Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen hyfforddiant sylfaenol therapi deintyddol Cymru (WDTFT)

Dentist with tools

Rhaglen hyfforddiant sylfaenol i therapyddion deintyddol Cymru (WDTFT)

Therapyddion deintyddol cymwys - i ymuno â’n rhaglen sy’n dechrau ym mis Medi 2023, cysylltwch â Kath Liddington i gael ffurflen gais a rhagor o wybodaeth bydd y. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31 Mai 2023

Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyflwyniad strwythuredig i weithio ym maes deintyddiaeth gyffredinol ar gyfer therapyddion deintyddol. Dyma ddwy brif elfen y rhaglen (a) gweithio mewn amgylchedd gwarchodedig mewn practis cymeradwy, sydd wedi cael ei ddewis i ddarparu hyfforddiant a mentora a (b) cdefnogaeth drwy raglen o ddiwrnodau astudio, darlithoedd a chynadleddau a drefnir gan Adran Ddeintyddol i Ôl-raddedigion AaGIC a sesiynau tiwtorial/adborth unwaith y mis gyda goruchwyliwr addysgol yr ysgol. Mae’r swyddi yn y practis am ddau ddiwrnod yr wythnos, felly gellir eu cyfuno â swyddi wedi’u rhannu mewn practisau eraill neu’n llawn amser os oes gan y practis hyfforddi y capasiti. Cofiwch, fodd bynnag, fod yn rhaid i therapyddion ymrwymo i’r 12 diwrnod astudio gorfodol os ydynt yn gweithio mewn swydd wedi ei rhannu.

Ymarferwyr deintyddol cyffredinol

Mae’r cynllun yn rhedeg o fewn rhaglen dreigl, gyda derbyniadau ym mis Medi, am gyfnod o 52 wythnos. Gwahoddir ceisiadau gan ymarferwyr deintyddol cyffredinol yng Nghymru, sydd ag o leiaf bedair blynedd o brofiad, i ddod yn oruchwylydd addysgol ar raglen hyfforddi sylfaen therapyddion deintyddol Cymru.

  • Rhaid i oruchwylwyr addysgol gyflogi therapydd mewn practis cyffredinol am ddau ddiwrnod yr wythnos, yn ystod rhaglen 12 mis.
  • Bydd goruchwylwyr addysgol yn derbyn ad-daliad o 100% o gyflog pro-rata y therapydd.
  • Mae gofyn i oruchwylwyr addysgol roi un tiwtorial y mis a goruchwylio ymarfer yn ddyddiol
  • Mae’r holl ffioedd GIG/preifat yn mynd i’r practis
  • Mae hyfforddeion deintyddol sylfaenol presennol neu hyfforddwyr WDTFT a gymeradwywyd yn ystod y tair blynedd diwethaf yn cael eu cymeradwyo’n awtomatig ar gyfer y rhaglen hon. Fodd bynnag, efallai y trefnir ymweliad anffurfiol â’r practis.

Ydych chi am ymuno â’n “cronfa” o bractisiau deintyddol? I gael rhagor o wybodaeth am hyn ac unrhyw agwedd arall ar y rhaglen, cysylltwch â Kath Liddington, Swyddog WDTFT Cymru, ffôn 01443 824274.