Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

13/04/21
Bwletin Gweithlu Gofal Sylfaenol - Mawrth 2021
Screenshot of the primary care bulletin - March 2021
Screenshot of the primary care bulletin - March 2021

Rydym wedi rhyddhau’r cylchlythyr gofal sylfaenol diweddaraf sy’n cynnwys diweddariadau ar sut rydym yn cefnogi cyflwyno imiwneiddiad COVID-19, lansiad ‘Meddygon y Genhedlaeth Nesaf yng Nghymru’ (‘Next Generation GP Wales’) a newyddion am y newid mwyaf mewn optometreg gofal sylfaenol yng Nghymru mewn cenhedlaeth.

12/04/21
Cofrestrwch ar gyfer ein Digwyddiad Therapïau Celfyddydau 19 - 23 Ebrill 2021
People taking part in art therapy
People taking part in art therapy

Cofrestrwch nawr ar gyfer ein Digwyddiad Therapïau Celfyddydau rhithwir yn cael ei gynnal wythnos nesaf (19 - 23 Ebrill) yn arddangos gwaith therapïau celf, cerddoriaeth, drama a symudiad dawns ar gyfer iechyd meddwl a lles.

31/03/21
Mae AaGIC yn amlygu ei gyflawniadau cydraddoldeb allweddol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2019-2020.

29/03/21
AaGIC yn noddi'r wobr gweithio ddoethach yn HPMA eleni
Healthcare People Management Association awards logo
Healthcare People Management Association awards logo

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn falch o fod yn noddi gwobr yng ngwobrau ‘Healthcare People Management Association’ (HPMA) y DU eleni.

24/03/21
"Ni fydd hyn yn ddim byd tebyg i weddill fy ngyrfa ddeintyddiaeth": Bod yn hyfforddai deintyddol yn ystod pandemig Covid-19

Mae tri hyfforddai; Rachel Botrugno, Caron Pari a Christina Williams yn rhannu eu profiadau o gael eu hadleoli i'r rheng flaen ynghyd â'r heriau, a’r bendithion, y buont yn dyst iddynt ym maes deintyddiaeth dros y flwyddyn ddiwethaf.

24/03/21
Dros £730k wedi'i fuddsoddi i ehangu lleoliadau nyrsio mewn cartrefi gofal

Bydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn arwain ar brosiect gwerth £730k a fydd yn hyrwyddo ac yn ehangu mynediad i yrfa ym maes nyrsio gofal cymdeithasol.

19/03/21
Llongyfarchiadau i'r Athro Push Mangat, Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC

Mae Cymdeithas Ffisigwyr o Dras Indiaidd Prydain (BAPIO) wedi cydnabod yr Athro Pushpinder Mangat yn ystod eu Cynhadledd Flynyddol a gynhaliwyd ym mis Ionawr eleni.

19/03/21
Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol

HEIW yn cefnogi’r Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol a gyhoeddwyd gan Gynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru (DIAW).

19/03/21
Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol newydd ar gyfer Fferyllwyr

Bydd tîm fferylliaeth AaGIC yn cynnal rhaglen bontio i ddiwallu holl anghenion y safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol newydd ar gyfer Fferyllwyr.

17/03/21
Bwrsariaeth GIG Cymru

Yn hydref 2020 ysgrifennodd AaGIC at yr holl raddedigion nad oeddent, yn ein deall ni, mewn cyflogaeth o fewn GIG Cymru gyda gwybodaeth am y broses Apelio a phenderfynodd AaGIC i ohirio hyn oherwydd oandemig COVID-19.

12/03/21
Ceisiadau am Nawdd Cyfwerthedd ar gyfer Gweithlu Gwyddorol Gofal Iechyd GIG Cymru

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn hynod falch o gyhoeddi bod ceisiadau am nawdd ar gyfer Gwyddonwyr Gofal Iechyd a Staff Cymorth a gyflogir gan GIG Cymru i ymroi i’r broses gyfwerthedd yn agor ar 1af o Ebrill. Hon yw’r drydedd flwyddyn i ni gynnig y nawdd hwn i staff Gwyddorol GIG Cymru.

11/03/21
Blog Wythnos Gwyddoniaeth Gofal Iechyd: Dr Samantha Telfer, Gwyddonydd Clinigol mewn Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI)
Headshot of Sam Telfer
Headshot of Sam Telfer

Rwyf bob amser wedi mwynhau ffiseg, ei astudio ar gyfer fy ngradd gyntaf ac yna mynd ymlaen i wneud PhD mewn ffiseg lled-ddargludyddion. Arweiniodd y rhain at i mi weithio ym maes ymchwil a datblygu yn y diwydiant lled-ddargludyddion am oddeutu deng mlynedd. Er imi fwynhau'r gwaith a oedd â mwy o ffocws tuag at beirianneg ac ennill llawer o sgiliau newydd, sylweddolais fy mod eisiau gyrfa gyda phwyslais cryfach mewn ffiseg lle gallwn ddefnyddio mwy o'r sgiliau hynny a'u cymhwyso mewn ffordd yr hoffwn.

