Neidio i'r prif gynnwy

Dysgu digidol

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi gweld twf cyflym yn y defnydd o ddysgu digidol i ddarparu addysg a hyfforddiant gofal iechyd. Mewn ymateb, rydym wedi caffael System Rheoli Dysgu (LMS) o'r enw Y Tŷ Dysgu. Bydd hyn yn disodli ein systemau etifeddol megis Maxcourse ac yn sicrhau dull cyson o sicrhau ansawdd.

Bydd Y Tŷ Dysgu yn helpu i gyflwyno dysgu amlbroffesiynol ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal yng Nghymru.

Os ydych chi'n gweithio neu'n hyfforddi mewn gofal iechyd, gallwch gofrestru ar gyfer eich cyfrif am ddim. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu meysydd newydd ac i symud deunyddiau dysgu presennol i'r Tŷ Dysgu. Mae hyn yn golygu efallai na fydd eich ardal wedi'i chynrychioli eto neu fod ganddi adnoddau cyfyngedig dros dro. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â HEIW.YTyDysgu@wales.nhs.uk.

Mae'r Tŷ Dysgu hefyd yn cynnal Fframwaith Gallu Digidol AaGIC. Offeryn hunanwerthuso fel y gall unigolion ddeall yn well y sgiliau, y cymwyseddau a’r ymddygiadau digidol sydd eu hangen arnynt. Mae'r hunanasesiad, sydd ar gael i'w ddefnyddio gan ein cydweithwyr gofal iechyd ledled Cymru, yn cynhyrchu adroddiad cryno personol gyda dolenni i adnoddau a argymhellir. Mae ymatebion unigol yn breifat, ond bydd y data dienw yn rhoi trosolwg o alluoedd digidol y gweithlu i’n helpu i gynllunio.

Gan gynnwys meysydd trawsnewid digidol ac efelychu AaGIC, rydym hefyd yn archwilio'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg a thechnolegau trochi, megis VR (realiti rhithwir). Gall y rhain helpu i ddarparu addysg a hyfforddiant effeithiol graddadwy.

Os hoffech wybod mwy am ein gwaith dysgu digidol neu sut y gallwch elwa ohono, cysylltwch â HEIW.learntech@wales.nhs.uk.