Neidio i'r prif gynnwy

Therapi celf

Beth yw therapi celf/seicotherapi celf?

Mae therapi celf yn fath o seicotherapi sy’n defnyddio’r cyfryngau celf fel ei brif fodd o fynegiant a chyfathrebu.

Yn y cyd-destun hwn, nid yw celf yn cael ei ddefnyddio er mwyn rhoi diagnosis, ond yn hytrach, mae’n mynd i’r afael â phroblemau seicolegol, emosiynol a llesiant a all beri dryswch neu ofid.

Ai therapi celf yw’r yrfa iawn i fi?

Mae therapi celf yn cynnig cyfle i gysylltu’n broffesiynol â chelf a therapi seicolegol. Hefyd, mae’n rhoi ystyr i’r gwaith: mae therapi celf yn helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau nifer o bobl sy’n cael trafferthion cyfathrebu ar lafar.

Mae angen i therapyddion celf fod yn hyblyg ac yn ddyfeisgar. O fewn y cyd-destun presennol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, mae angen sgiliau entrepreneuraidd hefyd: mae nifer o therapyddion celf yn dechrau eu gyrfa yn hunangyflogedig ac yn cynnig darpariaeth therpi celf mewn lleoliadau amrywiol (ond mae hyn hefyd yn wir am nifer o broffesiynau iechyd a gofal).

Beth mae therapyddion celf yn gwneud?

Mae therapyddion celf yn helpu pobl i gyflawni newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau. Maent yn gweithio’n therapiwtig â phobl o bob lliw a llun: plant, pobl ifanc, teuluoedd, oedolion a’r henoed. Mae gan y cleientiaid ystod eang o anawsterau, anableddau neu ddiagnosis. Mae’r rhain yn cynnwys problemau iechyd emosiynol, ymddygiadol, seicolegol neu gorfforol, cyflyrau sy’n cyfyngu bywyd, cyflyrau niwrolegol a salwch corfforol. Darperir therapi celf mewn grwpiau neu yn unigol, gan ddibynnu ar anghenion y cleientiaid. Nid yw’n weithgaredd adloniannol nac yn wers gelf, er bod y sesiynau’n gallu bod yn ddymunol. Nid oes angen i gleientiaid gael profiad blaenorol nac arbenigedd mewn celf.

Ym mhle mae therapyddion celf yn gweithio?

Mae therapyddion celf yn y DU yn gweithio mewn lleoliadau amrywiol: y GIG, gwasanaethau cymdeithasol, addysg gynradd, uwchradd, pellach ac arbennig, elusennau, carchardai, meddygfeydd preifat ac ati. Yn y GIG, mae therapyddion celf yn gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant, gwasanaethau oedolion (gan gynnwys gofal iechyd meddwl mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol), lleoliadau arbenigol (fforensig, anhwylderau bwyta, gofal lliniarol) ac mewn partneriaeth â sefydliadau mewn prosiectau celfyddydau mewn iechyd a lles.

Pa fath o oriau gwaith sydd gan therapyddion celf?

Mae hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad ymarfer

Beth yw cyflog therapyddion celf?

O fewn y GIG, mae’r cyflog dechrau sylfaenol ar Fand 6 neu 7, ewch i’r adran Cyflog a Budd-daliadau am ragor o wybodaeth.

Sut gallaf ennill swydd fel therapydd celf?

 

Oes angen gradd arnaf? Oes, i weithio fel therapydd celf neu seicotherapydd celf (mae’r ddau deitl wedi’u gwarchod gan y gyfraith ac maent yn gyfnewidiadwy), mae angen i chi gwblhau hyfforddiant meistr therapi celf wedi’i ddilysu gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal.
Ym mhle galla i gael fy hyfforddi yng Nghymru?

Prifysgol De Cymru: MA Seicotherapi Celf.

A oes cyllid ar gael? Nac oes. Gan ddibynnu ar amgylchiadau personol y myfyrwyr, nifer fach o fwrsariaethau sydd ar gael. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael a chymhwyso.
A oes cyfleoedd i ôl-raddedigion? Mae rhagor o gyfleoedd ar gael i astudio ar gyfer gradd ymchwil (PhD, MPhil a MRes), hyfforddiant goruchwylio ymgynghorol a chyrsiau arbenigol ôl-gymhwyso eraill.
Sut galla i ennill profiad? I gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd profiad gwaith a gwirfoddoli yn GIG Cymru, ewch i’r adran Gwaith. I weld cyfleoedd eraill, ewch i dudalen we Gyrfaoedd a Hyfforddiant Cymdeithas Therapyddion Celf Prydain.
Sut alla i ymgeisio am swydd?

Mae holl swyddi gwag GIG Cymru wedi’u hysbysebu ar NHS Jobs. Ewch i’r adran Gwaith i gael rhagor o wybodaeth.

 

Dolenni defnyddiol: