Neidio i'r prif gynnwy

Unwaith i Gymru 2020

Collage of nurses

Safonau newydd ar gyfer addysg nyrsio a bydwreigiaeth

Mae nyrsys cofrestredig yn gwneud cyfraniad pwysig at hybu iechyd, diogelu iechyd ac atal iechyd gwael gyda chofrestryddion yn y dyfodol yn arwain mentrau gofal a gyrru i wella canlyniadau gofal cleifion.

Daw Safonau Hyfedredd Nyrsys y Dyfodol i Nyrsys Cofrestredig, a gyhoeddwyd gan Gyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth y DU ym 2018, i rym yng Nghymru o Fedi 2020. Mae'r safonau'n nodi'r wybodaeth, y sgiliau, yr agweddau, y gwerthoedd a'r ymddygiad y mae'n rhaid i nyrsys cofrestredig eu dangos er mwyn darparu gofal diogel, tosturiol ac effeithiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn nawr ac yn y dyfodol.

Yn ogystal, mae Safonau ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr yn nodi disgwyliadau o ran dysgu, cefnogi a goruchwylio myfyrwyr yn yr amgylchedd ymarfer. Mae'n hanfodol bod myfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddysgu oddi wrth amrywiaeth o bobl gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol cofrestredig ac angofrestredig, a chyfoedion sy'n fyfyrwyr.

Mae Grŵp Nyrsio a Bydwreigiaeth Cyn-gofrestru Cymru Gyfan, a gynorthwyir gan y Rheolwr Rhaglen Addysg Cymru, yn arwain ar ddull cenedlaethol 'Unwaith i Gymru 2020' o weithredu safonau newydd yr NMC. Mae'r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, Sefydliadau Addysg Cymeradwy, Byrddau/Ymddiriedolaethau Iechyd, Prif Swyddfa Nyrsio, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Bydd y garfan gyntaf o fyfyrwyr i gychwyn ar y rhaglenni NMC medrusrwydd nyrsio cyn-cofrestru ac ôl-gofrestru newydd yng Nghymru yn cychwyn Medi 2020 yn amodol ar gymeradwyaeth lwyddiannus yr NMC. Disgwylir medrusrwydd bydwreigiaeth yn gynnar yn 2020 gyda chymeradwyaeth rhaglenni yn cychwyn yn 2021. Mae'r Rhaglen Cymhwyster Arbenigol Cymunedol Iechyd y Cyhoedd mewn Nyrsio ac Ymarferwyr Arbenigol yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.


Gweithredu Safonau newydd yr NMC ar gyfer Addysg Bydwreigiaeth - Digwyddiadau Rhanddeiliaid


Rheolwr Rhaglen Addysg Cymru AaGIC yn sôn am safonau newydd yr NMC ar gyfer addysg:

Gwyliwch drafodaeth ar drefniadau goruchwylio ac asesu myfyrwyr a throsolwg o ddogfen nyrsio y dyfodol ar Asesu Ymarfer Cymru Gyfan:

Cewch fynediad at ddogfennau Cymru gyfan yma: (*Mae'r dogfennau canlynol wedi'u cyd-gynhyrchu gan amrywiaeth o randdeiliaid allweddol a byddant yn cael eu defnyddio yng Nghymru yn amodol ar gymeradwyo rhaglenni gan yr NMC)

Dolenni defnyddiol

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: