Neidio i'r prif gynnwy

Radioleg

Mae radioleg wrth wraidd gweithgarwch ysbytai ac yn rhoi cefnogaeth gywir ac amserol i bron bob arbenigedd clinigol arall.

Mae meddygon yn cymhwyso sgiliau diagnostig a therapiwtig mewn fframwaith o weithdrefnau ymyriadol a thechnoleg feddygol sy'n esblygu'n gyflym. Mae angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnynt i gefnogi cleifion sy'n cael eu cyfeirio o sawl ffynhonnell ac arbenigedd ac i weithio gyda chlinigwyr ar draws disgyblaethau. Mae Cymru yn cynnig rhaglen addysg barhaol rhagorol, gyda chefnogaeth ymgynghorwyr brwdfrydig a blaengar.

HYFFORDDI YNG NGHYMRU

Mae gan Gymru ddau gynllun ar wahân - un wedi'u lleoli yn y gogledd ac un yn y de. Mae'r rhaglen wedi hen ennill ei phlwyf ac yn cynnig addysgu a hyfforddiant strwythuredig yn y llu o Ysbytai Prifysgol ledled Cymru.

Mae hyfforddiant radioleg yn ne Cymru'n cael ei gefnogi gan Academi Delweddu Genedlaethol Cymru (NIAW), ac mae amser hyfforddi wedi'i rannu rhwng yr Academi a lleoliadau clinigol. Mae mwy o fanylion am fodel yr Academi ar wefan NIAW.

Cynllun de Cymru yw'r mwyaf o'r cynlluniau gyda'r gallu i hyfforddi 100 o hyfforddeion. Caiff hyfforddiant ei ranbartholi i'r de ddwyrain (a leolir mewn ysbytai o amgylch Caerdydd) a de orllewin Cymru (a leolir mewn ysbytai o amgylch Abertawe). Gall lleoliadau arbenigol mewn meysydd fel pediatreg, niwroradioleg a radioleg ymyriadol olygu bod angen hyfforddi allan o ranbarth yn un o'r canolfannau mwy.

Mae cynllun gogledd Cymru yn gynllun hollol ar wahân i dde Cymru, ac fe ddarperir hyfforddiant yn bennaf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), gydag addysgu wedi'i gefnogi gan Ysgol Radioleg Gogledd-orllewin Lloegr. Gwneir lleoliadau arbenigol mewn ysbytai o amgylch Lerpwl a Manceinion. Mae cynllun gogledd Cymru yw'r lleiaf o'r cynlluniau, gydag 11 o hyfforddeion mewn lle ar hyn o bryd.

Rhennir hyfforddiant yn dair blynedd o hyfforddiant craidd ym mhob disgyblaeth o radioleg glinigol, ac yna dwy flynedd o hyfforddiant is-arbenigol. Darperir chweched flwyddyn ychwanegol o hyfforddiant i'r rhai sy'n dilyn diddordeb a gyrfa yn is-arbenigeddau ymyriadol fasgwlaidd, radioleg ymyriadol niwrofasgwlaidd a meddygaeth niwclear. Cefnogir hyfforddeion sy'n ymgymryd â hyfforddiant is-gymdeithasol mewn meysydd arbenigol iawn (h.y. ymyriadur niwrofasgwlaidd) i ymgymryd â lleoliadau rhaglenni mewn canolfannau y tu allan i Gymru er mwyn cynyddu ehangder yr hyfforddiant a'r profiad ehangaf posibl o hyfforddiant.

Maes llafur yr arholiad ffiseg

Mae’r maes llafur wedi’u fwriadu fel arweiniad a dangosydd cyffredinol o ystod y pynciau a all ymddangos yng nghwestiynau’r arholiad

Gwybodaeth am y modiwl Ffiseg

Diben y cwricwlwm yw rhoi i’r sawl sy’n dilyn hyfforddiant arbenigol mewn radioleg glinigol wybodaeth briodol am yr egwyddorion ffisegol sy’n sail i ddelweddu meddygol diagnostig.