Newyddion

27/10/20
Blog newydd: Euan Hails, Nyrs Ymgynghorol

Ar ôl darllen blogiau 'Diwrnod ym mywyd Nyrs Ymgynghorol' Richard a Steve, mae'n ddiddorol gweld y tebygrwydd a'r gwahaniaethau o fewn rolau Nyrsys Ymgynghorol. Mae'n wych deall yr arbenigeddau a'r arbenigedd y maent wedi'u casglu o fewn y rolau hynny a chlywed am y cwmpas a'r effaith y maent wedi'i chael ar eu byrddau iechyd priodol ledled Cymru.

23/10/20
Blog newydd: Steve Riley, Nyrs Ymgynghorol

Gwnaeth ddarllen trwy flog Richard, 'Diwrnod ym Mywyd Nyrs Ymgynghorol Iechyd Meddwl', wneud imi feddwl am y tebygrwydd a'r gwahaniaethau yn nydd Nyrs Ymgynghorol y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAHMS) - dyna fi - Steve Riley, Nyrs Ymgynghorol yng Ngogledd Cymru. Roeddwn i'n meddwl y gallai fod o gymorth i gydweithwyr nyrsio brwdfrydig ac uchelgeisiol glywed ychydig am y siwrnai a luniodd fy ngyrfa.

22/10/20
Mae dyfodol y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn symud ymlaen

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) wrth eu bodd bod Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi lansio'r Strategaeth Gweithlu 10 mlynedd, 'Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ heddiw.

15/10/20
Gofal tosturiol i gleifion a fu farw a'u teuluoedd yng Nghymru

Mae cleifion a fu farw a'u hanwyliaid yng Nghymru yn cael gofal mwy amserol a thosturiol diolch i hyfforddiant newydd a gyflwynwyd ledled Cymru. 

14/10/20
Ymgynghoriad cyhoeddus cynllun iaith Cymraeg

Sefydlwyd AaGIC ar 1 Hydref 2018, fel yr unfed aelod ar ddeg o GIG Cymru yn dilyn y cyfuniad o dri sefydliad etifeddol; Deoniaeth Cymru, Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru (WCPPE) a Gwasanaeth Datblygu'r Gweithlu ac Addysg (WEDS).

14/10/20
'Cwrdd â'r Cymrodyr': Cyflwyno Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru 2020 – 2021

Yn ei wythfed flwyddyn, mae’r rhaglen Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF) sy'n cael ei rhedeg gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn cynnwys wyth cymrodyr newydd a fydd yn datblygu eu sgiliau arwain clinigol drwy ymgymryd â phrosiectau gofal iechyd arloesol.

10/10/20
Diwrnod ym mywyd nyrs ymgynghorol iechyd meddwl

Daw Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni yng nghanol pandemig byd-eang. Mae iechyd a lles meddwl yn awr, yn fwy nag erioed, yn gynyddol bwysig.

07/10/20
Lansio Rhaglen i Raddedigion ar gyfer arweinwyr dyfodol GIG Cymru

Mae'r chwilio wedi dechrau ar gyfer arweinwyr GIG Cymru y dyfodol drwy lansio rhaglen gyffrous newydd i raddedigion.

05/10/20
Dull gwyddoniaeth ymddygiadol sy'n helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i gyrraedd eu potensial

Mae rhaglen hyfforddi newydd yn helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i fabwysiadu dull gwahanol o wneud penderfyniadau clinigol.

05/10/20
Wendy Wilkinson o AaGIC yn siarad am ei profiadau a rôl gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd

Hi! Wendy Wilkinson ydw i, fi yw Pennaeth newydd Trawsnewid Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

01/10/20
Cynnydd rhagorol ar ddull Unwaith i Gymru o weithredu rhaglenni nyrsio a bydwreigiaeth

Mae cynlluniau i weithredu rhaglenni nyrsio a bydwreigiaeth cyn ac ar ôl cofrestru yng Nghymru yn parhau drwy effaith pandemig Covid-19.

01/10/20
Hanes Pobl Dduon – teithiau drwy Covid-19

Gan gydnabod bod y 1af o Hydref yn nodi dechrau Mis Hanes Pobl Dduon, rydym fel sefydliad yn falch o gyhoeddi dechrau ein hymgyrch ‘Hanes Pobl Dduon - teithiau drwy Covid-19’.

01/10/20
AaGIC yn egluro eu cynlluniau ar gyfer creu cymru fwy cyfartal

Heddiw, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi lansio eu Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) 2020-2024.

01/10/20
Croeso cynnes i'r holl fyfyrwyr gofal iechyd

Croeso cynnes i'r holl fyfyrwyr gofal iechyd sydd wedi dechrau eu cyrsiau gyda ni yng Nghymru. Er y gall llawer o bethau fod yn wahanol eleni, mae un peth yn aros yr un peth - eich penderfyniad, a'ch ymrwymiad, i ddod yn rhan o'r gofal iechyd.

30/09/20
Cofrestru ar agor: Cynhadledd rithwir 'Arloesi mewn amseroedd heriol'

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cynnal cynhadledd rithwir Edrych Ymlaen - 'Arloesi mewn amseroedd heriol' ar 27 Tachwedd 2020.

28/09/20
Lansio ap COVID-19 y GIG yng Nghymru a Lloegr

Mae ap COVID-19 y GIG yn lansio 24 Medi ar draws Cymru a Lloegr a bydd yn hanfodol i helpu i ddiogelu Cymru.

28/09/20
Pam y dylech ystyried lleoliad gweithiwr gofal cymdeithasol yn ystod eich astudiaethau

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru yn annog myfyrwyr nyrsio i ystyried dod yn weithwyr gofal cymdeithasol yn ystod eu hastudiaethau.

25/09/20
AaGIC yn lansio modiwlau DPP newydd - Dychwelyd at Fodiwlau Arfarnu ac Arfarnu Rhithwir

Gall feddygon bellach gael mynediad i ddau fodiwl newydd sy'n rhoi arweiniad ar Ddychwelyd i Arfarnu a sut i gynnal Arfarniadau Rhithwir.

25/09/20
AaGIC ar y rhestr fer yng Ngwobrau Technolegau Dysgu 2020

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar y rhestr fer yng Ngwobrau Technolegau Dysgu 2020 yng nghategori 'Trawsnewid Digidol Gorau'r DU o Raglen Hyfforddi mewn Ymateb i COVID-19', ar gyfer datblygu llwyfan arweinyddiaeth ddigidol.

24/09/20
Recordiadau a cyflwyniadau o ein CCB a digwyddiad arddangos

Recordiadau a cyflwyniadau o ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a digwyddiad arddangos a gynhaliwyd ar 24 Medi 2020.