Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant deintyddol craidd

Abstraction of a clock

** Cyngor COVID-19 ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol**

Mae Hyfforddiant Deintyddol Craidd yn cynnig cyfle i ehangu gwybodaeth a phrofiad o fewn y proffesiwn deintyddol ac mae’n llwybr gyrfa cydnabyddedig ar ôl cwblhau Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol (DFT).

Mae gan Gymru bedwar Cynllun Hyfforddiant Deintyddol Craidd am Flwyddyn (DCT1) sy’n dechrau ym mis Medi bob blwyddyn. Maent wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, Merthyr Tudful, Abertawe a Gogledd Cymru. Ceir elfen addysgol 27 diwrnod (dyddiau astudio) sy’n ymdrin ag ymarfer yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Prif nodau’r cynllun yw galluogi cyfranogwyr i ehangu eu dealltwriaeth o’r berthynas rhwng canghennau’r proffesiwn, gan alluogi dewis gyrfa mwy gwybodus a datblygu eu sgiliau a’u harbenigedd deintyddol ymhellach, gan adeiladu ar yr hyfforddiant blaenorol a dderbyniwyd fel israddedigion ac ymarferwyr deintyddol sylfaenol.

Efallai y bydd cyfle hefyd i gael rhagor o swyddi datblygu gyrfa a elwir yn swyddi Hyfforddiant Deintyddol Craidd 2/3 (DCT2 neu DCT3). Fel arfer, cyflawnir y swyddi hyn ar ôl cwblhau hyfforddiant DFT a DCT1.

Bydd agweddau addysgol yr apwyntiadau hyn yn cael eu rheoli gan eich goruchwyliwr addysgol, a fydd yn un o’r Ymgynghorwyr/arbenigwyr y byddwch yn gweithio â hwy. Bydd y goruchwyliwr addysgol yn cwrdd â chi’n fuan ar ôl derbyn eich apwyntiad newydd i drafod a chytuno ar eich anghenion a’ch amcanion a’r gefnogaeth sydd i’w rhoi i’w cyflawni. Bydd hyn yn cael ei nodi mewn cytundeb addysgol (dysgu), a rhoddir copi ohono i chi. Bydd y cytundeb hwn, a fydd yn cynnwys cynllun datblygu personol clir ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn cael ei adolygu ar wahanol adegau drwy gydol cyfnod yr hyfforddiant. Bydd gofyn i chi lenwi cofnod llawn a chynhwysfawr o’ch cyflawniad yn ystod eich cyfnod o hyfforddiant, wedi’i mewn portffolio neilltuol. Yr e-Bortffolio a ddewiswyd ar gyfer 2018-19 yw TURAS.

I gael rhagor o wybodaeth am DCT yng Nghymru, cysylltwch â Helen O'Hara, Rheolwraig Hyfforddiant Deintyddol Craidd.