08/03/21
Mae cyrff cyhoeddus yn rhyddhau eu cynlluniau ar gyfer creu Cymru fwy cyfartal

Mae grŵp o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus o bob rhan o Gymru sy'n rhan o 'Bartneriaeth Cydraddoldeb Corff Cyhoeddus Cymru' (WPBEP) wedi cadarnhau eu hamcanion Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020 - 2024.

03/03/21
Llunio dyfodol y gweithlu iechyd meddwl yng Nghymru

Mae ystod eang o bobl o bob cwr o Gymru wedi rhannu eu syniadau ynghylch llunio gweithlu iechyd meddwl y dyfodol.

01/03/21
Blog: Helen Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth

Mae Helen Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth, yn trafod sut brofiad yw bod yn arwain ar y strategaeth Arweinyddiaeth Dosturiol a Chynllunio Olyniaeth ar gyfer Cymru a'r blaenoriaethau ar gyfer y Tîm Arweinyddiaeth ac Olyniaeth yn 2021.

01/03/21
Datganiad wedi'i ddiweddaru ar sylwadau'r Gymraeg

"Rydym yn cymryd y sylwadau a wnaed am y Gymraeg o ddifrif. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau ein bod yn cefnogi ac yn tyfu'r Gymraeg yn ein gweithlu GIG ac yn mynd ati i'w hymgorffori yn y ffordd rydym yn gweithio fel sefydliad. Rydym yn deall pa mor bwysig yw hyn i'n staff, ein dysgwyr a'n cleifion. Nid ydym yn cefnogi nac yn esgusodi'r sylwadau a wnaed gan yr unigolyn dan sylw. Yr ydym yn cymryd materion o'r fath o ddifrif.

"Roedd James Moore yn gweithio yn AaGIC ar gontract secondiad, ac ar ôl i'n trafodaethau mewnol ddod i ben, mae ei secondiad wedi'i derfynu ac mae wedi dychwelyd i'w gyflogaeth sylweddol gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST).  Gan nad AaGIC yw'r cyflogwr, terfynu'r cytundeb secondio oedd y camau mwyaf a oedd ar gael i ni."

 

01/03/21
Rhaglen Recriwtio Hyfforddai Gwyddonydd Clinigol (STP) eleni bellach ar agor
DNA helix. Woman holding up a test tube.
DNA helix. Woman holding up a test tube.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn falch o gyhoeddi bod Rhaglen Recriwtio Hyfforddai Gwyddonydd Clinigol (STP) eleni bellach ar agor.

26/02/21
Y wybodaeth ddiweddaraf am sylwadau'r Gymraeg

Rydym yn cymryd y sylwadau a wnaed am y Gymraeg o ddifrif. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau ein bod yn cefnogi ac yn tyfu'r Gymraeg yn ein gweithlu GIG ac yn mynd ati i'w hymgorffori yn y ffordd rydym yn gweithio fel sefydliad. Rydym yn deall pa mor bwysig yw hyn i'n staff, ein dysgwyr a'n cleifion. Nid ydym yn cefnogi nac yn esgusodi'r sylwadau a wnaed gan yr unigolyn dan sylw ond ni allwn roi sylwadau ar drafodaethau mewnol gyda gweithiwr cyflogedig unigol. Yr ydym yn cymryd materion o'r fath o ddifrif.

22/02/21
Blog Gwadd - Sarah Schumm, Cymrawd Clinigol, Optometreg

Roedd 2020 yn flwyddyn bwysig ar gyfer optometreg yn AaGIC.  Roedd yn dathlu blwyddyn gyntaf ei chynnwys yn y rhaglen gymrodoriaeth glinigol, ochr yn ochr â phroffesiynau gofal sylfaenol eraill, meddygol, deintyddol a fferylliaeth.  Mae dweud ein bod ni'n gyffrous am yr ychwanegiad yn orgynnil.  Rhoddwyd cymrodoriaethau i ddau optometrydd i weithio gyda AaGIC a Llywodraeth Cymru, ar brosiectau diwygio gweithlu a chontractau.

18/02/21
AaGIC ar flaen y gad ar ddiwygiad addysg fferylliaeth

Mae newidiadau i Safonau Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol y Fferyllwyr Cyffredinol (GPhC) ar gyfer Fferyllwyr wedi cael eu croesawu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).