Newyddion

10/08/20
Arolwg o Weithlu Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mae'r adroddiad hwn gan y Ddeoniaeth Fferyllol o fewn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), yn darparu'r data cyntaf a gyhoeddwyd am y gweithlu fferylliaeth gymunedol yng Nghymru.

06/08/20
Llinell gymorth llesiant y Samariaid ar gyfer gweithwyr iechyd a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru

Mae AaGIC, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth llesiant gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

30/07/20
Gwybodaeth bwysig ar gyfer myfyrwyr bwrsariaeth 2017 a 2018

Yn ddiweddar rydym wedi gwneud rhai newidiadau i delerau ac amodau cytundeb Cynllun Bwrsariaeth y GIG i fod yn fwy ffafriol i fyfyrwyr.

29/07/20
Mae Cymru'n cyflawni dros 99% o'r gyfradd lenwi wrth fod mwy a mwy o feddygon iau yn dewis hyfforddi yng Nghymru

Yn ôl data a gyhoeddwyd gan Fwrdd Recriwtio a Dethol Meddygol a Deintyddol y DU, mae Cymru wedi cyrraedd y cyfraddau llenwi uchaf ledled y DU.

22/07/20
Cefnogi gofal cleifion yn y rheng flaen yn ystod y pandemig

Mae dwy o fyfyrwyr MPharm Prifysgol Caerdydd o Gymru, a gefnogodd y GIG yn ystod pandemig coronafeirws, wedi rhannu eu straeon o weithio yn ystod y cyfnod Covid.

21/07/20
AaGIC ynghylch Cofrestryddion Dros dro yng Nghymru

Oherwydd yr argyfwng Covid-19 presennol, mae'r garfan 2019/20 o hyfforddeion cyn cofrestru yn canfod eu hunain mewn sefyllfa ddigyffelyb.

15/07/20
Rheolwr Absenoldeb Intrepid: Sut i ganslo cais am absenoldeb

Mae'r wybodaeth hon ar gael i unrhyw un sy'n defnyddio Intrepid i archebu gwyliau blynyddol.

10/07/20
Ein Liam: Stori Nursio

Simon yw Rheolwr Rhaglen Addysg Cymru, ac mae'n arwain y broses o weithredu Safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer addysg. Ysbrydolwyd ei feddyliau gan "Flwyddyn WHO y nyrs a'r fydwraig 2020' yn annog myfyrio ar ddigwyddiadau, profiadau a phobl y mae wedi cael ei ddylanwadu arnynt mewn gyrfa ddatblygol.

01/07/20
Cylchlythyr hyfforddeion meddygol (Gwanwyn 2020)

Croeso i’r pedwerydd rhifyn o’n cylchlythyr chwarterol i hyfforddeion.

01/07/20
Fframwaith newydd wedi'i osod i helpu technegwyr fferyllol i ddatblygu eu gyrfa

Lansiwyd fframwaith cyntaf-o'i-fath i helpu technegwyr fferyllfa i ddatblygu eu llwybrau gyrfa. 

29/06/20
Diweddariad PRIDE: Neges bwysig ar gyfer holl staff GIG Cymru

Fel y gwyddoch, efallai, mae dathliadau Pride eleni yn symud ar-lein ac felly yr ydym ni am wneud hefyd.

15/06/20
Gall fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru nawr ddefnyddio Hwb COVID Cymru i recriwtio myfyrwyr MPharm

Mae ‘Hwb COVID Cymru’, platfform recriwtio ar-lein newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, wedi’i lansio fel ateb recriwtio i gefnogi gwasanaethau sy’n ymateb i amgylchedd sy’n newid yn gyflym.

10/06/20
Cleifion Cymru i elwa o hyfforddiant endosgopi rhith-wirionedd newydd

Mae Rhaglen Genedlaethol Gwella Endosgopi Llywodraeth Cymru wedi gosod tasg i Addysg a Gwella Iechyd Cymru datblygu llwybr addysgol newydd er mwyn hyfforddi nyrsys arbenigol i ddod yn endosgopyddion clinigol er mwyn helpu i gyflawni gwasanaethau endosgopi cynaliadwy ar gyfer cleifion Cymru. 

04/06/20
Cyrsiau ar-lein newydd Gwydnwch a Lles MedTRiM ar gael i holl staff y GIG yn ystod pandemig COVID-19

Mae cyrsiau cyfunol newydd ar-lein ar gael i gefnogi gwydnwch a lles seicolegol parhaus staff y GIG yng Nghymru yn ystod yr ymateb COVID.

03/06/20
Gwirfoddolwyr – Diolch i Chi!

Ledled y GIG, mae yna wirfoddolwyr di-rif sydd i gyd yn ymroddedig i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach. Rydym yn ddiolchgar i bob un ohonynt am eu hymdrechion ysbrydoledig.

28/05/20
Rhaglen hyfforddi gweinyddu meddyginiaeth i dechnegwyr fferyllol wedi'i lansio

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi datblygu rhaglen hyfforddi newydd i gefnogi technegwyr fferyllol i weinyddu meddyginiaeth yn ystod pandemig COVID-19. 

27/05/20
Datganiad gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar gofrestriad dros dro o Fferyllwyr Cyn Cofrestru 2019/20

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cydnabod y pryderon niferus i hyfforddeion, tiwtoriaid a chyflogwyr ynghylch hyfforddiant fferyllwyr cyn cofrestru ar gyfer 2019/20 a achosir gan effeithiau COVID-19 ac oedi o ganlyniad i'r asesiad cofrestru.

06/05/20
Adnodd newydd yn darparu arweiniad gofal dementia ymarferol ar gyfer y pandemig covid-19

Mewn cydweithrediad â Gofal Cymdeithasol Cymru, Gwelliant Cymru a Helen Lambert, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi datblygu adnodd hyfforddi newydd ar gyfer gweithwyr gofal sy'n cefnogi'r rhai sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd. 

30/04/20
Hyfforddiant Therapi Ocsigen Newydd AaGIC

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod hyfforddiant 'Therapi Ocsigen' AaGIC bellach yn fyw ar ein gwefan.

24/04/20
Ymateb wedi'i ddiweddaru ynghylch myfyrwyr nyrsio yn ei ail flwyddyn

Isod, ceir ein hymateb llawn i'r BBC mewn perthynas â sefyllfa nyrsys a bydwragedd sy'n fyfyrwyr yn yr 2il flwyddyn yn ystod yr argyfwng presennol ym maes iechyd y cyhoedd.