Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

21/10/2021
Gwelliannau i Staff Nyrsio mewn Wardiau Cleifion Mewnol Pediatrig
Traed baban
Traed baban

Gydag ail ddyletswydd Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016wedi'i hymestyn yn ddiweddar i wardiau cleifion mewnol pediatrig, mae'n gyfle gwych i bwyllo a myfyrio ar yr holl waith gwych y mae'r ffrwd waith bediatrig a'r rhanddeiliaid wedi bod yn ymwneud ag o.

19/10/2021
Fframwaith newydd ar gyfer nyrsys sy'n gweithio o fewn practis cyffredinol

Lansiwyd fframwaith nyrsys practis cyffredinol (GPN) yr wythnos hon i ddarparu cysondeb, strwythur, arweiniad a chyfeiriad i nyrsys practis cyffredinol cofrestredig a'u cyflogwyr. Mae'n rhoi cyngor am rolau, sgiliau a chymwyseddau sy'n galluogi'r safonau uchaf o ymarfer nyrsio ar bob lefel o gymysgedd sgiliau o fewn tîm ymarfer cyffredinol.

15/10/2021
Dychmygwch ein byd heb Reolwyr Ymarfer

Mae gan swyddi sy'n cael eu llenwi gan staff sydd â photensial heb eu defnyddio anfanteision amlwg yn ymwneud â pherfformiad, darparu gwasanaethau, effeithlonrwydd a mwy. Nid yw'r sefyllfa hon o bell ffordd yn adlewyrchiad o'n cadarnle o Reolwyr Ymarfer presennol sy'n flaengar, yn fedrus iawn ac yn wybodus ac yn cyflawni rôl y byddai llawer yn osgoi.

15/10/2021
Prosiect QIST Arwain Gwelliant yn Niogelwch Cleifion

Mae Kelly Jones yn fferyllydd a gwblhaodd ei hyfforddiant IQT Arian gyda'r Tîm QIST ym mis Ebrill 2019.

13/10/2021
Arddangoswyd ymrwymiad i amrywiaeth ein Rheolwr Rhaglen AHP mewn llyfr newydd

Mae Rheolwr Rhaglen Proffesiynau Perthynol i Iechyd Cymru (AHP) Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi cael ei ddathlu mewn llyfr newydd sy'n arddangos straeon bywyd menywod Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

12/10/2021
Ein Cynllun Graddedigion Rheolaeth Gyffredinol GIG Cymru newydd - 'dosbarth 2021'

Mae'r cyfnod sefydlu ar gyfer ein Rhaglen Graddedigion Rheolaeth Gyffredinol GIG Cymru dwy flynedd yn y gwaith, a ddatblygwyd gennym ni, wedi cychwyn gyda phob un o'r 21 o raddedigion yn dod at ei gilydd ym Mhrifysgol De Cymru ar gyfer digwyddiad 3 diwrnod yn bersonol.

12/10/2021
Mae AaGIC wedi eu henwi'n 'Hyderus o ran Anabledd'

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi eu henwi'n 'Hyderus o ran Anabledd' i gydnabod eu hymdrechion i greu amgylchedd gwaith cyfartal a chynhwysol i'w holl weithwyr.

12/10/2021
Tîm AaGIC Arweinyddiaeth ac Olyniaeth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr fawreddog

Rydym yn hynod falch o fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Technolegau Dysgu 2021 yng nghategori 'Tîm Technolegau Dysgu'r Flwyddyn'.

06/10/2021
Adolygiad o'r Fframwaith Prentisiaeth Cymorth Perioperative.

Fel Partner Datblygu Llywodraeth Cymru ar gyfer Fframweithiau Prentisiaeth Iechyd, mae SAUl yn cynnal adolygiad o'r Fframwaith Prentisiaeth Cymorth Perioperative

05/10/2021
Ail-gydbwyso Arfarnu - Cyflwyniad i ganolbwyntio ar les

Yn dilyn llwyddiant y sesiwn gryno cyntaf ' Cyflwyniad i hyfforddi', rydym yn falch o gyhoeddi'r sesiwn nesaf yn y gyfres, 'Ail-gydbwyso Arfarnu' - Cyflwyniad i ganolbwyntio ar les.

