Neidio i'r prif gynnwy

Sut i wneud cais am Dystysgrif Cymhwysedd ar gyfer Cofrestru Arbenigol (CESR)

Yn AaGIC rydym yn awyddus i feddygon SAS gael mynediad pellach i'r cyngor cywir, yn enwedig os ydynt yn ystyried cychwyn ar lwybr CESR i gofrestru arbenigol.

O ganlyniad i hyn, rydym wedi datblygu rhwydwaith o feddygon ledled Cymru sydd wedi cyflawni cofrestru arbenigol drwy'r llwybr hwn. Rydym hefyd wedi datblygu llinell gymorth cyngor CESR fel y gall meddygon sy'n ystyried y llwybr hwn gysylltu â ni a chael cyngor ac arweiniad gan feddygon yn eu harbenigedd sydd wedi cyflawni cofrestriad arbenigol drwy CESR.

Os hoffech gysylltu â ni am gyngor pellach, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost canlynol a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Yn anffodus, nid yw ein llinell gymorth cyngor CESR AaGIC yn ymestyn i AaGIC i ariannu eich cais am CESR

Mae CESR yn llwybr i Feddygon sy'n dymuno ymuno â'r Gofrestr Arbenigol, y cafodd ei hyfforddiant, ei gymwysterau neu ei brofiad arbenigol (clinigol ac anghlinigol) ei gaffael yn rhannol neu'n gyfan gwbl y tu allan i raglen TCG gymeradwy yn y DU. Mae'n cyfateb i TCG ac yn ardystio bod gan y derbynnydd yr holl gymwyseddau a ddiffinnir yng nghwricwlwm TCG, ac felly mae'n gymwys i'w derbyn i'r Gofrestr Arbenigol. Gellir cael hwn yn arbenigedd CCT Speciality, Non CCT a Meddygaeth Academaidd neu Ymchwil. Mae'r rhan fwyaf o feddygon SAS yn tueddu i wneud cais am Arbenigedd TCG.

Rhagofyniad ar gyfer CESR mewn Arbenigedd TCG:

Mae'n rhaid bod gennych naill ai gymhwyster arbenigol yn yr arbenigedd rydych yn gwneud cais ynddo neu o leiaf chwe mis o hyfforddiant arbenigol parhaus yn yr arbenigedd rydych yn gwneud cais ynddo.

Rhagofyniad ar gyfer CESR mewn Arbenigedd nad yw'n CCT:

Rhaid bod gennych naill ai gymhwyster meddygol arbenigol o'r tu allan i'r DU mewn unrhyw arbenigedd nad yw'n arbenigedd TCG neu o leiaf chwe mis o hyfforddiant arbenigol parhaus y tu allan i'r DU mewn unrhyw arbenigedd nad yw'n arbenigedd TCG.

Cyfnod: Mae'r GMC fel arfer yn asesu pob cais ac yn darparu canlyniad o fewn 6 mis i'w gyflwyno ond mae angen i chi gymryd eich amser gyda'r cais a gall hyn gymryd tua 2 flynedd o gynllunio. Bydd angen i chi sicrhau bod yr holl dystiolaeth a gyflwynwch yn berthnasol ac yn dangos lefel bresennol y cymhwysedd.

Argymhellion Pwysig i Ymgeiswyr:

