Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb oedi.

Pob tîm ac adran

Rhaglen Archwilio Technegydd Fferyllfa Achrededig
heiw.pt@wales.nhs.uk
Hybu Techneg Anadlydd
heiw-ait@wales.nhs.uk
Adolygiad Blynyddol o Ddatblygiad Cymhwysedd Gofal Eilaidd
heiw.arcp@wales.nhs.uk
Apeliadau
heiw-appeals@wales.nhs.uk
Gwerthusiadau
heiw-appraisalofficer@wales.nhs.uk
Gwerthusiadau (Cyllid)
heiw-appraisalfinance@wales.nhs.uk
Gwobrau BEST
heiw-bestawards@wales.nhs.uk
Gyrfaoedd
nhswalescareers@wales.nhs.uk
Cyfathrebu
heiw.communications@wales.nhs.uk
Cynllun y Gweithlu Nyrsio
heiw.nursingworkforceplan@wales.nhs.uk
Ymholiadau Cyfrinachol
heiw-confidentialenquiries@wales.nhs.uk
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
heiw-cpd@wales.nhs.uk
heiw-cpdadmin@wales.nhs.uk
Gwasanaethau Corfforaethol

heiw.corporateservices@wales.nhs.uk

Deintyddol
heiw.dental@wales.nhs.uk
03300 584 219
System Gwerthusiadau Deintyddol
heiw-das@wales.nhs.uk
Tîm Digidol
heiw.digital@wales.nhs.uk
Contractau Addysg
heiw.educationcontracts@wales.nhs.uk
Hyfforddiant Goruchwylwyr Addysgol
heiw.estraining@wales.nhs.uk
Cyllid
heiw.financeteam@wales.nhs.uk
Ysgol Sefydliadol Cymru
heiw.foundationschool@wales.nhs.uk
Rhyddid Gwybodaeth
heiw.foi@wales.nhs.uk
Arferion Hyfforddi Pellach
heiw-ftp@wales.nhs.uk
AD Meddygon Teulu
heiw-gphradmin@wales.nhs.uk
Rheoli Ansawdd Meddygon Teulu
heiw-gpqmofficer@wales.nhs.uk
Daliedydd Meddygon Teulu
heiw-gpretainer@wales.nhs.uk
Hyfforddiant Meddygon Teulu
heiw.gptraining@wales.nhs.uk
03300 584 205
AaGIC (Prif)
heiw@wales.nhs.uk
Eofn
heiw.intrepid@wales.nhs.uk
Llai na Llawn Amser
heiw-flexibletrg@wales.nhs.uk
Dysgu Tech
heiw-learntech@wales.nhs.uk
Gwerthusiad Meddygol a System Ail-ddilysu
heiw.mars@wales.nhs.uk
noreply-mars@cardiff.ac.uk
heiw-marsofficer@wales.nhs.uk
Rhaglen Hyfforddi Prentisiaeth Fodern
heiw-prptma@wales.nhs.uk
Adroddiadau NADEX
heiw-nadexreports@wales.nhs.uk
Achrediad Cenedlaethol Gwasanaethau Ychwanegol
heiw-nesa@wales.nhs.uk
Adnoddau Ar-lein
heiw-onlineresources@wales.nhs.uk
Optometreg
heiw.optometry@wales.nhs.uk
01443 824653
Fferylliaeth
heiw.pharmacy@wales.nhs.uk
03300 585 004
Rhaglen Technegydd Fferyllfa
heiw-pt@wales.nhs.uk
Deon Meddygol Ôl-raddedig
heiw.postgraduatedean@wales.nhs.uk
Rhaglen Hyfforddeion Fferylliaeth Cyn-cofrestru
heiw-prp@wales.nhs.uk
Uned Cefnogi Proffesiynol
heiw.professionalsupport@wales.nhs.uk
03300 584 211
03300 584 212
03300 584 213
Cymhelliad Seiciatreg
heiw-psychincentive@wales.nhs.uk
Ansawdd a Chymorth Addysg Ôl-raddedig
heiw.pges@wales.nhs.uk
03300 584 210
heiw.qa@wales.nhs.uk
heiw.sre@wales.nhs.uk
Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd
heiw.qist@wales.nhs.uk
Derbynfa
heiw.reception@wales.nhs.uk
03300 585 005
Recriwtio Hyfforddiant Arbenigol
HEIW.MARS@wales.nhs.uk
heiw.orbit360@wales.nhs.uk
Hunan-achredu
heiw-selfaccreditation@wales.nhs.uk
Staff a Meddygon Arbenigol Cysylltiol
heiw.sas@wales.nhs.uk
03300 584 209
Hyfforddiant Arbenigol / Gofal Eilaidd
heiw.recruitment@wales.nhs.uk
Llywodraethu Dilyniant Hyfforddeion / Apeliadau
heiw.appeals@wales.nhs.uk
03300 584 207
Arolwg Hyfforddeion
heiw.traineesurvey@wales.nhs.uk
Melin Drafod Hyfforddeion
heiw.traineethinktank@wales.nhs.uk
Trac Academaidd Clinigol Cymru
heiw.wcat@wales.nhs.uk

