Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun gweithlu strategol ar gyfer gofal sylfaenol

Gan weithio mewn partneriaeth â'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol, rydym yn datblygu Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Ymgysylltwyd yn gynnar â rhanddeiliaid allweddol ac mae consensws clir bod angen Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol. 

Mae nifer o ffactorau allweddol sy'n llywio'r angen am Gynllun Gweithlu Strategol, yn enwedig heriau sylweddol o ran y gweithlu sy'n effeithio ar gynaliadwyedd gwasanaethau gofal sylfaenol.  Bydd y cynllun hwn yn ystyried siâp a maint y gweithlu sydd ei angen i fodloni iechyd y boblogaeth ac i fynd i'r afael â materion ochr-gyflenwad ar gyfer y dyfodol.

Ein nod ar gyfer y cynllun hwn yw:

  • Deall ysgogwyr galw presennol a nodi ffactorau allweddol sy'n llywio'r galw am y 10 mlynedd nesaf
  • Deall datblygiadau technolegol a newidiadau cyflym mewn darpariaeth gofal iechyd a’r effaith y gallai’r rhain ei chael ar ddarpariaeth gofal sylfaenol
  • Nodi heriau a materion allweddol o ran yr ochr gyflenwi ar draws grwpiau proffesiynol ac ardaloedd o Gymru i greu fframwaith ar gyfer piblinellau cyflenwi yn y dyfodol  
  • Cyflwyno argymhellion i gefnogi datblygiad model gweithlu cynaliadwy i fwrw ymlaen â’r gwaith o gyflawni’r Model Gofal Sylfaenol i Gymru
  • Cydnabod darparu’r ystod eang o wasanaethau sy’n cyd-fynd â gofal sylfaenol, gan gynnwys gwasanaethau cymunedol a sut y bydd unrhyw newidiadau i fodelau gweithlu gofal sylfaenol yn effeithio ar y rhain
  • Darparu fframwaith clir ar gyfer gweithredu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i danategu penderfyniadau yn y dyfodol ar gomisiynu addysg a hyfforddiant dros gyfnod o 10 mlynedd hyd at 2035.

Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar y tîm aml-broffesiynol craidd yng nghyd-destun datblygu Model Gofal Sylfaenol Cymru (PCMW) a nodi'r gweithlu sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau effeithiol o fewn ôl troed clwstwr.  Bydd y cynllun yn ceisio nodi'r camau gweithredu tymor byr, canolig a hir sydd eu hangen i sicrhau y darperir model gweithlu cynaliadwy.

Ein nod yw datblygu’r cynllun erbyn mis Tachwedd 2023 fel ei fod yn dylanwadu ar ddatblygiad Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) lefel Clwstwr a Bwrdd Iechyd ar gyfer 2024/25.

Byddwn yn ymgysylltu’n helaeth ar y cynllun yn ystod y flwyddyn nesaf gan gysylltu â chlystyrau, Cydweithrediadau Proffesiynol, contractwyr annibynnol, Byrddau Iechyd, cyrff proffesiynol ac ystod eang o randdeiliaid.

Bydd rhagor o wybodaeth am gynnydd y cynllun hwn ar gael yma yn fuan.   Gallwch gysylltu â ni trwy gyfeiriad e-bost pwrpasol heiw.primarycarewfp@wales.nhs.uk