Neidio i'r prif gynnwy

Meddygon SAS

Doctor smiling

Mae meddygon Staff ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS) a elwid gynt yn NCCG (meddygon gradd gyrfa an-ymgynghorol) yn grŵp o feddygon amrywiol sydd ag ystod eang o sgiliau, profiad ac arbenigeddau.

Maent yn rhan hanfodol o'r gweithlu meddygol. Gall gyrfa fel meddyg SAS fod yn ddewis arall boddhaol a gwerth chweil yn lle dod yn ymgynghorydd neu'n feddyg teulu ac mae yna lawer o wahanol resymau dros ei ddewis fel opsiwn gyrfa tymor hir neu dymor byr. Dewisodd llawer o feddygon SAS y llwybr gyrfa hwn gan ei fod yn rhoi cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith iddynt.

Mae swyddi meddyg SAS fel arfer yn cynnig cyfle i ganolbwyntio'n bennaf ar ddarparu gofal uniongyrchol i gleifion a llai ar y cyfrifoldebau clinigol ac anghlinigol eraill sy'n ofynnol gan ymgynghorydd neu hyfforddai. Yn dibynnu ar eu diddordebau personol a'u profiad - a'r cyfleoedd sydd ar gael yn eu hymddiriedaeth a'u harbenigedd - gall meddygon SAS fod yn rhan o addysgu, datblygu gwasanaeth, ymchwil neu reoli ac arwain.

Yng Nghymru, mae tua 800 o feddygon SAS ac maent yn ffurfio gweithlu ysbyty sylweddol yn y GIG o oddeutu 20% (ynghyd â 338 o feddygon mewn swydd sy'n meddiannu contractau ansafonol). Mae gan lawer o'r meddygon hyn gymwysterau ôl-raddedig ac maent yn Gymrodyr ac yn Aelodau o'r Colegau Brenhinol. Mae nifer sylweddol o'r meddygon hyn yn gweithio ar lefel uwch iawn yn annibynnol / yn awtonomaidd gyda chyfrifoldeb cynyddol. Mae'r contract newydd ar gyfer meddygon SAS wedi'i drafod ac yn mynd i gael ei weithredu o 1 Ebrill 2021, ar yr amod bod hyn yn cael ei gymeradwyo ac yn cael ei bleidleisio gyda mwyafrif trwy refferendwm, ond byddwn yn darparu diweddariad yma wrth i bethau fynd yn eu blaen. Gwiriwch yn ôl yma am ddiweddariadau pellach.

Ni ddiwallwyd anghenion proffesiynol a datblygiad meddygon SAS yn ddigonol yn y gorffennol ac rydym yn cydnabod yr angen iddynt gael mynediad at well hyfforddiant. Mae tîm SAS yn AaGIC yn gyffrous i fod yn y broses o ddatblygu “hyfforddiant” pwrpasol a chyfleoedd cefnogi i feddygon SAS sydd â chynlluniau pellach i ddatblygu ystod eang o sgiliau i gefnogi dyheadau gyrfa, hynny yw dilyn llwybr CESR a chael eu henw ymlaen y gofrestr arbenigol neu ddatblygu sgiliau pellach yn eu swyddi presennol.

Mae tri nod allweddol i'r strategaeth ar gyfer Meddygon SAS:

  1. datblygu'r seilwaith lleol i gefnogi meddygon SAS ym mhob Bwrdd Iechyd.

  2. darparu mynediad at gyfleoedd hyfforddi ychwanegol sy'n cefnogi eu datblygiad personol.

  3. archwilio a threialu cyfleoedd i gyflwyno fframwaith sicrhau ansawdd a fydd yn eu cynorthwyo i geisio ail-ddilysu.

Mae Dr Ian Collings fel Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygiadau Proffesiynol Meddygol yn gweithio'n agos gyda Mr Raj Nirula, y Deon Ôl-raddedig Cysylltiol ar gyfer Meddygon SAS yng Nghymru, a gweddill tîm SAS yn AaGIC.

Penodwyd Mr Nirula yn Ddeon Ôl-raddedig Cyswllt COPMeD ar gyfer Meddygon SAS o 1 Ionawr 2021.

Mae'r tîm yn darparu arweinyddiaeth ar gyfer ac yn hwyluso addysg, hyfforddiant a dilyniant gyrfa i bob meddyg SAS yng Nghymru. Cefnogir y tîm gan rwydwaith o Diwtoriaid SAS sydd wedi'u lleoli ym mhob un o'r Byrddau Iechyd ledled Cymru sy'n helpu i hwyluso hyfforddiant a dilyniant gyrfa i feddygon SAS. Maent yn:

Bwrdd Iechyd

Enw

Bwrdd Iechyd Enw Lleoliad yr Ysbyty

Arbenigedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Dr Raghu Acharya

Ysbyty Tywysoges Cymru

Anaestheteg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mr Suresh Pandalai

Ysbyty Brenhinol Gwent

Wroleg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Julie Jones

Ysbyty Glan Clwyd

Oncoleg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dr Frauke Pelz

Ysbyty Prifysgol Cymru

Geneteg Feddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mr Urmil Chalishazar

Ysbyty Brenhinol Morgannwg

ENT

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Dr Nicola Allen

Ysbyty Cyffredinol Bronglais

Llawfeddygaeth Gyffredinol

Hyfforddiant a chydnabyddiaeth

Mae gan Diwtoriaid SAS fynediad at gyllid i roi cyfleoedd hyfforddi lleol yn eu bwrdd iechyd lleol.

