Neidio i'r prif gynnwy

Beth mae cyn-aelodau ac aelodau presennol yn ei ddweud?

Two members of the WHSF

Jonathan Cliffe

  • Myfyriwr Bydwreigiaeth yn y 3edd Flwyddyn, Prifysgol Bangor

Rwyf wedi bod yn aelod o Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF) ers ychydig dros flwyddyn, ac yn ystod y cyfnod rwyf wedi bod yn Gynrychiolydd Prifysgol ar ran Prifysgol Bangor.

Fel myfyriwr bydwreigiaeth fydd yn cymhwyso cyn bo hir, credaf fod y WHSF wedi chwarae rhan hanfodol o ran adeiladu fy hyder, oherwydd nid yn unig yw WHSF yn galluogi myfyrwyr i rannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad, mae hefyd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr i godi materion er mwyn gwella ansawdd addysg yng Nghymru.

Mae’r fforwm wedi fy ngalluogi i ryngweithio gyda chyd-fyfyrwyr o sawl disgyblaeth gofal iechyd, gan felly ehangu fy ngwybodaeth am feysydd eraill o iechyd. Mae’n rhywbeth fydd yn aros gyda fi wrth i mi symud at weithio proffesiynol.

Tim Nagle

  • Myfyriwr Nyrsio (Iechyd Meddwl) yn y Flwyddyn 1af, Prifysgol Caerdydd

Trefnais ddiwrnod dysgu ymyriadau alcohol cryno ar gyfer WHSF. Cafodd bawb wnaeth fynychu gyfle i ddysgu gan reoleiddwyr sut all camddefnyddio sylweddau effeithio ar eu cofrestriad proffesiynol.

Rhoddodd gyfle hefyd i ddefnyddwyr gwasanaeth siarad am eu gwellhad, a pha mor hir yr hoffent gael gofal. Cafodd bawb wnaeth fynychu hyfforddiant ar ymyriadau alcohol cryno, ymyriad defnyddiol i bob disgyblaeth gofal iechyd.

Hayley Forbes

  • Myfyriwr Bydwreigiaeth yn yr 2il Flwyddyn, Prifysgol Caerdydd

Drwy’r WHSF, rwyf wedi cael gwybodaeth na fyddwn wedi’i dysgu yn rhan o fy ngradd.

Mae gen i ddealltwriaeth well o sut mae’r GIG yn cael ei redeg, a chredaf fod gennyf gyfres o sgiliau ehangach gan fy mod wedi mynd i sesiynau hyfforddiant ychwanegol mewn pynciau megis y Gymraeg ac ymyriadau alcohol cryno. Mae siarad â’r proffesiynau amrywiol ar y fforwm wedi ehangu fy ngwybodaeth am y GIG drwy fy ngalluogi i edrych y tu hwnt i’m harbenigedd fy hun.

Mae fy sgiliau gweithio mewn tîm wedi gwella drwy weithgareddau adeiladu tîm megis ymestyn meddygol a chael cyfle i fod yn aelod o’r pwyllgor.

Mae bod yn rhan o’r fforwm wedi fy ngalluogi i gael dweud fy nweud ar sut fydd dyfodol y GIG yn edrych, drwy roi cyfleoedd i mi fynegi barn ar faterion na fyddwn wedi gwybod amdanynt fel arall. Yn bwysicach fyth, mae’n hwyl dda!

Yn yr adran hon

Two students during the forum
Manteision ymuno â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF)

Ymhlith manteision ymuno â’r fforwm mae.

Group of people sitting down during WHSF
Pwyllgor Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF)

Mae Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF) yn datblygu pwyllgor fydd yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer pob rhwydwaith arbenigol.

Collage of images showing food, football pitch and students
Cyfarfodydd Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru (WHSF)
Two members of the WHSF
Beth mae cyn-aelodau ac aelodau presennol yn ei ddweud?