Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Gweithlu Strategol ar Gyfer Gofal Sylfaenol

Gan weithio mewn partneriaeth â'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol, rydym yn datblygu Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol.

Ymgysylltwyd yn gynnar â rhanddeiliaid allweddol ac mae consensws clir bod angen Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol. 

Mae nifer o ffactorau gweithlu allweddol yn effeithio ar gynaliadwyedd gwasanaethau gofal sylfaenol.  Bydd y cynllun hwn yn ystyried siâp a maint y gweithlu sydd ei angen i fodloni iechyd y boblogaeth ac i fynd i'r afael â materion ochr-gyflenwad ar gyfer y dyfodol.

Ein nod ar gyfer y cynllun hwn yw:

  • deall gyrwyr galw presennol a nodi ffactorau allweddol sy'n llywio'r galw am y 10 mlynedd nesaf
  • deall datblygiadau technolegol a newidiadau cyflym yn y modd y darperir gofal iechyd a’r effaith y gallai’r rhain ei chael ar ddarpariaeth gofal sylfaenol
  • nodi heriau a materion allweddol o ran yr ochr gyflenwi ar draws grwpiau proffesiynol ac ardaloedd o Gymru i greu fframwaith ar gyfer piblinellau cyflenwi yn y dyfodol  
  • cyflwyno argymhellion i gefnogi datblygiad model gweithlu cynaliadwy i fwrw ymlaen â’r gwaith o gyflawni Model Gofal Sylfaenol i Gymru
  • cydnabod darpariaeth yr ystod eang o wasanaethau sy’n cyd-fynd â gofal sylfaenol, gan gynnwys gwasanaethau cymunedol a sut y bydd unrhyw newidiadau i fodelau gweithlu gofal sylfaenol yn effeithio ar y rhain
  • darparu fframwaith clir ar gyfer gweithredu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i danategu penderfyniadau yn y dyfodol ar gomisiynu addysg a hyfforddiant dros gyfnod o 10 mlynedd hyd at 2035.


Ein nod yw datblygu’r cynllun erbyn mis Tachwedd 2023 fel ei fod yn dylanwadu ar ddatblygiad Cynlluniau Tymor Canolig Integredig (IMTPs) lefel Clwstwr a Byrddau Iechyd ar gyfer 2024/25.

Rydym wedi datblygu pecyn adnoddau, gallwch ddod o hyd iddo yma.