Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau ar-lein

Collage of logos

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) wedi cynllunio, datblygu a nawr yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein sy’n cefnogi meddygon a chyrff dynodedig drwy’r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol:

Y System Arfarnu ac Ailddilysu Meddygol (MARS) fu’r un system rheoli arfarnu ar gyfer pob meddyg sydd â chysylltiad rhagnodedig yng Nghymru ers 2014. Mae’n cael ei defnyddio gan dros 7,500 o feddygon i hwyluso eu harfarniad blynyddol ac i fodloni gofynion ailddilysu. Mae MARS yn cael ei adolygu’n barhaus i sicrhau ei fod yn dal yn addas i’r diben.

Orbit360™ system adborth cleifion a chydweithwyr o'r dechrau i’r diwedd a ddatblygwyd ar gyfer pob meddyg sydd â chysylltiad rhagnodedig â chorff dynodedig yn y GIG yng Nghymru. Mae Orbit360™ yn cynnig rhyngwyneb defnyddiwr greddfol a ffurflenni adborth wedi'u dilysu gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) i sicrhau bod adroddiad y meddyg a gasglwyd yn bodloni gofynion ailddilysu. Bydd i lwyfan addasol yn galluogi proffesiynau eraill i’w ddefnyddio yn y dyfodol.

Yn ogystal â’r adnoddau hyn, rydym yn cefnogi dwy system genedlaethol arall:

Y System Arfarnu Deintyddol (DAS), a ddatblygwyd ar y cyd â Llywodraeth Cymru, byrddau iechyd a Chymdeithas Ddeintyddol Prydain (BDA), ac sy’n system o’r dechrau i’r diwedd  sy’n caniatáu i ddeintyddion cymunedol (CDS) archebu cyfarfodydd arfarnu a chasglu gwybodaeth ategol drwy lwyfan diogel ar-lein. Mae’n cyd-fynd â’u telerau ac amodau gwasanaeth ac yn seiliedig ar gysyniad tebyg i MARS.

Adolygiad Proffesiynol Cymru o Optometreg (WPRO), system fentora adolygu cymheiriaid i gefnogi optometryddion sydd newydd gymhwyso. Mae mewn cam treialu ar hyn o bryd a bydd yn cael ei arfarnu i benderfynu a yw’n dangos prawf cysyniad i MARS ac a oes modd addasu’r llwyfan i’w ddefnyddio fel adnodd cymorth addysgol.

Mae staff sydd wedi’u hyfforddi yn yr RSU yn darparu gwasanaeth Desg Gymorth penodol i gefnogi ein holl systemau ar-lein ac i ateb unrhyw ymholiadau gan ddefnyddwyr.

Os hoffech chi ddarganfod mwy neu os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio unrhyw un o’n systemau, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Yn yr adran hon

Pills and medical equipment
Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn datblygu ac yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau CPD ar-lein i gefnogi anghenion gweithlu GIG Cymru.

Collage of logos
Adnoddau ar-lein

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) wedi cynllunio, datblygu a nawr yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein sy’n cefnogi meddygon a chyrff dynodedig drwy’r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol.

Patient discussing with his GP
Arfarnu Meddygon Teulu

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu ac yn rheoli’r broses arfarnu meddygon teulu ar gyfer oddeutu 2,600 o feddygon teulu yng Nghymru.

Cogs
Cymorth ailddilysu a rheoli ansawdd

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid i ddarparu arweiniad, cynorthwyo a gyrru gwelliant parhaus yn ei flaen.