleg Glinigol

Mae niwroffisioleg glinigol yn cynnig gyrfa gyffrous ac amrywiol yn y niwrowyddorau i’r sawl sydd â diddordeb mewn cyfuno cysylltiadau mynych â chleifion gyda sgiliau technegol.

Oncoleg

Mae AaGIG yn cynnig hyfforddiant mewn Oncoleg Glinigol (Radiotherapi) ac Oncoleg Feddygol.

Meddygaeth arennol

Mae meddygaeth arennol yn arbenigedd cyffrous sy’n cynnig yr her o ofalu am gleifion â salwch acíwt a’r rhai sydd â chlefydau cronig sydd angen gofal tymor hir gyda chymorth tîm amlddisgyblaethol.

Meddygaeth anadlol

Mae’r rhaglen hyfforddi meddygaeth anadlol yng Nghymru’n awr wedi’i rhannu rhwng y de a’r gogledd

Rhiwmatoleg

Mae rhiwmatoleg yn un o arbenigeddau meddygaeth ac mae wedi cadw dibyniaeth gref ar sgiliau clinigol cadarn er gwaethaf datblygiadau pwysig yn ein dealltwriaeth o sail folecwlaidd clefydau rhiwmatolegol.