Neidio i'r prif gynnwy

Meddygon SAS

Doctor smiling

Mae'r radd SAS (Arbenigwyr, Arbenigwyr Cyswllt ac Arbenigedd) a elwid gynt yn NCCG (meddygon gradd gyrfa anymgynghorol)  yn grŵp o feddygon amrywiol sydd ag ystod eang o sgiliau, profiad ac arbenigeddau.

Maent yn rhan hanfodol o'r gweithlu meddygol. Gall gyrfa fel meddyg SAS fod yn ddewis arall boddhaol a gwerth chweil yn lle dod yn ymgynghorydd neu'n feddyg teulu ac mae yna lawer o wahanol resymau dros ei ddewis fel opsiwn gyrfa tymor hir neu dymor byr. Dewisodd llawer o feddygon SAS y llwybr gyrfa hwn gan ei fod yn rhoi cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith iddynt.

Mae swyddi meddyg SAS fel arfer yn cynnig cyfle i ganolbwyntio'n bennaf ar ddarparu gofal uniongyrchol i gleifion a llai ar y cyfrifoldebau clinigol ac anghlinigol eraill sy'n ofynnol gan ymgynghorydd neu hyfforddai. Yn dibynnu ar eu diddordebau personol a'u profiad - a'r cyfleoedd sydd ar gael yn eu hymddiriedaeth a'u harbenigedd - gall meddygon SAS fod yn rhan o addysgu, datblygu gwasanaeth, ymchwil neu reoli ac arwain.

Yng Nghymru, mae tua 800 o feddygon SAS ac maent yn ffurfio gweithlu ysbyty sylweddol yn y GIG o oddeutu 20% (ynghyd â 338 o feddygon mewn swydd sy'n meddiannu contractau ansafonol). Mae gan lawer o'r meddygon hyn gymwysterau ôl-raddedig ac maent yn Gymrodyr ac yn Aelodau o'r Colegau Brenhinol. Mae nifer sylweddol o'r meddygon hyn yn gweithio ar lefel uwch iawn yn annibynnol / yn awtonomaidd gyda chyfrifoldeb cynyddol. Mae’r contract newydd ar gyfer meddygon SAS, a drafodwyd yn 2021, bellach wedi’i roi ar waith ym mhob Bwrdd Iechyd. Mae gradd Arbenigwr newydd bellach ar gael i'r meddygon gradd arbenigol sy'n gallu ailraddio i hyn drwy gystadleuaeth agored. Bydd modd gwneud hyn os caiff swydd ei hysbysebu ac ar yr amod eu bod yn bodloni'r gofynion.

Ni ddiwallwyd anghenion proffesiynol a datblygiad meddygon SAS yn ddigonol yn y gorffennol ac rydym yn cydnabod yr angen iddynt gael mynediad at well hyfforddiant. Mae tîm SAS yn AaGIC yn gyffrous i fod yn y broses o ddatblygu “hyfforddiant” pwrpasol a chyfleoedd cefnogi i feddygon SAS sydd â chynlluniau pellach i ddatblygu ystod eang o sgiliau i gefnogi dyheadau gyrfa, hynny yw dilyn llwybr CESR a chael eu henw ymlaen y gofrestr arbenigol neu ddatblygu sgiliau pellach yn eu swyddi presennol.

Mae tri nod allweddol i'r strategaeth ar gyfer Meddygon SAS:

  1. datblygu'r seilwaith lleol i gefnogi meddygon SAS ym mhob Bwrdd Iechyd.

  2. darparu mynediad at gyfleoedd hyfforddi ychwanegol sy'n cefnogi eu datblygiad personol.

  3. archwilio a threialu cyfleoedd i gyflwyno fframwaith sicrhau ansawdd a fydd yn eu cynorthwyo i geisio ail-ddilysu.

Mae Dr Ian Collings fel Cyfarwyddwr Cymorth a Datblygiadau Proffesiynol Meddygol yn gweithio'n agos gyda Mr Raj Nirula, y Deon Ôl-raddedig Cysylltiol ar gyfer Meddygon SAS yng Nghymru, a gweddill tîm SAS yn AaGIC.

Penodwyd Mr Nirula yn Ddeon Ôl-raddedig Cyswllt COPMeD ar gyfer Meddygon SAS o 1 Ionawr 2021.

