Neidio i'r prif gynnwy

Arweinyddiaeth

Developing a healthier Wales through a culture of compassionate leadership

Ni ellir gorbwysleisio rôl arweinyddiaeth i gyfrannu at lwyddiant Cymru Iachach. Mae'n ofynnol i gael arweinwyr a fydd yn sicrhau diwylliant o les, gwelliant parhaus, didwylledd a bod diogelwch seicolegol yn  ffynnu o fewn ein gweithlu a'n sefydliadau.

Mae gan AaGIC rôl arweiniol o ran cyflawni'r agenda arweinyddiaeth ar sail unwaith i Gymru ac yn unol â'r uchelgais i weddnewid y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru.

Mae Cynllun Blynyddol 2019 - 20 AaGIC yn nodi prosiectau cychwynnol i wthio'r agenda arweinyddiaeth yn ei blaen.

 • Yn unol â Strategaeth y Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, datblygu strategaeth arweinyddiaeth ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, mewn partneriaeth â gofal cymdeithasol Cymru ac Academi Cymru
 • Gweithredu fframwaith cynllunio olyniaeth a rheoli talent ar gyfer GIG Cymru
 • Mapio adnoddau arwain a rheoli a nodi rhaglenni blaenoriaeth ar gyfer iechyd a gofal
 • Gweithredu porth arweinyddiaeth ddigidol a rhwydwaith (iau) alumni

Porth Arweinyddiaeth newydd 'Gwella' bellach ar gael i holl staff GIG Cymru

Mae ‘Gwella’ y porth arweinyddiaeth ar gyfer holl staff GIG Cymru wedi’i lansio heddiw. Mae'r adnodd digidol dwyieithog ar gael drwy unrhyw ddyfais symudol ac mae'n darparu mynediad at ystod eang o adnoddau arwain a rheoli tosturiol a guradwyd o Gronfa’r Brenin, y Brifysgol Agored a chydweithwyr ar draws cenhedloedd eraill y DU. Gallwch gyrchu porth Arweinyddiaeth Gwella yma

Cefndir

Mae AaGIC wedi sicrhau cytundeb gan Lywodraeth Cymru a GIG Cymru i ymgorffori ymagwedd gyfunol a thosturiol tuag at ddatblygu'r strategaeth arweinyddiaeth ar gyfer Cymru a phrosiectau cysylltiedig. Mae'r dull hwn, a ddatblygwyd gan yr Athro Michael West, Kings Fund, eisoes yn darparu'r sylfeini ar gyfer datblygu arweinyddiaeth mewn iechyd a gofal ar draws rhannau eraill o'r DU ac Iwerddon. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gefnogol i ddull gweithredu arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol ar gyfer datblygu strategaeth arweinyddiaeth ar gyfer iechyd a gofal.


Beth yw arweinyddiaeth dosturiol a chyfunol?

Mae arweinyddiaeth dosturiol yn ei gwneud yn ofynnol i arweinwyr:

 • Mynychu – rhoi amser a gwrando gyda diddordeb
 • Deall – darganfod beth a pham
 • Dangos Empathi – gofalu am y person arall
 • Helpu – cefnogi/cymryd camau priodol

Mae arweinyddiaeth gyfunol yn gofyn am ffocws ar dimau, systemau a chynwysoldeb, ac fe'i hategir gan dosturi a gwella ansawdd.

Gyda'i gilydd, nid yw dulliau arwain tosturiol ac arweinyddiaeth gyfunol yn adnabod ffiniau ac maent yn berthnasol i bob arweinydd waeth beth fo'u cefndir proffesiynol.

Dengys adborth o'r cam ymgysylltu o ddatblygu strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cenedlaethol fod awydd am ymagwedd dosturiol a chyfunol ar gyfer arweinyddiaeth yng Nghymru. Hefyd, diwylliant o gynwysoldeb, diogelwch seicolegol a blaenoriaethu iechyd a lles y gweithlu.

Yn anad dim, mae tystiolaeth glir o'r cysylltiad rhwng y dulliau gweithredu hyn, y ffocws ar les y gweithlu ac ansawdd y gofal i gleifion.


Uchafbwyntiau'r cynnydd hyd yn hyn


Digwyddiadau i ddod

Rhagfyr 2019

 • 5ed Rhag - Digwyddiad arweinyddiaeth AHP, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 • 16eg Rhag – Grŵp Llywio Arweinyddiaeth
 • 19eg Rhag - Digwyddiad arweinyddiaeth ym Mhrifysgol Bae Abertawe gyda'r Athro Michael West (YB)
 • 19eg Rhag - Gweminar fyw gyda'r Athro Michael West (YP)

Ionawr 2020

 • 28ain Ion – Adolygiad AaGIC o'r ffynonellau arweinyddiaeth ymgysylltu â'r Athro Michael West

Chwefror 2020

 • 12fed Chwef – Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Bae Abertawe gyda chefnogaeth yr Athro Michael West
 • 20fed Chwef – Gweithdy diwylliant ac arweinyddiaeth AaGIC, yn cael ei gefnogi gan welliant GIG a GIG Lloegr

Ebrill 2020

 • Uwchgynhadledd Talent AaGIC