 1. Edrychwch ar Ganllawiau Penodol i Arbenigedd, os nad oes rhywfaint o'r dystiolaeth ar gael efallai ystyried gohirio'r cais
 2. Edrychwch ar Restr Wirio Arbenigol Benodol os yw ar gael gan Golegau Brenhinol perthnasol.
 3. Gwirio arbenigedd cymeradwy a chwricwlwm is-benodol gan Golegau Brenhinol, wrth iddo newid yn rheolaidd. Mae'n hanfodol adolygu'r cwricwlwm sydd ar waith ar adeg gwneud cais. Mae cwricwlwm y Feddygfa Gyffredinol wedi'i ddiweddaru'n gyfredol ac mae llawer o gwricwlwm arbenigedd wedi'i ddiweddaru neu i fod i gael ei ddiweddaru.
 4. Darllen canllawiau ar wefan y GMC yn www.gmc-uk.org. Mae'r GMC wedi diwygio eu gofynion dogfennaeth ar gyfer CESR yn ddiweddar.
 5. Dewiswch eich canolwyr yn ofalus gan fod angen iddynt allu rhoi sylwadau ar arsylwi eich cymwyseddau clinigol yn uniongyrchol. Gofynnir am o leiaf bedwar canolwr gydag uchafswm o chwech (o'r pum mlynedd diwethaf). Cofiwch gael eu cymeradwyaeth yn gyntaf a'r hyn y bydd angen iddynt ei wneud. Rhowch gopi o'ch CV iddynt.
 6. Mae negeseuon e-bost gan gydweithwyr yn ffynonellau gwybodaeth da amdanoch chi eich hun a gellid eu defnyddio fel tystiolaeth atodol i gefnogi eich cais.
 7. Cadwch unrhyw negeseuon e-bost sy'n gysylltiedig â gwaith sy'n cynnwys sylwadau cadarnhaol gan fod hyn hefyd yn dystiolaeth atodol ddefnyddiol i gefnogi eich cais.
 8. Trafodwch y broses gyda chydweithwyr yn eich arbenigedd sydd wedi cael CESR i gael cymorth ac arweiniad ar gwblhau eich cais.
 9. Mynychu seminar CESR a drefnir gan Gymdeithas Feddygol Prydain gyda chymorth y GMC. Bydd yn rhoi arweiniad ymarferol i chi ar gyfer llenwi cais CESR.
 10. Adolygwch ofynion y cwricwlwm ar gyfer eich arbenigedd ar wefan y JCST yn http://www.jcst.org/quality_assurance/cct_guidelines . Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf, gohiriwch eich cais.
 11. Dysgwch am y gofynion ARCP ar gyfer cwblhau ARCP a TCG yn llwyddiannus gan hyfforddeion yn eich arbenigedd.
 12. Nid yw'r arholiad yn y cwricwlwm yn orfodol, er mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o ddangos agwedd wybodaeth y cwricwlwm.
 13. Mae'n bwysig llunio eich CV o'r newydd fel ei fod yn cyfateb i'r ffurflen gais. Os byddwch yn cyflwyno CV nad yw'n cynnwys y wybodaeth ofynnol neu nad ydych wedi cyflwyno'r holl dystiolaeth fel y soniwyd ar y CV, bydd hyn yn oedi eich cais.
 14. Sicrhau bod rhifau tudalen yn cael eu darparu ar bob dogfen.

Dilysu'r Dystiolaeth

Nid yw'r GMC yn cymhwyso'r broses ddilysu gan ei fod wedi newid yn sylweddol i broses ddilysu'r GMC gan fod y rhan fwyaf o'r ceisiadau'n cael eu derbyn yn electronig yn hytrach na chopi caled. Dilynwch ganllawiau'r GMC ar hyn;

Dilysu eich tystiolaeth

Rhaid i dystiolaeth sy'n dangos cofrestriad gyda rheoleiddwyr meddygol tramor neu gymwysterau a enillwyd y tu allan i'r DU gael ei dilysu gan gyfreithiwr neu gan y corff dyfarnu tramor. (Bydd angen i chi gael stampio, llofnodi a dyddio hyn o hyd).

Preifatrwydd

Cofiwch ddienwi'r holl wybodaeth am gleifion a gwybodaeth bersonol am gydweithwyr (e.e. enwau, cyfeiriadau, rhifau'r GIG, rhifau GMC neu gyfeiriadau e-bost) yr ydych wedi asesu neu ysgrifennu geirda ar eu gyfer. Defnyddiwch inc dilëwr gwyn i ddienwi'r holl dystiolaeth. Bydd y GMC yn hepgor tystiolaeth nad yw'n ddienw ac sy'n gallu hysbysu'r Coleg Brenhinol. GWIRIWCH BOB GAIR O BOB DOGFEN RYDYCH WEDI'I DARPARU YN OFALUS. Mae nifer o'r cwricwlwm gan gynnwys yr arbenigedd llawfeddygol wedi symud i ffwrdd o'r pedwar maes yng ngoleuni diweddariadau'r cwricwlwm yn ddiweddar.

Gwybodaeth bellach

Mr Raj Nirula
Deon Ôl-raddedig Cysylltiol (Meddygon SAS) Cymru
HEIW.SASCESRadvice@wales.nhs.uk
 
CESR Seminar

Edrychwch ar y fideo hwn o Seminar CESR a gynhelir gan AaGIC gan gynnwys swyddogion o'r Cyngor Meddygol Cyffredinol.  Mae'n cynnwys:

Cynllun cymorth CESR AaGIC

Awgrymiadau da wrth Wneud Cais am CESR

Fy nhaith drwy CESR (cyflwyniadau gan Dr Glenda Hill a Mr Parin Shah)

Y broses ymgeisio

Sesiynau gweithdy, a sesiynau holi ac ateb a hwylusir gan y GMC