04/10/2021
Y Ffair Rithwir Gyntaf Erioed ar gyfer Rhaglen Sylfaen Fferyllydd Cymru Gyfan

Y mis Hydref hwn, mae AaGIC yn cynnal Ffair Rithwir Gyntaf erioed ar gyfer Rhaglen Sylfaen Fferyllydd Cymru Gyfan. Bydd y digwyddiad ar-lein yn rhoi cipolwg i fyfyrwyr fferylliaeth y bedwaredd flwyddyn ar y cyfleoedd hyfforddi gwych sydd ar gael yng Nghymru ar gyfer hyfforddiant sylfaen.

01/10/2021
Estyniad i ail ddyletswydd Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016
Young child in a hospital bed
Young child in a hospital bed

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2020, mae ail ddyletswydd Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 heddiw (1 Hydref 2021) wedi'i hymestyn i wardiau cleifion mewnol pediatrig.

27/09/2021
Mae lleoliad arweinyddiaeth gofal iechyd newydd yn darparu arloesedd i fyfyrwyr 

Mae dwy fyfyriwr therapi galwedigaethol o Brifysgol Caerdydd a ymgymerodd â lleoliad arweinyddiaeth myfyrwyr gofal iechyd newydd gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ysgrifennu am eu profiad yn Newyddion Therapi Galwedigaethol (OTnews). 

21/09/2021
Hyfforddedigion fferyllwyr cyn-gofrestru Cymru yn dod i'r brig am yr ail waith y flwyddyn hon

Mae hyfforddedigion fferyllwyr cyn-gofrestru yng Nghymru wedi rhagori ar eu cymheiriaid ledled y DU yn asesiad cofrestru diweddaraf y Cyngor Fferyllol Cyffredinol.

07/09/2021
Naw enwebiad i Gymru yng Ngwobrau Student Nursing Times

Mae Cymru wedi sicrhau ei lle fel y lle i hyfforddi, gweithio a byw yn y DU ar ôl derbyn naw enwebiad ar y rhestr fer yng Ngwobrau'r Student Nursing Times 2021.

27/08/2021
Myfyrwyr yn cwblhau interniaeth haf gyntaf erioed yn AaGIC

Ymunodd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ag AaGIC am bythefnos yn ystod y Pasg 2021 i helpu i gynllunio a dylunio'r Interniaeth AaGIC gyntaf erioed. Dychwelon nhw yn Haf 2021 i gwblhau'r interniaeth. 

20/08/2021
Dewch i gwrdd a Versha, Rheolwr Newydd AaGIC ar y Rhaglen Trawsnewid Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Helo! Versha Sood ydw i, fi yw Rheolwr Newydd Rhaglen Trawsnewid Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd gydag AaGIC.

13/08/2021
Annog myfyrwyr a hyfforddeion gofal iechyd i gael brechiadau Covid-19 a ffliw

Mae Lisa Llewelyn, Cyfarwyddwr  Nyrsio ac Addysg Gweithwyr Iechyd Proffesiynol AaGIC, a'r Athro Pushpinder Mangat, Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC, yn annog pob myfyriwr gofal iechyd /hyfforddeion (meddygol, deintyddol, fferylliaeth, optometreg, cydymaith meddyg, nyrsio, bydwreigiaeth, proffesiwn perthynol i iechyd, myfyrwyr gwyddor gofal iechyd) i gael eu dau frechiad Covid-19 os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, a'u brechiad ffliw, oni bai eu bod wedi'u heithrio yn feddygol.

13/08/2021
CV wedi'i animeiddio newydd yn arddangos gwyddor gofal iechyd fel gyrfa
Tiwbiau prawf mewn labordy
Tiwbiau prawf mewn labordy

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi rhyddhau CV newydd sbon i hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y gwyddorau gofal iechyd.

12/08/2021
AaGIC yn ymateb i ganlyniadau Arolwg Hyfforddiant Cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol 2021
A doctor using a laptop and a stethoscope in the photo
A doctor using a laptop and a stethoscope in the photo

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn croesawu canlyniadau Arolygon Hyfforddiant Cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol 2021.