Neidio i'r prif gynnwy

Ffrwd waith ymweliadau iechyd

Meddygon yn edrych ar ffeil

Ynghylch y ffrwd waith

Mae’r grŵp ffrwd waith ymweliadau iechyd yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o bob Bwrdd ac Ymddiriedolaeth Iechyd yng Nghymru. Mae’r ffrwd waith yn cwrdd yn rheolaidd ac yn gweithio ar ddatblygu a phrofi adnodd cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth sydd i’w ddefnyddio o fewn timau ymweliadau iechyd ledled Cymru.

Nod

Dilyn ymagwedd ar sail tystiolaeth er mwyn creu dulliau, adnoddau a thechnegau cadarn i bennu lefelau staff nyrsio priodol o fewn gwasanaethau ymweliadau iechyd ledled Cymru, gan ddefnyddio model triongli cyffredin.

Bydd yr adnoddau a grëir gan y ffrwd waith yn galluogi timau ymweliadau iechyd i gyfrifo’r nifer gywir o nyrsys, a’r cymysgedd sgiliau cywir sydd eu hangen er mwyn darparu gofal effeithiol i fodloni anghenion unigol teuluoedd.

Cylch Gorchwyl

Ar ran GIG Cymru, pwrpas y grŵp yw:

 • creu adnoddau cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth i’w defnyddio o fewn cyd-destun Cymru
 • cefnogi’r defnydd o ddull triongli i gyfrifo lefelau staff nyrsio, sy’n cynnwys datblygu adnodd cenedlaethol i fesur aciwtedd a dibyniaeth, adnabod dangosyddion ansawdd a phennu sut ellid defnyddio barn broffesiynol i gyfrifo lefelau staff nyrsio o fewn gwasanaethau ymweliadau iechyd
 • cefnogi Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd yng Nghymru i ddilyn ymagwedd Unwaith i Gymru er mwyn bodloni anghenion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016, pan fydd ail ddyletswydd y Ddeddf yn cael ei hymestyn i wasanaethau ymweliadau iechyd
 • creu a hwyluso gweithrediad egwyddorion staff nyrsio Ymweliadau Iechyd Cymru Gyfan dros dro
 • hwyluso a goruchwylio gweithrediad yr adnodd cynllunio’r gweithlu o fewn Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd yng Nghymru
 • cefnogi strategaeth gyhoeddi a chyfathrebu rhaglenni Staff Nyrsio Cymru Gyfan er mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac yn cael eu cynnwys
 • rhoi adroddiadau rheolaidd a phapurau sefyllfa ar gynnydd y ffrwd waith yn erbyn cynllun y ffrwd waith i’r Grŵp Staff Nyrsio Cymru Gyfan a’r Cyfarwyddwyr Nyrsio/Prif Swyddog Nyrsio
 • creu argymhellion ar sail adolygiad o’r dystiolaeth bresennol a sicrhau aliniad â safonau cenedlaethol a rhyngwladol a rhaglenni eraill
 • cyflawni’r camau gweithredu a nodwyd yng nghynllun y gweithgor yn unol ag amserlenni, gan amlygu risgiau a heriau i’r gwaith.

Uchafbwyntiau’r cynnydd hyd yma

 • cyhoeddi cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn
 • mae’r ffrwd waith yn archwilio dangosyddion ansawdd sy’n berthnasol i ymweliadau iechyd
 • creu egwyddorion staff nyrsio dros dro drafft i lywio ac arwain cynlluniau’r gweithlu fel mesur dros dro nes bydd y ddeddf yn cael ei hymestyn i ymweliadau iechyd
 • mae staff rheng-flaen wedi bod yn cefnogi datblygiad Lefelau Gofal Cymru ar gyfer ymweliadau iechyd.

Noddwr – Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio:

Rhiannon Beaumont-Woods 

Arweinydd y ffrwd waith:

Chris Overs

Is-gadeirydd y ffrwd waith:

Gail Powell

Arweinydd y prosiect: 

Rebecca Boore