Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun gweithlu nyrsio strategol

 

Er mwyn darparu digon o nyrsys ar gyfer y dyfodol, rydym yn datblygu cynllun gweithlu strategol. Bydd yn helpu i recriwtio, ailhyfforddi a hyfforddi nyrsys yng Nghymru drwy roi argymhellion i gyflogwyr nyrsio ar gyfer gweithredu.

Bydd y Cynllun Gweithlu Nyrsio yn cael ei ddatblygu gyda mewnbwn nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.

 

Pam mae angen cynllun fel hyn

Mae nifer yr oriau ychwanegol y mae nyrsys yn eu gweithio yn uchel. Mae tua 2900 o swyddi gwag ar gyfer nyrsys, ac nid yw recriwtio a chadw nyrsys yn cyd-fynd â'r cynnydd mawr yn y galw am ein gwasanaethau GIG.

Mae ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) yn amlygu’r prinderau sy’n wynebu’r gweithlu nyrsio. Mae nyrsys yn cael eu cyflogi ym mhob rhan o system y GIG, a heb weithlu nyrsio cynaliadwy, ni fydd y GIG yn gallu darparu gwasanaethau i bobl Cymru.

 

Sut bydd y cynllun yn helpu

Mae'r cynllun wedi'i rannu'n dri cham.

 

Rydym bellach yn gweithredu ar Cam Dau: Cynhyrchu'r Cynllun, ar ôl cynnal dadansoddiad yn dilyn dull tair piler y llenyddiaeth, ymchwil ac arfer da, data a dadansoddeg, a'r ymgysylltiad “Clever Together”. Yn dilyn hyn rydym hefyd wedi cynnal trafodaeth agored gydag arweinwyr y diwydiant i fireinio set o gamau gweithredu sydd wedi'u drafftio.

Bydd ein hymgynghoriad ar gamau gweithredu Cynllun y Gweithlu Nyrsio Strategol yn fyw o'r 11/03/2024 tan 19/04/2024.

Os ydych chi'n rhan o'r Gweithlu Nyrsio, mae angen i ni glywed gennych i gadarnhau beth sy'n gryf, ar goll neu'n anghywir gyda'r camau gweithredu drafft presennol. Rydym yn eich annog yn gryf i ddweud eich dweud ar y camau gweithredu arfaethedig drwy lenwi ein Ffurflen MS. Rydym hefyd yn cynnal cyfres o weminarau i’ch cynorthwyo i roi eich barn. Er mwyn cael dweud eich dweud ac i archebu lle ar un o'n gweminarau dilynwch y dolenni isod. 

 

MS Forms - dolen yn dod yn fuan

 

Gweminarau - https://forms.office.com/e/L4XGvWTMpG

19/03/2024 12:00 – 13:30
03/04/2024 12:00 – 13:30
08/04/2024 09:00 – 10:30
10/04/2024 12:00 – 13:30

 

Er mwyn cefnogi'ch cyfraniad i'r ymgynghoriad, rydym wedi datblygu nifer o adnoddau isod:

 

Cysylltwch

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Cynllun Gweithlu Nyrsio, cysylltwch â'n tîm drwy heiw.nursingworkforceplan@wales.nhs.uk.

 

Cefnogi adnoddau