Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Celf

Therapi Celf
Mae therapi celf yn fath o seicotherapi sy'n defnyddio cyfryngau celf fel ei brif ddull mynegiant a chyfathrebu. Yn y cyd-destun hwn, ni ddefnyddir celf fel offeryn diagnostig ond fel cyfrwng i fynd i'r afael â materion emosiynol a allai fod yn ddryslyd ac yn ofidus.

Mae therapyddion celf yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc, oedolion a'r henoed. Efallai y bydd gan gleientiaid ystod eang o anawsterau, anableddau neu ddiagnosis. Mae'r rhain yn cynnwys problemau iechyd emosiynol, ymddygiadol neu feddyliol, anableddau dysgu neu gorfforol, cyflyrau sy'n cyfyngu ar fywyd, cyflyrau niwrolegol a salwch corfforol.

Darperir therapi celf mewn grwpiau neu'n unigol, yn dibynnu ar anghenion cleientiaid. Nid yw'n weithgaredd hamdden nac yn wers gelf, er y gall y sesiynau fod yn bleserus. Nid oes angen i gleientiaid feddu ar unrhyw brofiad nac arbenigedd blaenorol mewn celf.

Er eu bod yn cael eu dylanwadu gan seicdreiddiad, mae therapyddion celf wedi cael eu hysbrydoli gan ddamcaniaethau fel seicotherapi yn seiliedig ar ymlyniad ac wedi datblygu ystod eang o ddulliau sy'n canolbwyntio ar y cleient fel triniaethau seico-addysgol, ymwybyddiaeth ofalgar a meddwl, therapïau dadansoddol sy'n canolbwyntio ar dosturi a gwybyddol, ac ymarfer sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol. 
 

Rydym wrthi’n ddygn ar hyn o bryd yn trawsgrifio a chyfieithu rhai sesiynau ar y tudalen yma, ac fe fydd rhain ar gael yn y dyddiau nesa. Mae’n flin gyda ni am unrhyw anghyfleustra. Os oes angen help arnoch i gyfieithu unrhyw derminoleg neu frawddegau penodol yn y cyfamser, croeso cynnes  i chi i gysylltu gyda ni ar heiw.communications@wales.nhs.uk

Cyflwyniad: Beth yw seicotherapi celf?

Trawsgrifiad o'r fideo.

Celf ar gyfer lles: Grŵp iechyd meddwl amenedigol

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi celf gydag oedolion hŷn

 
Grwp therapi celf ar lein o fewn gwasanaeth oncoleg

Enghraifft o seicotherapi celf

Therapi celf ar gyfer dementia

Therapi celf yn iechyd meddwl oedolion y GIG

Dulliau seicotherapi celf mewn goruchwyliaeth glinigol

Trawsgrifiad o'r fideo.

Therapi celf seiliedig ar feddwl

Fersiwn Cymraeg o'r cyflwyniad.

Therapi celf: Gwella gwasanaethau trwy partneriaethau

Fersiwn Cymraeg o'r cyflwyniad.

Trawsgrifiad o'r fideo.

 

Dewch i cwrdd â'r therapyddion celf