Newyddion

07/01/21
Deon Cyswllt Arweiniol newydd ar gyfer Cynhadledd y Deoniaid Meddygol Ôl-raddedig (COPMeD)

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi bod Raj Nirula, wedi'i benodi'n Ddeon Cyswllt Arweiniol ar gyfer meddygon SAS yn y DU gan (COPMeD). Raj yw'r Deon Cysylltiol ar gyfer meddygon SAS yn  Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

05/01/21
Datblygiad Cyfadran Efelychu yng Nghymru

Bydd ail weminar tîm Efelychu AaGIC yn cael ei gynnal ar 27 Ionawr 2021, 9.00 i 12.30

05/01/21
Darparu cymorth ymwybodol o trawma i weithwyr proffesiynol gofal iechyd

Rydym yn gwybod y gall pobl sy'n gweithio mewn lleoliad gofal iechyd weithiau fod yn dyst i ddigwyddiadau trawmatig neu ddod yn rhan ohonynt, a hyd yn oed pan fyddant wedi'u hyfforddi i ddelio â digwyddiadau o'r fath, gallant gael eu heffeithio ganddynt o hyd.

30/12/20
Cyfres Nyrsys Anabledd Dysgu - Nichaela Jones, Pennaeth Gwasanaethau Nyrsio ar gyfer Anabledd Dysgu sy'n gweithio yng Ngogledd Cymru

Mae nyrsys anabledd dysgu yn gweithio i ddarparu gofal iechyd arbenigol a chefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu, yn ogystal â'u teuluoedd a'u timau staff, i'w helpu i gyflawni eu hanghenion a'u dymuniadau mewn bywyd - gall fod yn yrfa heriol a gwerth chweil.

 

23/12/20
Cadwch yn ddiogel dros y gwyliau

Mae’r Prif Weinidog ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r neges ganlynol i bobl Cymru cyn y Nadolig.

18/12/20
Rhaglen Hyfforddi Endosgopyddion Clinigol GIG Cymru

Fel rhan o’r Rhaglen Endosgopi Cenedlaethol rydym yn awyddus i benodi ein hail garfan o Endosgopyddion Clinigol dan Hyfforddiant brwdfrydig ac ymroddedig i ddechrau ar y rhaglen hyfforddi nesaf ym mis Mawrth 2021.

17/12/20
Gylchlythyr Hyfforddeion Gaeaf 2020

Dyma rifyn gaeaf 2020 o gylchlythyr hyfforddai Cymru, gan golygyddion gwadd Cymrodyr Arweinyddiaeth Glinigol Amarantha Fennell-Wells a Kate Richards.  

17/12/20
PACT: Cefnogi mynediad diogel myfyrwyr gofal iechyd i amgylcheddau dysgu ymarfer yn ystod cyflyrau pandemig

Mae Myfyriwr Gofal Iechyd Cymru PACT yn ddogfen sydd wedi'i chreu i sicrhau mynediad diogel myfyriwr i amgylcheddau dysgu ymarfer yng Nghymru yn ystod cyflyrau pandemig.

16/12/20
Rôl hanfodol gwyddonwyr gofal iechyd yn ystod pandemig Covid-19
Two healthcare scientists, Hannah Hunt and Chris Hopkins
Two healthcare scientists, Hannah Hunt and Chris Hopkins

Mae gwyddonwyr gofal iechyd yn rhychwantu 50+ o ddisgyblaethau ac yn ymwneud ag 80% o ddiagnosis clinigol, maent wedi bod yn gweithio'n galed i gefnogi gwaith Covid-19 mewn sawl ffordd wahanol.

15/12/20
Cyfres Nyrsio Anabledd Dysgu - Star Mayo - cyn Nyrs Anabledd Dysgu

Mae nyrsys anabledd dysgu yn gweithio i ddarparu gofal iechyd arbenigol a chefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu, yn ogystal â'u teuluoedd a'u timau staff, i'w helpu i fyw bywyd cyflawn.

14/12/20
Yn galw ar bob cydweithiwr sy'n ymwneud ag efelychu ledled Cymru

Hyfforddwyr, technegwyr, rheolwyr, gweinyddwyr, darlithwyr, myfyrwyr, hyfforddeion ac unrhyw un arall!  Cymuned Efelychu Cymru yw'r rhanddeiliad a'r llais pwysicaf i'w fewnbynnu i Dîm Efelychu AaGIC, ac mae angen eich help arnom.

