Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth ar gael

Three figures giving five to each other

Yn yr adran hon

Cymorth seicolegol

Gall cymorth seicolegol fod yn fuddiol i hyfforddeion o bryd i’w gilydd yn ystod yr hyfforddiant, a hynny am amryw o resymau. Gall hyn gynnwys, er enghraifft

Cymorth gydag arholiadau

Gallwn gynnig cymorth o'r radd flaenaf i chi os gwnewch chi gysylltu â ni ar ddechrau eich cyfnod astudio – argymhellir eich bod yn neilltuo 6-9 mis i baratoi ar gyfer eich arholiadau.

Graddedigion meddygol rhyngwladol

Yn y DU, mae'r term Graddedigion Meddygol Rhyngwladol yn cyfeirio at feddygon sy’n ffoaduriaid a meddygon tramor sydd wedi cael eu prif gymhwyster meddygol o ysgol feddygol y tu allan o'r DU a'r UE.

Cymorth i feddygon sy'n ffoaduriaid drwy WARD

Ers blynyddoedd lawer, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), a Deoniaeth Cymru cyn hynny, wedi bod yn gweithio ar ran meddygon a deintyddion sy’n ffoaduriaid ac wedi ffoi rhag erledigaeth yn eu gwledydd eu hunain i geisio lloches yn y DU, ac sydd nawr yn dymuno ailgydio yn eu gyrfaoedd yma.

Arweiniad a chymorth i hyfforddwyr

Gall adnabod problemau sy’n ymwneud â chynnydd yn gynnar eu hatal rhag gwaethygu a throi’n sefyllfa fwy difrifol.

Cymorth gyda hyfforddiant a chynnydd

Mae amryw o ffactorau yn dylanwadu ar ddatblygiad a chynnydd drwy hyfforddiant: yr amgylchedd gwaith, arweinyddiaeth a rheolaeth, dyluniad gwaith, digwyddiadau bywyd arwyddocaol, gorbryder, straen ac iselder...ymysg eraill.

Lechyd a lles staff

Mae Cymru Iachach: ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn cydnabod mai ffactor allweddol wrth ddarparu gofal iechyd a chymdeithasol o ansawdd uchel yw lles ac ymgysylltiad staff

Mentora

Mae'r Uned Cymorth Proffesiynol (PSU) yn cynnig gweithdy 2 awr ar Hyfforddiant Mentor a Mentora - Cael y Gorau allan o Fentora.