Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion

15/07/2021
Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Fferyllwyr Ymgynghorol

Adroddiad Cryno - Digwyddiad Ymgysylltu â Fferyllfeydd

14/07/2021
Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau Cymru newydd AaGIC

Yn ddiweddar, crëwyd rôl newydd, Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau yn AaGIC. 

13/07/2021
Fframwaith Prentisiaethau Cymorth Mamolaeth a Phediatrig

Fel Partner Datblygu Llywodraeth Cymru ar gyfer Fframweithiau Prentisiaethau Iechyd, mae AaGIC yn cynnal adolygiad o'r Fframwaith Prentisiaethau Cymorth Mamolaeth a Phediatrig. 

12/07/2021
1 mewn Miliwn - Hyfforddiant Dementia Gwybodus

Mae Tîm Dysgu a Datblygu Dementia Caerdydd a'r Fro wedi gweithio gyda Cofio Dementia Training i gynhyrchu fideo defnyddiol gydag awgrymiadau, syniadau a chyngor ar sut i ddarparu ein pecyn hyfforddi dementia One in a Million ar-lein.

29/06/2021
Tendr addysg proffesiynau gofal iechyd cyn-gofrestru Cymru gyfan
Gynaecolegydd yn defnyddio gliniadur
Gynaecolegydd yn defnyddio gliniadur

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi dyfarnu gwerth dros £1bn o gontractau addysg ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i'w cyflwyno dros y 10 mlynedd nesaf.

29/06/2021
AaGIC yn noddi gwobrau arweinyddiaeth a thrawsnewid
Advancing Healthcare Welsh Awards logo
Advancing Healthcare Welsh Awards logo

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn falch o gael noddi dau gategori yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru  (AHA) 2021.

25/06/2021
Dathliad pedwarplyg i AaGIC yn yr HPMAau eleni
Healthcare People Management Association awards logo
Healthcare People Management Association awards logo

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori yng Ngwobrwyon Rhagoriaeth mewn Pobl HPMA eleni.

14/06/2021
Ymgynghoriad ar Unedau Gweinyddu Meddyginiaethau

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth i'r gofal a ddarperir ddod yn fwy cymhleth, mae gweithwyr cymorth wedi cael lefelau cynyddol o ymwneud â gweinyddu meddyginiaethau ar draws amrywiaeth o leoliadau. Y mae cyfranogiad gweithwyr cymorth yn amrywio o gymhwyso eli ac eli "dros y cownter", i weinyddu hylifau halwynog inswlin ac ymwthiol, yn dibynnu ar eu rolau unigol. 

01/06/2021
Fframwaith Prentisiaethau Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd

Fel Partner Datblygu Llywodraeth Cymru ar gyfer Fframweithiau Prentisiaeth Iechyd, mae AaGIC yn cynnal adolygiad o Fframwaith Prentisiaethau Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd.

25/05/2021
Hyfforddeion a goruwchwylwyr fferyllol sylfaenol wedi derbyn cydnabyddiaeth mewn digwyddiad gwobrwyo blynyddol
Trophy with gold confetti
Trophy with gold confetti

Dathlodd ac arddangosodd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) y gorau o fyd fferylliaeth sylfaenol yn eu digwyddiad gwobrwyo blynyddol yr wythnos ddiwethaf.

24/05/2021
Llythyr o gefnogaeth i'r holl gydweithwyr

Ochr yn ochr â BAPIO a BINA rydym am fynegi'n gryf ein cefnogaeth i holl gydweithwyr y GIG sy'n cael eu heffeithio gan sefyllfa bresennol COVID 19 yn India a'r gwledydd cyfagos, mae cefnogaeth ar gael yma

 

20/05/2021
Mae mwy i'r GIG na meddygon a nyrsys yn unig
Female receptionist working the computer
Female receptionist working the computer

Mae dros 350 o yrfaoedd yn y GIG ac mae nifer fawr o'r rhain yn anghlinigol, yn amrywio o borthorion a glanhawyr i gynorthwywyr arlwyo a rheolwyr cyfleusterau. Mae grŵp o rolau nad ydyn nhw fel rheol yn dod i'r meddwl wrth feddwl am y GIG yn swyddi gweinyddol - maen nhw'n chwarae rhan hanfodol wrth gadw'r gwasanaeth i redeg.

20/05/2021
AaGIC yn cefnogi dysgwyr Cymraeg yn y sector ddeintyddol
Dyn yn cael triniaeth ddeintyddol
Dyn yn cael triniaeth ddeintyddol

Yn awyddus i hyrwyddo a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi partneru â Chymdeithas Ddeintyddol i gynnal ei chynhadledd flynyddol

18/05/2021
Mynediad at ariannu ymarfer uwch ac estynedig ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol
Gweithiwr fferyllol yn llenwi ffurflen
Gweithiwr fferyllol yn llenwi ffurflen

Gall pob gweithiwr fferyllol proffesiynol cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd mewn fferyllfa gymunedol neu bractis meddyg teulu (gan gynnwys staff locwm hunangyflogedig) wneud cais am gyllid i’w cefnogi i ddatblygu sgiliau uwch neu estynedig.

17/05/2021
Hyfforddeion deintyddol o Gymru wedi'u gwobrwyo mewn cynhadledd genedlaethol
Dental trainee working on teeth
Dental trainee working on teeth

Mae hyfforddeion deintyddol ledled Cymru wedi cael eu gwobrwyo am eu gwaith arloesol yng Nghynhadledd Arbenigeddau Deintyddol Ysbytai Cymru.

12/05/2021
Blog Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys

Thema ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys eleni yw Nyrsys: Llais i Arwain - Gweledigaeth ar gyfer gofal iechyd yn y dyfodol. Er na allai'r un ohonom fod wedi dychmygu'r chwyldro sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod hwn o hanes y GIG, na'r heriau sydd eto i ddod, mae pwysigrwydd cefnogi'r genhedlaeth nesaf o nyrsys yng Nghymru yn parhau i fod yn hanfodol i gynaliadwyedd y gweithlu gofal iechyd.

23/04/2021
Mae Helen Richards Fferyllydd yng Nghymru yn argymell ein cwrs Gwella ar Waith

22/4/2021

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn ymrwymedig i ddarparu Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd i weithwyr proffesiynol gofal iechyd ar hyd a lled Cymru.

22/04/2021
Mynegwch eich diddordeb yn Grŵp Rheoli Hyfforddiant Endosgopi
Endoscopy procedure taking place in a hospital
Endoscopy procedure taking place in a hospital

Gobeithiwn y byddwch yn croesawu pwysigrwydd ymarferoldeb y Grŵp Rheoli Hyfforddiant Endosgopi ac yn cefnogi ei gynaliadwyedd parhaus trwy ymgysylltu.

21/04/2021
20 mlynedd yng ngweinyddiaeth y GIG, gan Ruth Taylor, Cynghorydd Gyrfaoedd ag Ehangu Mynediad
Female receptionist working the computer
Female receptionist working the computer

Ar draws GIG Cymru, mae ein gweithwyr proffesiynol gweinyddol yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi staff a chleifion.

20/04/2021
GMC Arolwg hyfforddiant cenedlaethol - 2021

Caiff arolwg hyfforddiant cenedlaethol y GMC ei lansio ddydd Mawrth 20 Ebrill a bydd yn agored hyd at ddydd Mawrth 18 Mai. Dyma'ch cyfle i roi llwyfan i'ch llais a chael dweud eich barn ynghylch hyfforddiant meddygol. Mae’n cymryd tua 15 munud i’w gwblhau drwy borth ar-lein y GMC. Y prif nod yw mesur eich canfyddiad chi o ran ansawdd yr hyfforddiant rydych chi’n ei dderbyn.