Neidio i'r prif gynnwy

Lansio Siarter ar gyfer meddygon a deintyddion SAS

Mae siarter sy'n sicrhau bod meddygon a deintyddion Staff ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS) yng Nghymru yn cael cefnogaeth briodol yn y gweithle ac yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu wedi'i lansio.

Mae siarter sy'n sicrhau bod meddygon a deintyddion Staff ac Arbenigwyr Cyswllt (SAS) yng Nghymru yn cael cefnogaeth briodol yn y gweithle ac yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu wedi'i lansio.

Mae'r ffocws ar sicrhau bod cyfraniad enfawr y staff hyn yn cael ei werthfawrogi a bod eu datblygiad personol yn cael ei flaenoriaethu. Mae hefyd yn nodi pwysigrwydd bod cyflogwyr yn cymryd agwedd dim goddefgarwch tuag at fwlio, aflonyddu ac erledigaeth.

Mae meddygon arbenigol a chysylltiedig arbenigol yn glinigwyr cymwys a phrofiadol iawn mewn meysydd penodol nad oes ganddynt swyddi dan hyfforddiant.

Ymunodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, â chynrychiolwyr o’r BMA a chyflogwyr y GIG ym Mharc Iechyd Prifysgol Keir Hardie ar 10 Awst 2016 i lansio’r Siarter.

Marc dyfyniad Mae meddygon SAS yn cyfrif am oddeutu 20% o weithlu ysbytai'r GIG yng Nghymru. Maent yn darparu gofal o ansawdd uchel i gleifion ledled Cymru o ddydd i ddydd.

Rydym yn gwybod bod meddygon SAS weithiau'n cael eu tanbrisio ac yn profi diffyg cefnogaeth i'w datblygiad proffesiynol. Rydym am weld hyn yn newid.

Bydd y Siarter yr ydym yn ei lansio heddiw yn sicrhau bod y gweithwyr proffesiynol hyn yn cael eu gwerthfawrogi, eu bod yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd, ac y gallant wneud eu gwaith heb ofni bwlio nac aflonyddu.

 

Siarter SAS Cymru

Mae'r Siarter hon wedi'i pharatoi a'i chytuno gan Grŵp Cyfeirio SAS, sy'n cynnwys cyflogwyr GIG Cymru, Llywodraeth Cymru, BMA Cymru Wales a Deoniaeth Cymru. Mae'n dangos ymrwymiad i gefnogi a datblygu rôl y meddyg SAS fel rhan hanfodol a gwerthfawr o'r gweithlu meddygol yng Nghymru. Mae'n nodi hawliau a chyfrifoldebau meddygon SAS a'u cyflogwyr gydag ymrwymiad i gefnogi a galluogi meddygon a deintyddion SAS i wireddu eu potensial clinigol llawn ac i ddarparu'r gofal gorau i gleifion.

Meddygon SAS

Fel uwch glinigwyr, mae meddygon SAS yn dod â gofal profiadol ac arbenigol, yn meddu ar sgiliau unigol ac yn aml arbenigol iawn. Wrth iddynt ennill profiad, anogir meddygon SAS i ddatblygu’r gallu i weithio’n annibynnol a hefyd i ymgymryd â rolau ehangach fel goruchwylwyr clinigol ac addysgol ac fel arfarnwyr hyfforddedig ar gyfer eu cydweithwyr, gan gynnwys ymgynghorwyr.

Rhaid cefnogi meddygon SAS yn eu datblygiad gyrfa barhaus a'u dilyniant gyda chydnabyddiaeth a chefnogaeth i'w hanghenion datblygiadol addysgol a hyfforddiant parhaus.

Mae angen cefnogaeth ac adnoddau ar feddygon SAS i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Mae cyflogwyr yn GIG Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod rôl meddygon SAS yn cael ei chydnabod a'i pharchu'n llawn gan reolwyr, cydweithwyr a chleifion. Dylai pob meddyg SAS allu gweithio mewn amgylchedd sy'n meithrin datblygiad o fewn y radd ac sy'n rhydd o aflonyddu, bwlio a gwahaniaethu. Dylai meddygon SAS deimlo eu bod yn gallu codi pryderon yn rhydd am ddiogelwch cleifion os ydyn nhw'n codi.