Rhyddid gwybodaeth

I gyflwyno cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, e-bostiwch heiw.foi@wales.nhs.uk neu anfonwch lythyr at Tîm y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, AaGIC, Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ

Ymholiadau'r wasg

Mae ein tîm cyfathrebu ac ymgysylltu yn delio â phob ymholiad yn y wasg a'r cyfryngau ar gyfer AaGIC. Os ydych chi'n aelod o'r wasg a'r cyfryngau a bod gennych ymholiad, cysylltwch â'r tîm cyfathrebu ac ymgysylltu yn uniongyrchol (ac nid ein staff).

Manylion cyswllt tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu AaGIC
E-bost cyffredinol: heiw.communications@wales.nhs.uk neu drwy'r dderbynfa ar 03300 585 005
Angharad Price, Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu: 01443 846357 neu 07773 598993 or angharad.price@wales.nhs.uk
Helen Cade, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu: 01443 824182 neu 07971 300562 or helen.cade@wales.nhs.uk

Oriau agor
Mae'r swyddfa gyfathrebu ar agor rhwng 8:30 a 16:30, ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd ymholiadau cyffredinol a dderbynnir gan y cyfryngau y tu allan i oriau yn cael eu gweithredu gan y tîm ar y diwrnod gwaith nesaf.

Gwneud Cwyn Ffurfiol

Dylai'r sawl sy'n gwneud y Gŵyn Ffurfiol, neu ei gynrychiolydd, hysbysu'r Prif Weithredwr drwy e-bost o dan y pennawd ' Cwyn Ffurfiol' i heiw.complaints@wales.nhs.uk neu'n ysgrifenedig i'r Prif Weithredwr, yn Nhŷ Dysgu, Nantgarw, CF15 7QQ.

Er mwyn cynorthwyo AaGIC i ymateb i'r Gŵyn cyn gynted â phosibl, dylai gynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • enw a chyfeiriad llawn yr achwynydd, a'i gyfeiriad e-bost os mai dyma'r dull cyswllt a ffefrir,
  • pryd ddigwyddodd y digwyddiad;
  • lle digwyddodd y digwyddiad;
  • sut yr hoffai'r sawl sy'n gwneud y Gŵyn i AaGIC ddatrys y mater.

Bydd yr achwynydd yn derbyn cydnabyddiaeth o'i Gŵyn o fewn dau ddiwrnod gwaith ar ôl iddo gael ei dderbyn gan AaGIC.

Rhaid gwneud y Gŵyn, o fewn tri mis i'r digwyddiad y cwynir yn ei gylch.

Bydd AaGIC yn derbyn cwynion gan gynrychiolwyr person sy'n gwneud Cwyn. Mae hyn yn amodol ar i ni gael cadarnhad ysgrifenedig yn gyntaf bod y person sy'n gwneud y Gŵyn wedi penodi cynrychiolydd i weithredu ar ei ran yn y mater.