Neidio i'r prif gynnwy

Profedigaeth

NHS Avon Partnership Occupational Health Service

NHS Avon Partnership Occupational Health Service

NHS Avon Partnership Occupational Health Service – Cynnig dolenni i adnoddau a sefydliadau a all gefnogi unigolion sydd wedi cael profedigaeth. 

Bereavement Advice Centre

Bereavement Advice Centre

Bereavement Advice Centre – Llinell gymorth am ddim a gwasanaeth gwybodaeth ar y we sy’n darparu gwybodaeth a chyngor ymarferol ac yn cyfeirio at ffynonellau eraill ar lawer o’r materion a’r gweithdrefnau sy’n ein hwynebu ar ôl i rywun agos i ni farw.

Rhadffôn: 0800 634 94 94

 

The Good Grief Trust

The Good Grief Trust - Cynnig cymorth a gwybodaeth i bawb gyda gwefan llawn gwybodaeth

Widowed and Young

Widowed and Young

Widowed and Young - Elusen ymhob rhan o’r DU sy’n cynnig rhwydwaith cymorth i gymheiriaid gan gymheiriaid ar gyfer unrhyw un sydd wedi colli partner cyn eu bod yn 51 oed - priod neu beidio, gyda phlant neu heb blant, waeth beth fo’u cyfeiriadedd rhywiol.

Dying Matters

Dying Matters

Dying Matters – Adnoddau a chymorth i unrhyw un sy’n colli ffrind neu berthynas agos, yn enwedig os yw’n digwydd yn sydyn neu’n gynt na’r disgwyl.

Welsh Windows and Widowers

Welsh Widows and Widowers

Welsh Widows and Widowers - Cymorth i ddynion a menywod gweddw o unrhyw oedran.

Ffôn: 07749542858

 

Age Cymru

Age Cymru

Age Cymru

Llinell gymorth genedlaethol: 0800 022 3444

 

Survivors of Bereavement

Survivors of Bereavement

Survivors of Bereavement – I bobl sydd wedi cael profedigaeth neu wedi’u heffeithio gan hunanladdiad. Ar hyn o bryd, mae pob grŵp cymorth wedi’i ohirio. Maent yn bwriadu cynyddu eu capasiti cenedlaethol ar gyfer cymorth dros y ffôn ac yn ystyried defnyddio Zoom er mwyn gallu cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

Llinell gymorth (ar agor o 9am i 9pm o ddydd Llun i ddydd Gwener): 0300 111 5065.

E-bost: E-bost.support@uksobs.org

 

Grief Chat

Grief Chat

Grief Chat – Lle diogel i bobl sy’n galaru neu wedi cael profedigaeth i allu rhannu eu stori, archwilio eu teimladau a chael cefnogaeth gan gwnselydd profedigaeth cymwysedig. Yn ogystal â hyn, gall Grief Chat helpu pobl sydd wedi cael profedigaeth i ystyried a ydynt angen cymorth ychwanegol a ble i gael hyn.

Gellir defnyddio’r gwasanaeth am ddim ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-9pm (amser y DU) i bobl sy’n galaru neu wedi cael profedigaeth. Os nad ydynt ar-lein gallwch anfon neges trwy ddefnyddio’r bocs sgwrsio ac fe fyddan nhw’n ateb pan fyddan nhw nôl ar-lein.

Ffôn: 01524 782910  

E-bost: info@griefchat.co.uk

 

Hope Again

Hope Again

Hope Again – Gwefan ieuenctid Cruse Bereavement Care. Lle diogel lle gallwch ddysgu gan bobl ifanc eraill, sut i ymdopi â galar, a theimlo’n llai unig.

Yma gallwch gael gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael, clust i wrando gan bobl ifanc eraill a chyngor i unrhyw berson ifanc sy’n ymdopi â cholli rhywun annwyl.

Ffôn: 0808 808 1677

E-bost: hopeagain@cruse.org.uk

 

Childhood Bereavement Network

Childhood Bereavement Network (CBN)

Childhood Bereavement Network (CBN) – Hyb ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi cael profedigaeth a’u teuluoedd ledled y DU.

E-bost: cbn@ncb.org.uk

Ffôn: 02078436309

Lost for words

Lost For Words

LostForWords – e-lyfr newydd gan Ben Brooks-Dutton gyda thasglu Life Matters – cynghrair o elusennau sy’n galw am gymorth gwell i deuluoedd sydd wedi cael profedigaeth. Gellir lawrlwytho’r e-lyfr am ddim ac mae’n llawn cyngor a phrofiadau gan blant sydd wedi cael profedigaeth, o blant ifanc i rai yn eu harddegau.

Child Bereavement UK

Child Bereavement UK

Child Bereavement UK

Rhadffôn: 0800 0288840

E-bost: support@childbereavementuk.org

 

Grief Encounter

Grief Encounter

Grief Encounter – Un o brif elusennau profedigaeth plant y DU, a sefydlwyd i helpu plant y mae eu rhiant neu frawd neu chwaer wedi marw. Ydych chi’n blentyn, person ifanc neu’n oedolyn sydd wedi colli rhywun annwyl? Ydych chi’n ofalwr sydd angen cyngor ar sut i gefnogi pobl ifanc yn dilyn marwolaeth rhiant neu frawd neu chwaer? Ydych chi angen siarad? Gallwch ffonio, e-bostio neu gael sgwrs wib â gweithwyr proffesiynol hyfforddedig yn grieftalk, 5 diwrnod yr wythnos, 9am – 9pm.

E-bost: grieftalk@griefencounter.org.uk

Ffôn: 0808 8020111

 

Compassionate Friends

Compassionate Friends

Compassionate Friends – Sefydliad o rieni sydd wedi cael profedigaeth sy’n cynnig cymorth, dealltwriaeth a chyfeillgarwch i eraill ar ôl iddynt golli plentyn, o unrhyw oedran, o unrhyw achos. Mae Llinell Gymorth Genedlaethol, wedi’i staffio gan rieni sydd wedi cael profedigaeth, ar gael am gymorth a gwybodaeth bob dydd o’r flwyddyn.

Ffôn: 03451232304

E-bost: helpline@tcf.org.uk

 

2 Wish Upon a Star

2 Wish Upon a Star

2 Wish Upon a Star – Sefydlwyd 2 Wish Upon A Star yn 2012 i ddarparu cymorth profedigaeth i deuluoedd sydd wedi colli plentyn neu berson ifanc 25 oed ac iau yn sydyn a thrawmatig. Ehangwyd y gwasanaeth hwn i ddarparu cymorth i weithwyr proffesiynol o unrhyw faes. Mae 2WUAS yn gallu cynnig cymorth mewn nifer o ffyrdd, y cyfan yn gyfrinachol.

Winston's Wish

Winston’s Wish

Winston’s Wish - Bob dydd, mae dros 100 o blant yn colli rhiant yn y DU. Winston’s Wish yw’r brif elusen brofedigaeth i blant yn y DU, ac mae’n cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol i blant sydd wedi cael profedigaeth, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Ffôn: 08088 020 021

E-bost: ask@winstonswish.org