Neidio i'r prif gynnwy

Pediatreg ac iechyd plant

Cyefwyniad

Croeso i'r dudalen hyfforddiant Pediatrig. Mae'r Rhaglen Hyfforddiant Pediatrig yng Nghymru yn darparu amgylcheddau cefnogol a chroesawgar ar gyfer meithrin hyfforddeion yn ein harbenigedd heriol ond hynod werth chweil, gydag ymdeimlad cryf o gymuned ar draws ein cenedl fach a chryno. 

Yn ogystal â chyfle gwych ar gyfer ffordd o fyw gytbwys a boddhaus, mae Cymru'n darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu ac opsiynau o fewn ei gwasanaethau pediatrig niferus. Mae gan ein hyfforddeion enw rhagorol am arloesi ac mae llawer o fentrau hyfforddi llwyddiannus wedi dechrau yma. Mae adborth hyfforddeion yn gadarnhaol iawn gan unedau darparwyr yng Nghymru, ac mae gan yr Ysgol Pediatreg ddiddordeb brwd a gweithredol mewn gwrando ar farn hyfforddeion a gweithredu arnynt.

 

Hyfforddi yng Nghymru

Mae'r Rhaglen Hyfforddiant Pediatrig yng Nghymru wedi'i rhannu'n ddwy ardal ddaearyddol wahanol — gogledd Cymru a de Cymru.

Bydd hyfforddeion sy'n dewis hyfforddi yng ngogledd Cymru yn derbyn y rhan fwyaf o'u hyfforddiant yno, ond byddant yn cylchdroi i ysbytai yn rhanbarth cyfagos Merswy (Alder Hey ac Arrow Park) ar gyfer hyfforddiant is-arbenigedd. Mae dwy uned addysgu arbenigol Pediatrig yn y ddeoniaeth yng ngogledd Cymru — Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty Glan Clwyd.  Gall hyfforddeion sy'n byw mewn lleoliad cymharol ganolog gymudo i bob un o'r unedau hyn trwy gydol eu rhaglen hyfforddi.

Yn yr un modd, bydd hyfforddeion ar Raglen De Cymru yn aros yno ar gyfer eu rhaglen gyfan. Darperir hyfforddiant yn y rhan fwyaf o is-arbenigeddau Pediatrig, gan gynnwys Meddygaeth Newyddenedigol, yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd, ac mae holl unedau addysgu arbenigol Pediatrig eraill y ddeoniaeth yn cael eu lleoli fel y gallai hyfforddeion sy'n byw'n ganolog ger coridor yr M4 yng Nghymru hefyd deithio i bob uned hyfforddi drwy gydol y rhaglen gyfan. Yr uned bellaf i'r gorllewin yw Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin a'r dwyrain pellaf yw Ysbyty Grange ger Casnewydd.  

Fel arfer, bydd hyfforddeion yn eu blynyddoedd cynnar yn cael eu gosod am flwyddyn mewn Pediatreg Gyffredinol, blwyddyn mewn Meddygaeth Newyddenedigol a chwe mis yr un mewn Pediatreg Gymunedol ac is-arbenigedd arall gan gynnwys Pediatreg Gyffredinol (nid o reidrwydd yn y drefn hon). Wrth i’r raglen Progress+ ddechrau ym mis Medi 2023, rhagwelir y bydd rôl dewis hyfforddeion yn dod yn fwy amlwg wrth benderfynu ar leoliadau yn y blynyddoedd dilynol, a bydd yn dibynnu ar ddewisiadau gyrfa hyfforddeion.

Fel Ysgol Hyfforddiant Pediatrig Cymru, rydym bob amser wedi edrych ar geisiadau hyfforddeion am lai na gweithio amser llawn a phrofiad y tu allan i'r rhaglen yn gadarnhaol. Mae'r gyfran bresennol o hyfforddeion Cymru sy'n gweithio llai nag amser llawn (LTFT) dros 50%.

Mae gan Ysgol Pediatreg Cymru raglen efelychu weithredol sydd wedi hen ennill ei phlwyf gyda chyfadran fawr o addysgwyr amlbroffesiynol ar draws yr unedau hyfforddi pediatrig a newyddenedigol. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o brofiad efelychu gan gynnwys.

 

Clywch gan ein hyfforddeion presennol

"Fel hyfforddai LTFT yng Ngogledd Cymru rwyf wedi cael profiad gwych hyd yn hyn. Mae ein hysbytai dan hyfforddiant yng Ngogledd Cymru yn mynd o nerth i nerth, ac mae profiad trydyddol ym Merswy yn amhrisiadwy. Mae ein Cyfarwyddwr Rhaglen Leol (LPD) /Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi (TPD) yn gefnogol iawn ac yn hawdd mynd atynt ac mae'r NWPTC bob amser ar gael am gymorth a chefnogaeth" (Michaela Morton, Hyfforddai ST3, Gogledd Cymru)

“Mae hyfforddiant yn Ne Cymru wedi rhoi cyfleoedd a phrofiad helaeth i mi o bediatreg mewn ysbyty trydyddol ond mae hefyd wedi fy ngalluogi i ddilyn a datblygu sgiliau mewn rolau arwain. Mae'n lle perffaith i feddygon ôl-raddedig ffynnu." (Matthew Spencer, Hyfforddai ST2, De Cymru)

“Mae gan raglen Bediatrig Cymru gymaint i'w gynnig i'w hyfforddeion. Mae'n benderfyniad na fyddwch yn difaru. Mae AaGIC yn gymuned glos sy'n ffynnu i gefnogi a meithrin ei hyfforddeion. Mae pwyllgor hyfforddi pediatrig gweithredol sy'n eirioli dros eu cyd-gyfoedion ac yn hwyluso hyfforddiant pan fo angen. Mae cyfleoedd yn ddigon ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gynrychioli pediatreg yng Nghymru yn y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH). Beth bynnag fo'ch diddordebau neu'ch uchelgeisiau mewn pediatreg gallaf dystio y bydd Cymru'n helpu i arwain, siapio a chreu'r yrfa rydych chi'n ei cheisio.” (Hannah Davies, Hyfforddai ST5, De Cymru)

“Mae Cymru'n darparu profiad hyfforddi personol, gan ei bod yn ddeoniaeth gymharol fach gydag ysbytai dethol o ansawdd uchel sy'n cwmpasu eich holl anghenion hyfforddi. Mae uwch glinigwyr yn dod i'ch adnabod yn dda, ac yn eu tro yn cael eu buddsoddi yn eich troi chi i fod y pediatregydd gorau y gallech fod.” (Joe Mullally, Hyfforddai ST3, Gogledd Cymru)