Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan

NHS Wales Nurse Staffing Programme Logo

Mae’r Rhaglen Staff Nyrsio’n cefnogi GIG Cymru i fodloni gofynion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 a dilyn ymagwedd ‘Unwaith i Gymru’.

Grŵp Staff Nyrsio Cymru Gyfan, gyda chynrychiolwyr o bob sefydliad GIG Cymru a Llywodraeth Cymru, yw’r grŵp cyflawni ar gyfer y rhaglen yn gyffredinol.

Mae’r grŵp yn cefnogi dyluniad a chyflawniad rhaglen waith genedlaethol fydd yn galluogi sefydliadau GIG Cymru i gyfrifo’r nifer a’r cymysgedd sgiliau cywir o ran staff nyrsio sydd eu hangen i ddarparu’r gofal gorau i gleifion.

Drwy gynnig cydlyniad gweithredol i bum ffrwd waith, mae’r grŵp hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad wrth iddynt ddatblygu adnoddau cynllunio’r gweithlu ar gyfer eu maes arbenigedd. Mae’r grŵp hefyd yn cefnogi byrddau iechyd i baratoi ar gyfer ail ddyletswydd y Ddeddf.

Dan arweiniad y Prif Swyddog Nyrsio a Chyfarwyddwyr Nyrsio Cymru, dyma’r pum ffrwd waith:
•    cleifion mewnol meddygol a llawfeddygol acíwt i oedolion
•    cleifion mewnol pediatreg
•    cleifion mewnol iechyd meddwl 
•    ymweliadau iechyd 
•    nyrsio ardal.

Mae pob ffrwd waith, gyda chynrychiolwyr o fyrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, yn gweithio tuag at ddatblygu a phrofi adnodd cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth sy’n benodol i’w maes. Bydd hyn yn sicrhau y gallant gyfrifo’r nifer cywir o staff nyrsio a’r cymysgedd sgiliau cywir sydd eu hangen er mwyn darparu gofal effeithiol i gleifion. 

 
 Digwyddiadau

Mae’r rhaglen yn dibynnu ar ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyd-gynhyrchu, profi, gwerthuso a gweithredu adnodd cynllunio’r gweithlu ar sail tystiolaeth.

Cynhelir digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol a chenedlaethol ar gyfer pob un o’r ffrydiau gwaith. Tra bod y digwyddiadau hyn yn gyfyngedig i’n cydweithwyr GIG Cymru a phartneriaid allweddol, cydnabyddir y cyfraniad gwerthfawr y gall grwpiau eraill, aelodau’r cyhoedd a myfyrwyr nyrsio ei wneud at y gwaith pwysig hwn, ac felly mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer ymgysylltu’n ehangach.

Oherwydd y galw am ffyrdd newydd o weithio yn ystod pandemig COVID-19 a’r angen i gadw at bellter cymdeithasol, rydym yn ymchwilio ffyrdd arloesol i barhau i godi ymwybyddiaeth a sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, yn cael eu cynnwys ac yn gallu cyfrannu at y gwaith hwn.

Y Tîm Rhaglen Staff Nyrsio


Joanna Doyle, Rheolwr Rhaglen Staff Nyrsio
Dawn Parry, Arweinydd Prosiect Pediatreg
Jody Hill, Arweinydd Prosiect Nyrsio Ardal
James Robinson, Arweinydd Prosiect Iechyd Meddwl
Rebecca Boore, Arweinydd Prosiect Ymweliadau Iechyd
Rebecca Shepherd, Uwch Swyddog Cymorth Busnes
Aysha Streeter, Gwyddonydd Data’r Gweithlu

 

Oes gennych gwestiwn am y rhaglen? Ewch i’n cwestiynau cyffredin.

Dogfennau allweddol