Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen gofal brys a gofal mewn argyfwng

Mae gofal brys a gofal mewn argyfwng yn cyfeirio at bobl sydd angen cymorth naill ai ar unwaith neu o fewn yr wyth awr nesaf.

Mae rheoli'r galw am ofal brys a gofal brys yn parhau i fod yn her, gyda phwysau cynyddol ar staff mewn gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol, y gwasanaeth ambiwlans, adrannau brys, ysbytai a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol hanfodol eraill, mae hyn, ar adegau, wedi arwain at oedi o ran mynediad unigolion at wasanaethau hanfodol.

Rydym am wella'r gwasanaeth hwn, fel bod pobl yn cael y gofal cywir, yn y lle iawn, y tro cyntaf.

 

I wneud hyn, rydym yn arwain grŵp galluogi gweithlu i gefnogi'r rhaglen chwe nod genedlaethol a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r chwe nod yn cwmpasu'r pynciau canlynol:

 • cefnogi pobl sydd mewn mwy o berygl o fod angen gofal brys neu mewn argyfwng
 • cyfeirio pobl at ble y gallant gael yr help sydd ei angen arnynt
 • darparu cyfleusterau gofal amgen nag ysbyty
 • ymateb yn gyflym mewn argyfwng iechyd
 • darparu gofal o safon uchel i bobl yn yr ysbyty
 • darparu gofal a chefnogi pobl i dderbyn gofal yn y cartref.

Bydd grŵp galluogi'r gweithlu yn cefnogi rhaglenni i gyflawni'r chwe nod hyn, ac yn gweithio gyda byrddau iechyd ac eraill i addysgu a hyfforddi staff gofal iechyd.

 

Fframwaith ymarferwyr gofal sylfaenol brys

Datblygwyd fframwaith cymhwysedd ymarferwyr gofal brys Cymru gyfan gyda phwyslais ar weithio amlddisgyblaethol. Bydd yn cefnogi dysgu, yn ategu sgiliau clinigol ac yn galluogi cysondeb cymwyseddau ar draws timau amlddisgyblaethol, yn benodol o fewn gofal sylfaenol brys a lleoliadau y tu allan i oriau.

Nod y fframwaith yw cryfhau gwasanaethau Gofal Sylfaenol Brys (UPC) trwy gefnogi dysgu a datblygu gweithlu UPC. Bydd yn galluogi unigolion i gasglu tystiolaeth seiliedig ar waith sy'n cefnogi lefel eu hymarfer a dilyniant drwy'r llwybrau gyrfa.

Mae ystod o adnoddau addysg a hyfforddiant wrthi'n cael eu datblygu i ategu'r fframwaith.

 

Canllawiau ar ymdrin â galwadau ar gyfer grwpiau sy'n agored i niwed

Mae canllawiau wedi'u datblygu i gefnogi trinwyr galwadau i gyfathrebu'n effeithiol â grwpiau a allai fod yn agored i niwed er mwyn galluogi mynediad teg i wasanaethau gofal brys.

Mae'r adnodd rhyngweithiol yn hyrwyddo dealltwriaeth o anghenion y grwpiau canlynol a allai fod yn agored i niwed wrth ffonio 111 a gwasanaethau eraill:

 • plant a phobl ifanc
 • pobl ag anableddau dysgu
 • pobl â chanser
 • pobl sydd â nam ar eu golwg
 • pobl sydd â nam ar eu clyw
 • pobl awtistig
 • pobl nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith gofal brys ac mewn argyfwng, cysylltwch â Lisa.Bassett3@wales.nhs.uk.