Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant cyfunol ar gyfer hyfforddeion meddygon teulu

Archwiliwch i leihau eich hyfforddiant meddyg teulu chwe mis wrth gyfuno profiad blaenorol, perthnasol â'ch rhaglen hyfforddi.

 

Beth sydd angen i chi ei gael i fod yn gymwys ar gyfer hyn

Bydd angen o leiaf 12 mis (cyfwerth ag amser llawn) o brofiad perthnasol sy'n uwch na lefel sylfaen o raglen arbenigol arall yn y DU. Mae angen naill ai swydd â thâl sylweddol arnoch hefyd (sy'n golygu tâl ar wahân i dâl arbennig, tâl personol neu arian sy'n cael eu dosbarthu fel tâl), rôl SAS, neu brofiad tramor perthnasol.

Ni fydd profiad blaenorol yn eich cymhwyso'n awtomatig ar gyfer y cynllun hwn.

Bydd eich profiad, ansawdd y dystiolaeth a ddarperir gennych, a'ch cynnydd yn ystod chwe mis cyntaf y rhaglen hyfforddi meddygon teulu yn cael eu hystyried cyn i'ch cais gael ei gymeradwyo.

Mae angen sgôr o 480 neu uwch yn yr arholiad MSRA i fod yn gymwys. Awgrymodd ymchwil a gyhoeddwyd yn 2022 y gallai fod angen y chwe mis ychwanegol a gynigir ar raglen hyfforddi tair blynedd lawn ar bobl sydd â sgôr is yn y broses ddethol.

I gael eich derbyn, bydd angen i chi hefyd gyflawni 'canlyniad un' (cynnydd boddhaol) yn eich panel Adolygiad Blynyddol o Gynnydd Cymhwysedd (ARCP) cyntaf ar ôl chwe mis mewn hyfforddiant. 

 

Pa lwybrau hyfforddi sy'n darparu'r cyfle hwn

Mae dau lwybr hyfforddi cyfunol:

  • Achredu Galluoedd Trosglwyddadwy (ATC) ar gyfer ymgeiswyr sy'n trosglwyddo i hyfforddiant ymarfer cyffredinol o raglen hyfforddiant arbenigol arall a gymeradwywyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol
  • Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant: Rhaglen Gyfunol (CCT CP) ar gyfer ymgeiswyr sydd â phrofiad perthnasol o'r tu allan i raglen hyfforddiant arbenigol a gymeradwywyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol. Gallai hyn gynnwys rolau clinigol sylweddol neu hyfforddiant a phrofiad tramor.

 

Pwy sy'n cymeradwyo'r ceisiadau?

Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried gan ein tîm Meddygon Teulu, swyddfa Ceisiadau Arbenigol Ymarfer Cyffredinol (GPSA) yng Ngholeg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP), ac yn olaf eich panel Adolygiad Blynyddol o Ddilyniant Cymhwysedd (ARCP) cyntaf ar ôl i chi fod dan hyfforddiant am chwe mis.

 

Pethau eraill i'w hystyried

Rydym yn eich annog i wneud cais os ydych yn teimlo bod y cynllun yn addas i chi.

Ystyriwch rai o'r pethau a grybwyllir isod a thrafodwch y cyfle hwn gyda'ch cyfarwyddwr rhaglen.

Gall addasu i weithio mewn gwlad wahanol neu fod yn newydd i'r GIG fod yn heriol, felly ystyriwch yr angen am unrhyw gyfnod 'addasu'.

Rydym yn argymell ystyried a fyddech o brofiad ehangach os yw eich gyrfaoedd hyd yn hyn wedi bod mewn un arbenigedd yn bennaf.

 

Sut i wneud cais?

I gael rhagor o wybodaeth am gymhwysedd, neu i wneud cais am naill ai ATC neu CCT CP ewch i wefan Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu (RCGP).