Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Academaidd Arbenigol Meddygon Teulu (GPSAT)

Gall pob hyfforddai meddygon teulu yng Nghymru wneud cais i ymuno â rhaglen Hyfforddiant Academaidd Arbenigol Meddygon Teulu (GPSAT) yn ystod eu hail flwyddyn a dechrau'r swydd o ddechrau eu blwyddyn ST3.

Nod y rhaglen GPSAT yw darparu llwybr i yrfa academaidd i feddygon teulu sy'n dechrau mewn hyfforddiant arbenigol. Mae'n caniatáu i hyfforddeion ddatblygu sgiliau academaidd yn gynnar yn eu gyrfa, gan eu galluogi i ymgymryd â hyfforddiant ac ymchwil yn adrannau ôl-raddedig ac israddedig y ddeoniaeth tra byddant yn dal i hyfforddi.

Mae hyfforddeion GPSAT yn ymgymryd â'u blynyddoedd ST1 a ST2 yn ôl yr arfer. Yn ystod eu blynyddoedd ST3 a ST4 maent yn treulio hanner pob wythnos mewn lleoliad meddygon teulu clinigol a hanner mewn hyfforddiant academaidd.

Darperir hyfforddiant a goruchwyliaeth academaidd naill ai gan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe, Ysgol Feddygol Caerdydd neu Brifysgol Bangor.  Mae 5 swydd academaidd ar gael; 2 yng Nghaerdydd, 2 yn Abertawe ac 1 ym Mangor. Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus weithio yn Abertawe, Caerdydd neu Fangor ar gyfer eu sesiynau academaidd ond byddant yn parhau â'u hyfforddiant clinigol yn eu Cynllun Hyfforddi Meddygon Teulu presennol ac ni fydd yn ofynnol iddynt symud ar gyfer yr elfen hon o'u hyfforddiant meddygon teulu.  Gellir hawlio treuliau teithio ar gyfer teithio i'r sylfaen academaidd ac oddi yno drwy Adran 2.

Sut mae'r cynllun yn gweithio?

Mae Hyfforddeion Academaidd Arbenigol Meddygon Teulu yn ymgymryd â ST3 dros ddwy flynedd gyda chyfartaledd o 50% o'r amser wedi'i leoli'n ymarferol a 50% o'r amser wedi'i leoli yn adran academaidd.  Mae hyfforddeion yn parhau i dderbyn atodiad llawn o 45% ac o ganlyniad mae'n ofynnol iddynt ymgymryd â'r gofynion hyfforddi OOH gorfodol llawn.   Byddai angen i hyfforddai gytuno i weithio o leiaf 70% (2 ddiwrnod Ymarfer Cyffredinol, 1.5 diwrnod academaidd) i fod yn gymwys i wneud cais.

Defnyddir cofnodion e-bortffolio i gasglu myfyrdodau ar waith academaidd ac mae panel ARCP academaidd yn cael ei gynnal bob blwyddyn i adolygu cynnydd.  Dewisir ymarfer hyfforddi yn ardal y Cynllun hyfforddi lle mae'r ymgeisydd llwyddiannus eisoes wedi'i leoli.  

Bydd Hyfforddeion Academaidd Arbenigol Meddygon Teulu sy'n cwblhau blwyddyn gyntaf hyfforddiant academaidd yn foddhaol yn cael y cyfle i ymgymryd â chymhwyster addysg uwch ôl-raddedig priodol.   

Efallai y bydd gan ymgeiswyr rai syniadau am y llwybrau ymchwil ac addysg yr hoffent eu dilyn, fodd bynnag, bydd y panel cyfweld hefyd am lunio'r llwybr datblygu ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn ôl anghenion unigol.                                   

Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd 

Mae Hyfforddeion Academaidd Arbenigol Meddygon Teulu ynghlwm wrth yr Is-adran Meddygaeth Boblogaeth, sy'n rhan o Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd o dan arweiniad yr Athro Adrian Edwards ac Andrew Carson-Stevens, Drs Freya Davies a Harry Ahmed. 

Mae'r Is-adran yn gallu cynnig cyfleoedd mewn ymchwil ac addysg feddygol.  Mae gweithgareddau ymchwil yr Is-adrannau yn seiliedig ar ddwy thema eang: atal niwed ac afiechyd, a gwella gofal cleifion. O fewn y themâu hyn, mae grwpiau ymchwil yn canolbwyntio ar niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol, heintiau, gofal lliniarol a gofal diwedd oes, diogelwch cleifion, gofal sy'n canolbwyntio ar y claf, clefyd plentyndod a lles, a sgrinio, atal a diagnosis cynnar o ganser.  