14/12/20
Mentora hyrwyddwyr cenedlaethol - Mis Hanes Anabledd
Sarah Schuum wearing a red top with sunglasses on her head. To her right is the HEIW logo, 'new blog', 'Sarah Schuum' and '#DisabilityHistoryMonth'
Sarah Schuum wearing a red top with sunglasses on her head. To her right is the HEIW logo, 'new blog', 'Sarah Schuum' and '#DisabilityHistoryMonth'

Mae Sarah Schumm yn Optometrydd Cymunedol ac ar hyn o bryd, yn un o'n Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol yng Nghymru. Er mwyn codi ymwybyddiaeth o Fis Hanes Anabledd, mae Sarah wedi rhannu ei phrofiadau o wirfoddoli gyda phlant anabl yn ei chymuned leol.

14/12/20
Ydych eisiau darganfod mwy am Dîm Efelychu AaGIC?

Mae Addysg yn Seiliedig ar Efelychiad (SBE) yn fethodoleg addysgol sy'n ymgorffori ystod o ddulliau ac offer i hwyluso dysgu trwy brofiad.

08/12/20
Ymateb AaGIC i'r adroddiad Cyfrifiad y Gweithlu Meddygol 2020

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn croesawu Adroddiad diweddar Gyfrifiad Gweithlu Meddygol Coleg Brenhinol yr Anesthetyddion (RCoA)  adroddiad Cyfrifiad y Gweithlu Meddygol 2020 

10/12/20
Llongyfarchiadau i Kirstie Moons ar ei phenodiad yn Ddeon Deintyddol Ôl-raddedig AaGIC
Kirstie Moons
Kirstie Moons

Rwy’n falch iawn o gyhoeddi, yn dilyn proses recriwtio gystadleuol, ein bod wedi penodi Kirstie Moons yn Ddeon Deintyddol Ôl-raddedig AaGIC.

09/12/20
Llongyfarchiadau i Wasanaeth Llyfrgell GIG Cymru am ennill Gwobr Tîm y flwyddyn
Llun grwp o Llyfrgell GIG Cymru yn 2019
Llun grwp o Llyfrgell GIG Cymru yn 2019

Mae Llyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru wedi ennill gwobr ar y cyd Tîm y Flwyddyn CILIP Cymru 2020.

09/12/20
Bywyd ag anabledd cudd - Mis Hanes Anabledd

Mae Carly Powell, Swyddog Prosiect yma yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn dweud wrthym am ei phrofiadau o fywyd ag anabledd cudd.

08/12/20
Graddedig mewn deintyddiaeth yn dod yn gyntaf mewn gwobr agoriadol

Mae hyfforddai sylfaen ddeintyddol wedi dod yn enillydd cyntaf erioed Coleg Deintyddiaeth Gyffredinol a Chymdeithas Ddeintyddol Cymru - Gwobr Celf a Gwyddoniaeth Deintyddiaeth Y Gymdeithas Ddeintyddol ar gyfer myfyrwyr deintyddol yng Nghymru.

07/12/20
Cyhoeddwyd y cyllid uchaf erioed o £227m i ehangu gweithlu GIG Cymru
Health professional holding a stethoscope
Health professional holding a stethoscope

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething wedi cyhoeddi cyllid uwch nag erioed o dros £227m i ehangu lleoedd hyfforddi gweithlu gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru, cynnydd o dros £16m ers y llynedd.

04/12/20
Paratoi ar gyfer ceisiadau ymgynghorwyr a chwrs cyfweliadau ar-lein
A woman looking at a video call on a laptop
A woman looking at a video call on a laptop

Am y tro cyntaf bydd y cwrs 'Paratoi ar gyfer Ymgynghorydd' yn cael ei redeg yn rhithwir ar ddydd Mercher 20 Ionawr 2021 a dydd Mercher 3 Chwefror 2021 rhwng 09:30 a 13:00 y prynhawn, bydd angen i chi fod yn bresennol ar y ddau ddyddiad.