Neidio i'r prif gynnwy

Gyrfaoedd GIG Cymru

Mae Gyrfaoedd GIG Cymru yma i'ch helpu i ddarganfod y cyfoeth o gyfleoedd gwaith sydd ar gael o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Gyda mwy na 350 o swyddi ar gael, mae GIG Cymru yn lle cyffrous i ddatblygu eich gyrfa, p'un a ydych chi'n 16 neu'n 60.

Oeddech chi'n gwybod...?

 • Cymro oedd sefydlydd y GIG - Aneurin Bevan
 • Ni yw'r cyflogwr mwyaf yng Nghymru, yn cyflogi mwy na 80,000 o bobl
 • Rydym yn darparu gofal iechyd i'r 3,000,000 o bobl sy'n byw yn y wlad

Rydym yn helpu i wella ac arbed bywydau ac ni allem wneud hynny heb ein pobl.

A dydyn ni ddim yn sôn am ein rolau clinigol yn unig - fel meddygon a nyrsys. Ni allai'r GIG oroesi heb ei drydanwyr, cyfrifwyr a gweithwyr cymorth gofal iechyd ychwaith-i enwi dim ond ychydig o'r nifer o rolau eraill sydd yma.

Mae arnom angen pobl sy'n dosturiol ac sydd am wneud gwahaniaeth. Mae pob un o'n pobl yn chwarae rhan hanfodol o ran cadw poblogaeth Cymru'n ffit ac yn iach.

Ddiddordeb? Gallwch fod yn sicr o ddewis eang o gyfleoedd gyrfaol, pob un ohonynt yn heriol ac yn werth chweil.

Mwy na 350 o rolau'r GIG ...

Ar y wefan hon, eglurwn yr ystod o rolau sydd ar gael o fewn y GIG, gan gynnwys y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen.

Mae ein tudalen Rolau yn manylu ar bopeth o feddygon a nyrsys i barafeddygon a phorthorion, gwyddonwyr gofal iechyd i ysgrifenyddion meddygol a mwy. Mae pob tudalen rôl yn disgrifio:

 • Beth mae'r rôl yn ei olygu
 • Yr hyfforddiant sydd ei angen
 • Lle gallai'r rôl arwain

Rhagor o wybodaeth am yrfaoedd

Ydych chi'n fyfyriwr? Efallai eich bod chi'n ystyried newid gyrfa? Efallai eich bod chi'n cefnogi rhywun i wneud penderfyniadau gyrfaol? Rydym wedi creu siop un stop o wybodaeth gyrfaoedd i'ch cefnogi ar bob cam o'ch taith gyrfa. Ewch i'r Adran Cyngor Gyrfaoedd Iechyd i gael gwybod mwy.

Dod o hyd i swydd yn y GIG

Os ydych chi'n barod i ymgeisio ac eisiau gweld y swyddi a'r prentisiaethau sydd ar gael ar hyn o bryd, ewch i'n tudalen Profiad a Swyddi lle byddwch chi'n dod o hyd i ddolen i safle recriwtio swyddi'r GIG ac awgrymiadau ar sut i chwilio am eich swydd ddelfrydol a gwneud cais llwyddiannus.

GIG Cymru: Strwythur

Mae'r GIG yng Nghymru yn darparu gwasanaethau drwy saith Bwrdd Iechyd Lleol a thair Ymddiriedolaeth GIG.

Mae'r saith Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) yng Nghymru yn cynllunio ac yn darparu gwasanaethau gofal iechyd yn eu hardal leol.

Mae tair Ymddiriedolaeth y GIG yn cynllunio ac yn darparu gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer Cymru gyfan.

Mae Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau yn darparu'r gwasanaethau canlynol:

 • Mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn cael eu darparu gan Ymarferwyr Cyffredinol (GPs) a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill mewn canolfannau iechyd a meddygfeydd.
 • Darperir gofal eilaidd drwy'r gwasanaethau ysbyty ac ambiwlans.
 • Mae gofal trydyddol yn cael ei ddarparu gan ysbytai sy'n trin mathau arbennig o salwch, fel canser.
 • Fel arfer, darperir gwasanaethau gofal cymunedol mewn partneriaeth â'r gwasanaethau cymdeithasol lleol ac fe'u cyflwynir i gleifion yn eu cartrefi eu hunain.

Mae gan y GIG yng Nghymru un awdurdod iechyd arbennig hefyd a nifer o sefydliadau cenedlaethol sy'n cefnogi ac yn galluogi gwaith y byrddau iechyd lleol a'r ymddiriedolaethau.

Ymddiriedolaethau GIG

Awdurdod Iechyd Arbennig

 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) - rôl arweiniol yn y gwaith o addysgu, hyfforddi, datblygu a llunio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Mae Gyrfaoedd GIG Cymru yn rhan o AaGIC.

Sefydliadau Cenedlaethol

GIG Cymru: Egwyddorion Sylfaenol

Mae gan y GIG yng Nghymru chwe egwyddor graidd sy'n llywio sut mae ein staff yn cydweithio i wneud yn siŵr bod yr hyn rydym yn ei wneud a sut yr ydym yn ei wneud yn cael ei ategu gan ymdeimlad o bwrpas cyffredin. Mae'r chwe egwyddor graidd yn atgyfnerthu gwerthoedd ac ymddygiadau pob un o sefydliadau'r GIG.

Tudalen Cysylltu â ni:

Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar ein gwefan ond os nad ydych yn gallu, cysylltwch â ni!

Mae croeso i chi anfon e-bost atom. Ein nod yw ymateb cyn gynted â phosibl ac fel arfer gallwch ddisgwyl ateb o fewn pum diwrnod gwaith.

Gallwch hefyd ddilyn ein gwaith ar gyfryngau cymdeithasol - Rydym ar Twitter a Facebook.

 

NHS Wales Careers

NHS Wales Careers

@nhswalescareers