Argymhellion

Mae cyflogwyr yn GIG Cymru wedi ymrwymo i'r canlynol:

Contract, Cynllun Swydd a gweithgareddau priodol

 • Contract cyflogaeth sy'n ymgorffori telerau ac amodau cenedlaethol.
 • Cynllun swydd cytunedig priodol sy'n benodol ac yn berthnasol i'w rôl yn y gwasanaeth a sgiliau arbenigol unigol. Dim ond trwy gyd-gytundeb rhwng y meddyg SAS a'i Reolwr Clinigol y gellir newid hyn, gan ystyried unrhyw argymhellion yn dilyn arfarniad. Dylid adolygu hyn o leiaf unwaith y flwyddyn.
 • Rhaid i gynllun swydd gynnwys amser SPA priodol ar gyfer y rôl. Mae Canllaw Arfer Da SAS Cymru yn cydnabod y dylid neilltuo tua 20% o'r amser gwaith i SPA. Mae contract SAS 2008 yn nodi o leiaf 1 sesiwn o SPA. Gall hyn newid dros amser a dylid ei adolygu fel y bo'n briodol.
 • Dylid ystyried argymhellion y Colegau Brenhinol perthnasol ac Academi'r Colegau Brenhinol Meddygol. Dylai cyflogwyr sicrhau bod gan feddygon y gefnogaeth sydd ei hangen i'w galluogi i fodloni gofynion yr ail drothwy ac y gallant symud ymlaen yn eu gyrfa. Mae trothwy dau yn gofyn am dystiolaeth o ddangos cyfraniad at rôl ehangach a allai olygu bod angen ailasesu'r cydbwysedd rhwng Gweithgareddau Proffesiynol Cefnogol a dyletswyddau a dyraniadau Gofal Clinigol Uniongyrchol.
 • Ni ddylid defnyddio termau fel gradd gyrfa ganol / gradd ymgynghorol.
 • Ymrwymiadau gwaith ac amserlennu sy'n cydnabod pwysigrwydd cydbwysedd priodol rhwng gwaith yn ystod y dydd ac y tu allan i oriau yn dibynnu ar arbenigedd / cynllun swydd unigol.
 • Gwerthusiad blynyddol y mae'n rhaid iddo fynd i'r afael â datblygiad addysgol parhaus ac arwain at gynllun datblygu personol (CDP). Yna bydd y CDP yn llywio adolygiad y cynllun swydd o unrhyw ofynion addysgol neu ddatblygiadol ar gyfer y flwyddyn ganlynol.
 • Dylid osgoi defnyddio contractau tymor penodol ac ansafonol.
 • Dylid ystyried Meddyg ar gontract ansafonol, y mae ei rôl yn adlewyrchu rôl meddyg SAS ar gyfer y contract Meddyg Arbenigol unwaith y bydd yn gymwys.
 • Rhaid i feddygon SAS gael eu cydnabod, eu parchu a'u gwerthfawrogi'n llawn gan gyflogwyr a chydweithwyr. Rhaid bod dim goddefgarwch i fwlio, aflonyddu ac erlid meddygon SAS.

