Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd meddwl

BBC

Coronafirws: Sut i amddiffyn eich Iechyd meddwl

Mae coronafirws wedi plymio'r Byd i ansicrwydd a gall y newyddion cyson am y pandemig deimlo'n ddi-baid. Mae hyn i gyd yn effeithio ar iechyd meddwl pobl, yn enwedig y rhai sydd eisoes yn byw gyda chyflyrau fel pryder ac OCD.

Awgrymiadau ar sut i amddiffyn eich iechyd meddwl.

Mind

Y Coronafeirws a’ch lles

Efallai eich bod chi’n poeni am y coronafeirws a sut y gallai effeithio ar eich bywyd. Gall hyn gynnwys cael cais i aros gartref neu osgoi pobl eraill.

Efallai fod hyn yn teimlo’n anodd neu’n peri straen, ond mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud a allai helpu’ch lles.

Cliciwch y dolenni isod i gael gwybodaeth a allai eich helpu chi.

Mental Health at Work

Y coronafeirws ac ynysu: cefnogaeth i chi’ch hun ac i’ch cydweithwyr

Mae’n deg dweud nad ydym wedi profi amser tebyg i hwn. Ar adeg pan mae pethau’n symud ac yn newid yn gyflym, rydym am sicrhau bod gennych chi  wybodaeth ddefnyddiol ac ymarferol pan fo angen.

 

Gweithio gartref yn dda yn ystod cyfnod o gwarantîn oherwydd y coronafeirws

Gall y syniad o weithio ar eu pen eu hunain ddychryn y rhai nad ydynt wedi gweithio gartref o’r blaen. Mae’r canllaw hwn gan Leapers yn edrych ar beth y gallwch chi ei wneud i gynllunio ar gyfer y posibilrwydd y bydd staff angen hunanynysu, yn ogystal ag awgrymiadau ar gyfer gweithwyr cartref.

Every Mind Matters

Lles meddyliol wrth aros gartref

Ewch i wefan Every Mind Matters i gael awgrymiadau a chyngor ar sut i gadw’ch lles meddyliol yn dda.

Mae gwefan o’r enw 'NHS Wales National Mental Health Coordinating Centre' wedi’i lansio drwy wefan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys gan yr Uned Comisiynu Gydweithredol Genedlaethol. Sefydlwyd y wefan er mwyn cynnig gwybodaeth benodol am iechyd meddwl yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Headspace

Mae Headspace yn cynnig:

  • Dros 1000 awr o gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar a chysgu
  • Ymarferion bychain ar gyfer bywydau prysur
  • Gallu lleihau straen mewn 10 diwrnod yn unig

Gall staff y GIG ddefnyddio Headspace am ddim tan 31 Rhagfyr 2020.

Silvercloud

Mae SilverCloud yn gwrs ar-lein sy’n cynnwys adnoddu i helpu gyda COVID-19, straen, cwsg a gwydnwch, wedi’i deilwra’n arbennig i helpu staff y GIG yn y cyfnod heriol hwn.

Cofrestrwch am SilverCloud a defnyddiwch y cod mynediad WALES2020. Mae’r rhaglenni’n rhai hunangymorth, yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

 

Mindfulness association

Mae ap Mindfulness Based Living  i’w gael am ddim o Google Play Store ar gyfer defnyddwyr Android ac o’r App Store ar gyfer y rhai sy’n defnyddio dyfeisiau IOS. Teipiwch y geiriau ‘Mindfulness Based Living’ a bydd dewis o arferion ar flaenau eich bysedd!

NHS Employers

Mae’r adnodd hwn wedi’i drefnu’n adrannau thematig i gefnogi lles meddyliol, gwydnwch ac adferiadWaeth ydych chi’n chwilio am hunanofal, am wybod sut i gefnogi cydweithiwr neu am wybod mwy am y sefydliad, mae’r adnodd head first yn lle gwych i gychwyn.

Public Health England

Gallwch gael hyfforddiant cymorth cyntaf seicolegol a helpu pobl ag anghenion gwahanol i ymdopi ag effaith emosiynol COVID-19.

NHS Scotland

I gefnogi’r rhai sy’n cefnogi eraill, mae HSC NI, mewn cydweithrediad â’r Groes Goch a NHS Education Scotland wedi darparu canllawiau dros dro a modiwl E-ddysgu byr ar Gymorth Cyntaf Seicolegol. Mae’r adnoddau’n berthnasol iawn i unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli gyda chymunedau statudol, cymunedol neu wirfoddol lleol yn y cyfnod hwn.

HEIW

Ysgrifennwyd y canllaw hwn ar gyfer unrhyw un sy’n cefnogi pobl sydd wedi profi digwyddiadau trawmatig, ac mae wedi’i gynllunio i gyd-fynd â hyfforddiant a gynigir gan Fenter Gwella Ansawdd Straen Trawmatig Cymru Gyfan.

NHS Scotland

Mae’r ap newydd hwn - ‘Health and Well-being Wales’  – yn darparu mynediad i fanylion gwasanaethau a gwybodaeth gysylltu dros 10,500 o sefydliadau, grwpiau cymunedol a gwasanaethau lleol a chenedlaethol.