Neidio i'r prif gynnwy

Dewch i gwrdd ag Esther, ein Cyfarwyddwr newydd dros Addysg a Hyfforddiant Gofal Sylfaenol a Chymunedol Aml Broffesiynol

Rwy'n gyffrous iawn i fod yn arwain ac yn datblygu'r uned amlbroffesiynol newydd o fewn AaGIC. Dros y 18 mis diwethaf, rydym wedi bod yn tyfu’r tîm ac yn gweithio gyda chydweithwyr o fewn AaGIC ac ar draws y GIG ehangach, gofal cymdeithasol, y trydydd sector ac addysg i feithrin ein dealltwriaeth o anghenion gofal iechyd pobl Cymru a’r gweithlu sy’n gofalu amdanyn nhw. 

Deuthum i Gaerdydd i astudio Meddygaeth ym 1997 ac ar ôl Hyfforddiant Arbenigol Meddygon Teulu yng nghynllun Cymoedd Morgannwg, dechreuais weithio ym maes addysg feddygol. Ar ôl rolau mewn Hyfforddiant Arbenigol Meddygaeth Teulu a meddygaeth israddedig yng Nghymru ac Awstralia, a gweithio fel Arweinydd Clwstwr Clinigol, rwy’n parhau i weithio fel Partner Meddyg Teulu ym Mhontypridd. Mae gweithio mewn tîm aml-broffesiynol ar reng flaen ymarfer cyffredinol yn cadw fy nhraed ar lawr gwlad ac yn fy ngalluogi i ddod â’r profiad clinigol hwnnw a dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu contractwyr annibynnol i’r rôl hon.

Mae’r deuddeg mis nesaf yn argoeli i fod yn orlawn wrth i’n tîm geisio cefnogi datblygiad academïau gofal sylfaenol a chymunedol byrddau iechyd. Mae enghreifftiau’n cynnwys ein Rhaglen Sylfaen GPN sy’n darparu llwybr strwythuredig i nyrsio practis cyffredinol, a hyfforddiant derbynnydd sy’n cynnwys llywio gofal. Bydd cleifion yn cael eu cefnogi i gael cyngor clir i weld y person iawn ar yr amser iawn yn y lle iawn, ac i weld eu nyrs meddyg teulu ar gyfer ystod gynyddol o wasanaethau. Dros amser, gan weithio ar y cyd â’r academïau, byddem wrth ein bodd yn gweld ein gweithlu yng Nghymru yn cael eu cefnogi i gael y cyfleoedd i gynnal eu sgiliau ar y lefel uchaf, datblygu sgiliau newydd i gynyddu’r effaith y gallant ei chael yn eu rôl, cynllunio eu llwybr gyrfa. a chael eu cyflawni yn eu rôl. Drwy fuddsoddi yn hyfforddiant a datblygiad ein gweithlu ym maes gofal sylfaenol a chymunedol, credaf y bydd ein cymunedau mewn dwylo diogel.

Mae pob taith gofal yn dechrau ym maes gofal sylfaenol a chymunedol, felly beth bynnag fo’ch rôl – claf, gofalwr, clinigol neu anghlinigol, byddem yn croesawu’r cyfle i weithio gyda rhanddeiliaid i hysbysu a pharhau i ddatblygu’r gwaith hwn.

Mae croeso i chi gysylltu â ni ar HEIW.PrimaryCare@wales.nhs.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith gweler https://aagic.gig.cymru/ein-gwaith/gofal-sylfaenol/