Cefnogaeth

 • Mynediad priodol i adnoddau fel llety swyddfa a thechnoleg i alluogi meddygon SAS i wneud eu gwaith yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae hyn yn cynnwys e-bost, pecynnau meddalwedd eraill, a chyfleusterau storio addas ar gyfer gwaith cyfrinachol. Dylid darparu cefnogaeth ysgrifenyddol / weinyddol briodol.
 • Sefydlu effeithiol i'w rôl a'u lleoliad gan gynnwys rhaglen fentora ar gyfer meddygon SAS newydd.
 • Cymorth TG priodol i sicrhau tryloywder data'r GIG a darparu gofal ynghyd â phriodoli gwaith i glinigwyr priodol. Bydd hyn yn cynnwys codio cleifion a gweithgaredd gwaith o dan enw meddyg SAS, arweiniad ar sut i godio yn briodol a mynediad at y data hwn yn ôl yr angen.
 • Mynediad at ddata priodol (ac unigol lle bo ar gael) ar gyfer arfarnu ac ailddilysu.
 • Amser gwarchodedig ar gyfer hyfforddiant a gweithgareddau proffesiynol eraill ar gyfer meddygon SAS fel y gallant ddiwallu eu hanghenion unigol, addysgol a datblygu gyrfa.
 • Yn unol â Chanllawiau'r Academi Coleg Brenhinol Meddygol ar Gymryd Cyfrifoldeb (Mehefin 2014), dylai cyflogwyr sicrhau, lle mai meddyg SAS yw'r clinigwr sy'n gyfrifol am ofal claf, y dylid arddangos hyn yn briodol.

Datblygiad

Bydd cyflogwyr yn darparu'r canlynol:

 • Cefnogi meddygon SAS i ymgymryd â chymwysterau neu gael eu hachredu â chymwysterau.
 • Cefnogaeth i'r meddygon SAS hynny sy'n dymuno gwneud cais am Dystysgrif Cymhwyster ar gyfer y Gofrestr Arbenigol (CESR) i nodi a diwallu eu hanghenion a'u cymwyseddau. Gall hyn gynnwys y gofyniad am secondiad ar gyfer hyfforddiant atodol y dylai cyflogwyr ei gefnogi'n llawn.
 • Cefnogaeth a dyraniad amser digonol i ganiatáu i feddygon SAS gymryd rhan lawn ym mhroses arfarnu flynyddol y cyflogwr gan gynnwys mynediad at hyfforddiant gwerthuswr (a hyfforddiant gwerthuso lle bo hynny'n berthnasol) a'r gofynion DPP ac absenoldeb astudio angenrheidiol.
 • Ehangder a dyfnder digonol o waith clinigol a gweithgareddau proffesiynol perthnasol i alluogi meddygon SAS i gyflawni a chynnal cymwyseddau arbenigol perthnasol a datblygu fel clinigwyr.
 • Dylai trefniadau atebolrwydd fod yn gymesur â hynafedd yr ymarferydd. Dylai systemau llywodraethu lleol ystyried polisi BMA sy'n cefnogi meddygon SAS sydd â sgiliau a phrofiad priodol sy'n gweithio'n annibynnol. Mae Cyflogwyr y GIG a'r Cyngor Meddygol Cyffredinol wedi cadarnhau nad oes unrhyw rwystr cytundebol na rheoliadol i feddygon SAS sy'n gweithio'n annibynnol o fewn systemau llywodraethu lleol diffiniedig.

Cymryd rhan mewn strwythurau sefydliadol

 • Dylid annog pob meddyg SAS i ymgeisio am swyddi rheoli yn eu sefydliad.
 • Dylai meddygon SAS a benodir i swyddi rheoli gael eu talu'n briodol. Gall hyn gynnwys taliad cyfrifoldeb.
 • Dylai meddygon SAS fod yn aelodau croeso o'r Pwyllgor Staff Meddygol a dylid eu hannog i fynychu'r cyfarfodydd hyn a'r Gyfarwyddiaeth.
 • Mynediad (yn yr un modd â chydweithwyr eraill) i amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau allanol, dinesig ac undebau llafur.

Adnoddau Pellach

 • Mae'r ddogfen hon yn nodi cyd-ddyheadau'r partïon a dylid ei darllen ar y cyd â'r amrywiol Amodau a Thelerau y mae meddygon SAS yn cael eu cyflogi oddi tanynt.

Gellir dod o hyd i'r Amodau a Thelerau, Canllawiau Cynllunio Swyddi SAS a Chanllaw Arfer Da SAS Cymru ar wefan Cydffederasiwn GIG Cymru ar gyfer yr holl staff meddygol a meddygon SAS.