Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Mae gennym rôl flaenllaw ym maes addysg, hyfforddi, datblygu a siapio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Sicrhau bod gennym y staff cywir, sy'n meddu ar y sgiliau cywir, i ddarparu gofal iechyd o'r radd flaenaf i bobl Cymru yn awr ac yn y dyfodol.

Sefydlwyd ym 2018 fel Awdurdod Iechyd Arbennig ac rydym yn eistedd ochr yn ochr â byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau fel rhan o GIG Cymru.

Ymhlith ein prif swyddogaethau mae:

Deallusrwydd y gweithlu
Ni yw'r brif ffynhonnell o wybodaeth am weithlu iechyd Cymru; darparu mewnwelediad dadansoddol i gefnogi datblygiad y gweithlu a helpu i'w siapio. Yr ydym hefyd yn gweithredu fel corff canolog sy'n nodi ac yn dadansoddi gwybodaeth am y gweithlu o bob rhan o'r DU a thramor.
Strategaeth a chynllunio'r gweithlu
Rydym yn darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer cynllunio'r gweithlu; sicrhau bod anghenion a nodau sefydliadau gofal iechyd a'r gweithlu yn cyd-fynd â diwallu anghenion cleifion.
Comisiynu a darparu addysg
Rydym yn cynllunio, comisiynu a darparu addysg a hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth eang o grwpiau iechyd proffesiynol gan gynnwys meddygaeth, deintyddiaeth, nyrsio, bydwreigiaeth, proffesiynau perthynol i iechyd a gwyddorau gofal iechyd. Gwerir 91% o'n cyllideb ar hyn.
Rheoli ansawdd
Ni sydd yn rheoli ansawdd addysg a hyfforddiant gofal iechyd gan sicrhau ei fod yn cyrraedd y safonau gofynnol a bod gwelliannau'n cael eu gwneud lle bo angen. Mae hyn yn cynnwys cefnogi athrawon, hyfforddwyr, hyfforddeion, myfyrwyr a gweithio'n agos gyda darparwyr addysg, cyrff y GIG a rheoleiddwyr.
Cefnogi rheoleiddio
Rydym yn chwarae rôl allweddol yn cynrychioli Cymru ar y cyd â rheoleiddwyr, gan weithio o fewn y fframwaith polisi a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, mae gennym hefyd rôl cymorth rheoleiddiol penodol.
Datblygu arweinyddiaeth a chynllunio ar gyfer olyniaeth
Rydym yn arwain ar ddatblygu arweinwyr gofal iechyd y dyfodol a'r broses o nodi arweinwyr newydd yn barod i gymryd swyddi.
Gyrfaoedd ac ehangu mynediad
Rydym yn darparu cyfeiriad strategol dros 350 o yrfaoedd iechyd a'u hyrwyddo yn ogystal â chynyddu'r cyfleoedd i bobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd gael mynediad i broffesiwn gofal iechyd.
Gwella'r gweithlu
Rydym yn darparu cefnogaeth strategol ac ymarferol i weddnewid a gwella'r gweithlu gan gynnwys datblygu sgiliau, dylunio rôl, datblygiad proffesiynol parhaus a datblygu llwybrau gyrfa
Cymorth proffesiynol ar gyfer datblygu'r gweithlu a'r sefydliad
Mae gennym swyddogaeth bendant i gefnogi datblygiad y gweithlu a'r proffesiwn datblygu sefydliadol yng Nghymru.