Rydym yn gweinyddu dwy rownd ariannu ar gyfer bwrsariaethau i gefnogi datblygiad proffesiynol meddygon SAS ymhellach. Gwahoddir meddygon SAS i gyflwyno ffurflen werthuso i AaGIC ar ôl cwblhau eu hyfforddiant. Mae hyn yn dweud wrthym a yw eu hanghenion DPP yn cael sylw a bod eu hadborth yn cael ei gyflwyno i'r Deon Cyswllt a Thiwtoriaid SAS at ddibenion adolygu a chynllunio yn y dyfodol.

Rydym hefyd yn trefnu rhaglen o gyrsiau hyfforddi generig rheolaidd ar gyfer meddygon SAS yng Nghymru yn seiliedig ar ddadansoddiad trylwyr o anghenion dysgu meddygon SAS.

Ers 2009 rydym wedi trefnu cynadleddau SAS sydd wedi rhoi cyfle i feddygon SAS rwydweithio ac i ddysgu mwy am newidiadau sy'n digwydd yn y GIG. Rydym hefyd yn cydnabod meddygon SAS am eu haddysgu neu eu harloesedd rhagorol fel rhan o'r Gwobrau GORAU. Rydym yn parhau i chwilio am fframweithiau sicrhau ansawdd amgen i alluogi meddygon SAS i dystiolaethu a chofnodi eu cymhwysedd a'u profiad.

Siarter SAS

Lansiwyd siarter sy'n sicrhau bod meddygon a deintyddion Staff ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS) yng Nghymru yn cael cefnogaeth briodol yn y gweithle, ac yn derbyn y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu, yng Nghymru ym mis Awst 2016.

Mae cydnabyddiaeth, cefnogaeth a datblygiad meddygon SAS wedi'i hyrwyddo gan AaGIC yn ogystal â sicrhau bod y Siarter yn cael ei gweithredu'n llawn ym mhob un o'r Byrddau Iechyd.

Mae'r Siarter yn cefnogi cydnabod a datblygu meddygon SAS ac roedd Deoniaeth Cymru yn rhanddeiliad yn y Siarter. Bydd AaGIC yn parhau i hyrwyddo a monitro gweithrediad y Siarter.

Cyrsiau generig - 2020/21

Mae AaGIC yn trefnu cyfres o gyrsiau ffactorau dynol ar gyfer meddygon a deintyddion SAS bob blwyddyn. Cynhelir y cyrsiau hyfforddi yng ngogledd, canol a de Cymru, ac maent yn rhad ac am ddim i'w mynychu. Edrychwch yn ôl yma yn ystod y misoedd nesaf i gael mwy o wybodaeth.

Ceisiadau am gyllid

Rydym wedi dyrannu cyllid ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer meddygon / deintyddion SAS. Gallant wneud cais am arian gennym ni ar gyfer unrhyw gwrs neu hyfforddiant atodol a fydd, yn eu barn hwy, yn eu helpu i ddatblygu eu cymwysterau a'u cymwysterau ôl-raddedig ee tystysgrif ôl-raddedig mewn addysg / Meistr.

Mae'r cyllid hwn yn ychwanegol at y gyllideb absenoldeb astudio. Pwrpas y cyllid yw talu ffioedd cwrs yn unig hy nid ar gyfer teithio a / neu gynhaliaeth. Bydd swm y cyllid a ddyfernir yn cael ei bennu yn erbyn nifer y ceisiadau cymwys a dderbynnir. Ar ôl i Feddyg SAS ymgymryd â datblygiad proffesiynol, bydd angen iddynt lenwi ffurflen werthuso, yn manylu ar sut mae'r cwrs wedi bod o fudd i'w Bwrdd Iechyd a hwy eu hunain.

Os ydych chi'n feddyg neu'n ddeintydd SAS yng Nghymru, ac nad ydych ar ein rhestr dosbarthu e-bost e-bostiwch heiw.sas@wales.nhs.uk gyda'ch enw, arbenigedd, gradd a'ch Bwrdd Iechyd, a bydd eich enw wedi'i gynnwys ar y rhestr ddosbarthu i dderbyn gwybodaeth amserol. Mae ceisiadau yn dal i gael eu gwahodd am gyllid ar gyfer cyrsiau a gynhelir cyn diwedd Mawrth 2021. E-bostiwch am ffurflen gais a chanllawiau pellach.

Cynhadledd Meddygon a Deintyddion SAS

Bob blwyddyn, cynhaliwyd dwy gynhadledd meddygon a deintyddion SAS (un yng Ngogledd Cymru yn nodweddiadol ac un yn Ne Cymru) sy'n rhoi cyfle i feddygon SAS rwydweithio â'i gilydd, i ddeall y gwaith y mae AaGIC yn ei wneud i gefnogi meddygon SAS yng Nghymru. a derbyn gwybodaeth hanfodol am unrhyw newidiadau sy'n digwydd yn y GIG. Cynhaliwyd y gynhadledd ddiwethaf a drefnwyd ar gyfer 29 Mehefin 2020 ac a ohiriwyd, ddydd Llun 8fed Mawrth 2021.

Ar gyfer unrhyw faterion sy'n ymwneud â'ch rôl fel meddyg neu ddeintydd SAS, e-bostiwch heiw.sas@wales.nhs.uk a bydd aelod o'n tîm yn ymateb cyn gynted â phosibl.