Mae'r tîm yn darparu arweinyddiaeth ar gyfer ac yn hwyluso addysg, hyfforddiant a dilyniant gyrfa i bob meddyg SAS yng Nghymru. Cefnogir y tîm gan rwydwaith o Diwtoriaid SAS sydd wedi'u lleoli ym mhob un o'r Byrddau Iechyd ledled Cymru sy'n helpu i hwyluso hyfforddiant a dilyniant gyrfa i feddygon SAS. Maent yn:

Bwrdd Iechyd

Enw

Bwrdd Iechyd Enw Lleoliad yr Ysbyty

Arbenigedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Dr Raghu Acharya

Ysbyty Tywysoges Cymru

Anaestheteg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Hesham Elhegni

Ysbyty’r Sir, Casnewydd

Gofal yr Henoed

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Mr Suresh Pandalai

Ysbyty Brenhinol Gwent

Wroleg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Michelle Hatch

Ysbyty Glan Clwyd

Gofal Dwys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mrs Swati Kumar

Ysbyty Prifysgol Cymru

ENT

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mr Urmil Chalishazar

Ysbyty Brenhinol Morgannwg

ENT

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Dr Nicola Allen

Ysbyty Cyffredinol Bronglais

Llawfeddygaeth Gyffredinol

Eiriolwyr Meddygon SAS (Arbenigwyr, Arbenigwyr Cyswllt ac Arbenigedd)

Mae'r Eiriolwr SAS yn rôl newydd sydd wedi'i chyflwyno a'i gweithredu yng Nghymru fel rhan o'r trafodaethau contract gyda Llywodraeth Cymru, BMA Cymru Wales a Chyflogwyr GIG Cymru. Mae pob bwrdd iechyd mawr wedi recriwtio a phenodi Eiriolwr SAS. Mae Eiriolwyr SAS yn bwynt cyswllt ar gyfer meddygon SAS a fydd yn eirioli ar eu rhan, yn gwella amlygrwydd meddygon SAS o fewn y sefydliad ac yn rhyngwyneb ychwanegol pwysig rhwng meddygon SAS a'r tîm rheoli, gan fod pob Eiriolwr SAS yn adrodd i Gyfarwyddwr Meddygol o fewn y bwrdd iechyd.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich Eiriolwr SAS yma:

Bwrdd Iechyd/Sefydliadau Cyflogi'r GIG Eiriolwyr Meddygon SAS Ysbyty/Lleoliad Swydd/Arbenigedd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Dr Naeem Aziz Ysbyty Aneurin Bevan Arbenigwr Cyswllt
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Dr Julie Jones Ysbyty Maelor Wrecsam Arbenigwr Cyswllt/ Oncoleg Meddygol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Dr Frauke Pelz Ysbyty Athrofaol Cymru Arbenigwr Cyswllt / Geneteg Feddygol
Bwrdd Iechyd Prifysgol  Cwm Taf Morgannwg Dr Urmil Chalishazar Ysbyty Brenhinol Morgannwg Arbenigwr Cyswllt / Y Glust, y Trwyn a'r Gwddf (ENT)
Bwrdd Iechyd Prifysgol  Hywel Dda Dr Sally Kidsley Ysbyty Glangwili Ymgynghorydd Meddygol Locwm / Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Dr Julia Bignall Ysbyty Coffa Rhyfel Sir Frycheiniog (Aberhonddu) Meddyg Arbenigol / Henaint
Bwrdd Iechyd Prifysgol  Bae Abertawe Dr Naleen Thota Ysbyty Treforus Arbenigwr Cyswllt / Anestheteg
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre Nikki Pease Canolfan Ganser Felindre Ymgynghorydd meddygaeth liniarol

Hyfforddiant a chydnabyddiaeth

Mae gan Diwtoriaid SAS fynediad at gyllid i roi cyfleoedd hyfforddi lleol yn eu bwrdd iechyd lleol.

Rydym yn gweinyddu dwy rownd ariannu ar gyfer bwrsariaethau i gefnogi datblygiad proffesiynol meddygon SAS ymhellach. Gwahoddir meddygon SAS i gyflwyno ffurflen werthuso i AaGIC ar ôl cwblhau eu hyfforddiant. Mae hyn yn dweud wrthym a yw eu hanghenion DPP yn cael sylw a bod eu hadborth yn cael ei gyflwyno i'r Deon Cyswllt a Thiwtoriaid SAS at ddibenion adolygu a chynllunio yn y dyfodol.

Rydym hefyd yn trefnu rhaglen o gyrsiau hyfforddi generig rheolaidd ar gyfer meddygon SAS yng Nghymru yn seiliedig ar ddadansoddiad trylwyr o anghenion dysgu meddygon SAS.

Ers 2009 rydym wedi trefnu cynadleddau SAS sydd wedi rhoi cyfle i feddygon SAS rwydweithio ac i ddysgu mwy am newidiadau sy'n digwydd yn y GIG. Rydym hefyd yn cydnabod meddygon SAS am eu haddysgu neu eu harloesedd rhagorol fel rhan o'r Gwobrau GORAU. Rydym yn parhau i chwilio am fframweithiau sicrhau ansawdd amgen i alluogi meddygon SAS i dystiolaethu a chofnodi eu cymhwysedd a'u profiad.

Siarter SAS

Lansiwyd siarter sy'n sicrhau bod meddygon a deintyddion Staff ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS) yng Nghymru yn cael cefnogaeth briodol yn y gweithle, ac yn derbyn y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu, yng Nghymru ym mis Awst 2016.

Mae cydnabyddiaeth, cefnogaeth a datblygiad meddygon SAS wedi'i hyrwyddo gan AaGIC yn ogystal â sicrhau bod y Siarter yn cael ei gweithredu'n llawn ym mhob un o'r Byrddau Iechyd.

Mae'r Siarter yn cefnogi cydnabod a datblygu meddygon SAS ac roedd Deoniaeth Cymru yn rhanddeiliad yn y Siarter. Bydd AaGIC yn parhau i hyrwyddo a monitro gweithrediad y Siarter.

Cyrsiau generig - 2022/23

Mae AaGIC yn trefnu cyfres o gyrsiau ffactorau dynol ar gyfer meddygon SAS a deintyddion bob blwyddyn. Cynhelir y cyrsiau hyfforddi ar-lein trwy Teams neu Zoom ac maent yn rhad ac am ddim i'w mynychu. Gwiriwch yn ôl yma yn y misoedd nesaf am ragor o wybodaeth.

Ceisiadau am gyllid

Rydym wedi dyrannu cyllid ar gyfer datblygiad proffesiynol ar gyfer meddygon / deintyddion SAS. Gallant wneud cais am arian gennym ni ar gyfer unrhyw gwrs neu hyfforddiant atodol a fydd, yn eu barn hwy, yn eu helpu i ddatblygu eu cymwysterau a'u cymwysterau ôl-raddedig ee tystysgrif ôl-raddedig mewn addysg / Meistr.

Mae'r cyllid hwn yn ychwanegol at y gyllideb absenoldeb astudio. Pwrpas y cyllid yw talu ffioedd cwrs yn unig hy nid ar gyfer teithio a / neu gynhaliaeth. Bydd swm y cyllid a ddyfernir yn cael ei bennu yn erbyn nifer y ceisiadau cymwys a dderbynnir. Ar ôl i Feddyg SAS ymgymryd â datblygiad proffesiynol, bydd angen iddynt lenwi ffurflen werthuso, yn manylu ar sut mae'r cwrs wedi bod o fudd i'w Bwrdd Iechyd a hwy eu hunain.

Os ydych chi'n feddyg neu'n ddeintydd SAS yng Nghymru, ac nad ydych ar ein rhestr dosbarthu e-bost e-bostiwch heiw.sas@wales.nhs.uk gyda'ch enw, arbenigedd, gradd a'ch Bwrdd Iechyd, a bydd eich enw wedi'i gynnwys ar y rhestr ddosbarthu i dderbyn gwybodaeth amserol. Mae ceisiadau yn dal i gael eu gwahodd am gyllid ar gyfer cyrsiau sy'n cael eu cynnal cyn diwedd mis Mawrth 2023. Anfonwch e-bost i gael ffurflen gais ac arweiniad pellach.

Cynhadledd Meddygon a Deintyddion SAS

Bob blwyddyn, mae dwy gynhadledd meddygon a deintyddion SAS wedi’u cynnal (un yn nodweddiadol yng Ngogledd Cymru ac un yn y De). Mae hyn wedi rhoi cyfle i feddygon SAS rwydweithio â’i gilydd, i ddeall y gwaith y mae AaGIC yn ei wneud i gynorthwyo meddygon SAS yng Nghymru. Yn ogystal, mae wedi rhoi cyfle i dderbyn gwybodaeth hanfodol am unrhyw newidiadau sy'n digwydd o fewn y GIG. Mi fydd y Gynhadledd SAS Meddygon a Deintyddion nesaf yn cael ei chynnal ar Ddydd Mawrth 20 o Fehefin 2023, yng Ngwesty St George’s yn Llandudno. Cliciwch yma i gofrestru.

Ar gyfer unrhyw faterion sy'n ymwneud â'ch rôl fel meddyg neu ddeintydd SAS, e-bostiwch heiw.sas@wales.nhs.uk a bydd aelod o'n tîm yn ymateb cyn gynted â phosibl.