Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

24/06/22
Blogiau Staff: Wythnos y Lluoedd Arfog

Mae gan lawer o'n gweithwyr presennol aelodau o'r teulu sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd neu sydd wedi gwasanaethu dros ein gwlad gyda dewrder ac ymrwymiad.

Wrth i wythnos y lluoedd arfog agosáu, mae ein cydweithwyr am rannu a myfyrio ar yrfaoedd, cyflawniadau, aberthau a dewrder eu hanwyliaid.

15/06/22
Dr Caroline Evans o AaGIC yn derbyn Clod y Llywydd gan Goleg Brenhinol yr Anesthetyddion

Wythnos diwethaf, cafodd ein Dirprwy Gyfarwyddwr Gofal Eilaidd Ôl-raddedig, glod y Llywydd gan Goleg Brenhinol yr Anaesthetyddion (RCoA) yn ystod y cyfarfod i Diwtoriaid y Coleg Cenedlaethol.

30/05/22
 Noddi categori gan AaGIC yng Ngwobrau Womenspire

Ar gyfer Gwobrau Chwarae Teg Womenspire 2022, byddwn yn noddi’r categori Menywod mewn Iechyd a Gofal.

24/05/22
Gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r rhaglen 10 mlynedd Cymru Iachach: Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal /
19/05/22
Gwella Hyfforddiant Meddygol yng Nghymru

Heddiw (Dydd Iau 19 Mai 2022), rydym wedi rhyddhau cyhoeddiad cyntaf adroddiad blynyddol newydd, sef Gwella Hyfforddiant Meddygol yng Nghymru.

Mae’r adnodd newydd hwn wedi’i ddatblygu gan ein Deoniaeth Feddygol gyda chymorth Pwyllgor Hyfforddeion Cymru er mwyn cyfleu’r ymroddiad a’r gwaith sy’n cael ei wneud yn AaGIC i wella profiadau a bywydau meddygon sy’n cael eu hyfforddi, ac sy’n gweithio ac yn byw, yng Nghymru.

12/05/22
Mae AaGIC yn cefnogi Ymgyrch Nyrsio #YmaAmFywyd

Heddiw, sef dydd Iau 12 Mai 2022, yw Diwrnod Rhyngwladol y Nyrs.

I nodi’r achlysur, rydym yn cefnogi ymgyrch ‘Yma Am Fywyd’ Uwch Swyddion Nyrsio y DU a Gogledd Iwerddon. Mae’r ymgyrch hon yn anrhydeddu swyddogaethau a chyfrifoldebau amrywiol y nyrsys a bydwragedd yn ogystal â’u cyflawniadau anhygoeol, a hynny mewn lleoliadau clinigol ac anghlinigol ledled y DU.

11/05/22
Mae Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru yn parhau i gynorthwyo myfyrwyr gyda'u costau dysgu a byw

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cadarnhau y bydd estyniad i Gynllun Bwrsariaeth GIG Cymru ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd cymwys sy’n dechrau ar eu hastudiaethau yn 2023-24.

09/05/22
Y Brif Swyddfa Nyrsio yn gwobrwyo Simon Cassidy o AaGIC am wella profiadau myfyrwyr yn ystod pandemig Covid-19

Mae Simon Cassidy, Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau yn AaGIC wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth Prif Swyddfa Nyrsio Cymru. Mae hyn am y gefnogaeth a roddodd i nyrsys dan hyfforddiant trwy gydol Covid-19.

03/05/22
Blog - Rhoddwyd cefnogaeth i Reng Flaen y GIG yn ystod yr ymdrech frechu gan staff AaGIG

Mae ein cydweithwyr a wirfoddolodd yn ddiweddar ar y rheng flaen i gefnogi’r ymgais i gyflwyno’r brechlyn yn rhannu eu profiadau gyda ni yma.

20/04/22
Rhoddir gwobr i Kathryn Marshall o AaGIC am ei chyfraniadau eithriadol i Ddeintyddiaeth gan y Coleg Deintyddiaeth Gyffredinol 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Kathryn Marshall, Pennaeth Datblygu’r Gweithlu Deintyddol AaGIC, wedi derbyn y Gymrodoriaeth Anrhydeddus agoriadol am ei chyfraniadau eithriadol i ddeintyddiaeth.

11/04/22
Bydd creu rolau C.H.E.F newydd yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd mewn cartrefi gofal i fyfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru

Rydym wedi recriwtio tri Hwylusydd Addysg Cartref Gofal Rhanbarthol (CHEFs), sy'n gweithio i:

08/04/22
Tîm Fferylliaeth AaGIC yn Lansio Ymgyrch Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol ar gyfer y Gweithlu Fferyllol

Mae’n tîm Fferylliaeth wedi lansio ymgyrch newydd, wedi’i dylunio i hybu hunanystyriaeth ymysg gweithwyr fferyllol proffesiynol o’u cymhwysedd o ran tegwch diwylliannol.

08/04/22
Fe fuon ni'n cefnogi Rheng Flaen y GIG yn ystod yr ymdrech frechu

Gwirfoddolodd Emma Garland, ein Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, i rannu ei phrofiad gweinyddol yng nghanolfan frechu torfol BIPAB yn ddiweddar. 

07/04/22
Tair ffordd gyflym o wella gofal iechyd yng Nghymru

Dydd Iau 7 Ebrill yw Diwrnod Iechyd y Byd. Felly, rydyn ni wedi cydgasglu rhai o'n hoff ‘gamau cyflym ymlaen’ y gallwch eu cymryd i wella gofal iechyd i bobl Cymru.

07/04/22
Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) arolwg rhanddeiliaid
01/04/22
Ymgynghoriad ar y Fframwaith Prentisiaeth Cymorth Amlawdriniaethol Lefel 4 newydd
25/03/22
Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr y GIG nawr AR agor!

Rhaglen STP nawr AR AGOR!

23/03/22
Diwrnod Myfyrio Cenedlaethol

Heddiw, rydym yn dod at ein gilydd fel cenedl i fyfyrio a chofio'r rhai sydd, yn anffodus, wedi colli eu bywydau i'r pandemig neu sy'n galaru am farwolaeth rhywun annwyl - mae ein meddyliau a'n cydymdeimlad dwysaf gyda chi.

21/03/22
Gwahoddiad i Gymryd Rhan: Cynllun Peilot Y Fframwaith Galluogrwydd Digidol ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru
11/03/22
Cystadleuaeth Ffotograffau Hyfforddi Gweithio Byw 2021

Mae’r ymgyrch atyniad Hyfforddi Gweithio Byw sy’n cefnogi recriwtio i GIG Cymru, wedi bod yn rhedeg ers pum mlynedd bellach.