Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Gweithlu Strategol ar Gyfer Gofal Sylfaenol

Datblygwyd y Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a’r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol (SPPC) , mewn cydweithrediad ag ystod eang o randdeiliaid.
 

Diweddariad ar gynnydd

Cymeradwywyd y cynllun gan y Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol ym mis Rhagfyr 2023 a’i rannu â byrddau iechyd er mwyn llywio’r cynllunio ar gyfer 2024-25. 

Cymeradwywyd y cynllun gan y Bwrdd Gofal Sylfaenol Cenedlaethol ar 15 Chwefror 2023 a bwriedir ei lansio yn ystod gwanwyn 2024.

Bydd fersiwn 'darlleniad byr' o'r cynllun ar gael yn fuan.
 

Am y cynllun

Nod y cynllun yw datblygu modelau gweithlu cynaliadwy sy’n cefnogi uchelgais Cymru Iachach a Model Gofal Sylfaenol Cymru.

Mae'r cynllun yn nodi dau ddeg chwech o gamau allweddol i'w cyflawni dros gyfnod o 5 mlynedd sy'n cyd-fynd â themâu Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Ffurfir y camau gweithredu o ymgysylltu, mapio strategaeth, gwybodaeth am y gweithlu ac ymchwil cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae’r camau gweithredu yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol:

  • Gwreiddio gweithio amlbroffesiynol ym mhob sector gan gynnwys gofal sylfaenol brys.
  • Cefnogi gweithlu iach, llawn cymhelliant ac ymgysylltiol mewn gofal sylfaenol.
  • Ehangu hyfforddiant ac addysg mewn gofal sylfaenol i ddatblygu’r gweithlu presennol yn ogystal â chreu piblinellau gweithlu’r dyfodol.
  • Gwella cynllunio’r gweithlu ar bob lefel (ymarfer, clwstwr, Clwstwr cyfan, BI, cenedlaethol) gan gynnwys modelu galw sy’n ystyried senarios y dyfodol.
  • Canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth o ran arweinyddiaeth broffesiynol a systemau. 
  • Cynnig teg ar gyfer gofal sylfaenol o ran mynediad at fudd-daliadau, iechyd a lles, cefnogaeth a chyfleoedd datblygu a oedd yn thema gyffredin drwy’r ymgysylltu.
  • Cynyddu atebion gweithlu cynaliadwy i leihau dibyniaeth ar staffio dros dro.
  • Manteisio ar dechnolegau newydd a datblygiadau gwyddonol i ryddhau amser i ofalu.

Cyflawni'r cynllun

Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflawni'n effeithiol, bydd angen i bob sefydliad groesawu'r cynllun a'i symud ymlaen yn lleol. Bydd hyn yn helpu i ddatblygu gwasanaeth gofal sylfaenol cynaliadwy sy'n diwallu anghenion y boblogaeth ac yn darparu mynediad teg a gofal o ansawdd uchel.  

Bydd y camau gweithredu yn cael eu blaenoriaethu gyda chamau gweithredu ar unwaith i'w cymryd yn 2024/25. Bydd y camau gweithredu sy'n weddill yn cael eu cyflawni fesul cam yn dilyn hyn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ein mewnflwch pwrpasol: heiw.primarycarewfp@wales.nhs.uk.
 

Adnoddau

Isod mae rhestr o adnoddau a ddefnyddir yng nghyfnod cynllunio ac ymgysylltu Cynllun Strategol y Gweithlu ar gyfer Gofal Sylfaenol (SWPPC):

Gweler crynodeb o'r digwyddiadau ymgysylltu isod: