Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan

Logo NHS Wales Nurse Staff

Mae’r Rhaglen Staff Nyrsio’n cefnogi GIG Cymru i fodloni gofynion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 a dilyn ymagwedd ‘Unwaith i Gymru’.

Grŵp Staff Nyrsio Cymru Gyfan, gyda chynrychiolwyr o bob sefydliad GIG Cymru a Llywodraeth Cymru, yw’r grŵp cyflawni ar gyfer y rhaglen yn gyffredinol.

Mae’r grŵp yn cefnogi dyluniad a chyflawniad rhaglen waith genedlaethol fydd yn galluogi sefydliadau GIG Cymru i gyfrifo’r nifer a’r cymysgedd sgiliau cywir o ran staff nyrsio sydd eu hangen i ddarparu’r gofal gorau i gleifion.

Drwy gynnig cydlyniad gweithredol i bum ffrwd waith, mae’r grŵp hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad wrth iddynt ddatblygu adnoddau cynllunio’r gweithlu ar gyfer eu maes arbenigedd. Mae’r grŵp hefyd yn cefnogi byrddau iechyd i baratoi ar gyfer ail ddyletswydd y Ddeddf.

Dan arweiniad y Prif Swyddog Nyrsio a Chyfarwyddwyr Nyrsio Cymru, dyma’r pum ffrwd waith:

•    cleifion mewnol meddygol a llawfeddygol acíwt i oedolion
•    cleifion mewnol pediatreg
•    cleifion mewnol iechyd meddwl 
•    ymweliadau iechyd 
•    nyrsio ardal.

Mae pob ffrwd waith, gyda chynrychiolwyr o fyrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, yn gweithio tuag at ddatblygu a phrofi adnodd cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth sy’n benodol i’w maes. Bydd hyn yn sicrhau y gallant gyfrifo’r nifer cywir o staff nyrsio a’r cymysgedd sgiliau cywir sydd eu hangen er mwyn darparu gofal effeithiol i gleifion. 

 
 

Digwyddiadau

Mae’r rhaglen yn dibynnu ar ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyd-gynhyrchu, profi, gwerthuso a gweithredu adnodd cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth.

Cynhelir digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol ar gyfer pob un o’r ffrydiau gwaith. Tra bod y digwyddiadau hyn yn gyfyngedig i’n cydweithwyr GIG Cymru a phartneriaid allweddol, cydnabyddir y cyfraniad gwerthfawr y gall grwpiau eraill, aelodau’r cyhoedd a myfyrwyr nyrsio ei wneud at y gwaith pwysig hwn, ac felly mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer ymgysylltu’n ehangach.

Oherwydd y galw am ffyrdd newydd o weithio yn ystod pandemig COVID-19 a’r angen i gadw at bellter cymdeithasol, rydym yn ymchwilio ffyrdd arloesol i barhau i godi ymwybyddiaeth a sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, yn cael eu cynnwys ac yn gallu cyfrannu at y gwaith hwn.

 

Cysylltwch â'r tîm drwy heiw.allwalesnursestaffingprogramm@wales.nhs.uk.