Mae cyfleoedd hefyd i gyflwyno addysgu mewn sgiliau cyfathrebu i israddedigion mewn lleoliadau grwpiau bach, datblygu modiwlau addysgu newydd a chynnal ymchwil addysgol. 

Mae'r ddolen i hafan yr Is-adran Meddygaeth Poblogaeth isod: 

http://www.cardiff.ac.uk/medicine/research/divisions/population-medicine 

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe 

Mae hyfforddeion academaidd meddygon teulu ynghlwm wrth dîm gofal sylfaenol Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe o dan arweinyddiaeth yr Drs Jonathan Harikrishnan a Chris Horn. Mae cyfleoedd ar gael mewn addysg feddygol ac ymchwil. 

Byddwn yn mentora ac yn cynghori ar gynnwys addysgu/addysgol y cynllun academaidd. Bydd hyn yn cynnwys addysgu myfyrwyr meddygol, sgiliau clinigol a chyfathrebu mewn grwpiau bach, yn ystod eu modiwl Dulliau Clinigol Integredig (ICM) wythnosol, ac addysgu proffesiynoldeb. Yn ogystal, bydd cyfleoedd i ddysgu am ddatblygu'r cwricwlwm ac asesu meddygol.  

Mae pedair thema ymchwil (http://www.swansea.ac.uk/medicine/research/) sy'n cwmpasu meysydd sy'n gysylltiedig ag iechyd gan gynnwys gofal cyn-ysbyty, iechyd meddwl a data mawr. Gall hyfforddeion academaidd fod wedi'u lleoli o fewn timau ymchwil yn dibynnu ar eu diddordebau.  Byddant yn cael eu cefnogi a'u mentora gan uwch staff academaidd athrawon mewn prosiectau penodol.   

Prifysgol Bangor

Cynhelir hyfforddeion academaidd meddygon teulu gan Ganolfan Ymchwil Gofal Sylfaenol Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, dan arweiniad yr Athro Clare Wilkinson a Dr Julia Hiscock (Croeso | Canolfan | Ymchwil Gofal Sylfaenol Gogledd Cymru Prifysgol Bangor). Mae'r adran wedi'i lleoli ar Gampws Wrecsam ond anogir hyfforddeion o holl gynlluniau hyfforddi Gogledd Cymru i wneud cais.

Mae prif themâu ymchwil yr adran yn cynnwys diagnosis canser, addysg feddygol, gofal lliniarol a meddygaeth ac adsefydlu cyhyrysgerbydol. Mae cysylltiadau rhagorol â grwpiau ymchwil eraill yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd gyda chyfleoedd i gydweithio a datblygu diddordebau ymchwil personol. Ymhlith arbenigedd methodolegol y grŵp mae adolygu systematig a meta-ddadansoddi, treialon a dulliau ansoddol. Mae hyfforddeion academaidd yn cael y cyfle i ddatblygu eu sgiliau, eu profiad ac ennill cymwysterau ôl-raddedig mewn addysg feddygol.

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau anffurfiol cysylltwch â Athro Claire Wilkinson: c.wilkinson@bangor.ac.uk.

Mae bod yn rhan o gynllun GPSAT yn llwybr gwerth chweil ond weithiau'n heriol i hyfforddeion. Ni ddylid cymryd yr ymrwymiad sy'n ofynnol i gynnal elfennau academaidd a chlinigol yn ysgafn. Mae profiad blaenorol yn dangos mai'r hyfforddeion sy'n addasu'r cyflymaf i'r ffordd newydd o weithio yw'r rhai sydd eisoes wedi llwyddo yn eu harholiad RCGP AKT.

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais am y Cynllun GPSAT, byddai'n ddymunol ichi fod wedi cyflawni'r AKT cyn dechrau GPST3. Rydym yn gwerthfawrogi oherwydd yr amseriadau efallai mai dim ond wedi'i archebu y byddwch, neu y byddwch yn aros am ganlyniadau adeg y cais. Byddai hyn yn ddisgwyliad, ond nid yw'n faen prawf hanfodol.

Os hoffech gysylltu â'n Hyfforddeion Academaidd presennol i ofyn unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar heiw.gptraining@wales.nhs.uk 

Cewch ragor o wybodaeth ar y daflen cwestiynau cyffredin sydd wedi'i hatodi.