Neidio i'r prif gynnwy

Disgwyliadau aelodau'r tîm ac AaGIC

Pobl a cogiau

Timau’r gyfadran 

Presenoldeb mewn cyfarfodydd tîm/digwyddiadau’r gyfadran a drefnwyd gan y DALl 

Mae cyfarfodydd a drefnwyd gan y DALl yn rhoi cyfle i holl aelodau tîm y gyfadran drafod eu gwaith a chydweithio ar faterion sy’n gysylltiedig ag addysg a hyfforddiant meddygol yn eu DALl, a rhannu gwybodaeth. Caiff pob tîm eu hannog i gwrdd yn rheolaidd (wyneb yn wyneb neu fideogynadledda), a hefyd i gyfathrebu'n anffurfiol â'i gilydd (ar e-bost, ffôn etc.). Gofynnwch i Reolwr Addysg Feddygol eich canolfan addysg leol am wybodaeth a dyddiadau’r cyfarfodydd. 

Presenoldeb mewn cyfarfodydd a digwyddiadau a drefnwyd gan AaGIC 

Mae cyfarfodydd a digwyddiadau a drefnwyd gan AaGIC fel arfarniadau tîm a Chynhadledd Tîm y Gyfadran yn hwyluso datblygiad sgiliau penodol, rhoi cyfleoedd i rwydweithio a chydweithio â thimau eraill, a gwella’r cyfathrebu rhwng Timau Cyfadrannau ac AaGIC. Felly mae ymgysylltu â gweithgaredd datblygu‘r Gyfadran yn amhrisiadwy ac anogir aelodau'r Tîm yn gryf i fynychu cynifer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd â phosibl. 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid 

Dylai aelodau Tîm y Gyfadran gydweithio i sicrhau dull cydlynus o ymdrin â phob mater sy'n ymwneud â darparu a rheoli addysg a hyfforddiant meddygol. Mae hyn yn cynnwys cyfranogiad priodol â’r holl faterion hyfforddi a chyd-berchnogaeth, nid dim ond y rhai sy'n ymwneud â maes cyfrifoldeb unigol aelod o'r tîm. 

Dylai timau cyfadrannau sicrhau ymgysylltiad priodol â grwpiau o randdeiliaid allweddol (gan gynnwys Tiwtoriaid y Coleg Brenhinol, Penaethiaid Ysgolion, Cyfarwyddwyr Rhaglenni Hyfforddi etc.) i sicrhau dull cydweithredol o ymdrin â holl faterion hyfforddi ac i wella’r cyfathrebu rhwng tîm y gyfadran a'i randdeiliaid. 

I hwyluso proses bontio esmwyth o addysg feddygol is-raddedig i addysg a hyfforddiant meddygol ôl-raddedig, dylai timau cyfadrannau sicrhau ymgysylltiad priodol gyda chynrychiolwyr Addysg Feddygol Is-raddedig.  

AaGIC (Uned ansawdd) 

Mae AaGIC yn gweithio i ddarparu gofal o ansawdd uchel i gleifion drwy fonitro a datblygu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel a darparu seilwaith ‘cyfadran leol’ i’w gefnogi. 

Mae AaGIC wedi ymrwymo i: 

  • gwella’r cysylltiadau a’r rhyngweithio gyda holl Dimau Cyfadrannau i’w cefnogi wrth gyflawni rolau’r tîm a swyddogaethau’r tîm 
  • darparu hyfforddiant a datblygiad parhaus ar gyfer Timau Cyfadrannau er mwyn galluogi unigolion i gyflawni eu rolau yn effeithiol. Bydd AaGIC yn parhau i ddatblygu ei raglen o weithgareddau ‘Datblygu Timau Cyfadrannau’ gan sicrhau cyfleoedd i aelodau Timau Cyfadrannau rwydweithio ag aelodau timau o DALl eraill a hwyluso’r broses o rannu arfer da ar draws sefydliadau  
  • gweithio gyda Thimau Cyfadrannau i wella’r rhyngweithio gyda grwpiau o randdeiliaid allweddol (gan gynnwys Tiwtoriaid y Coleg Brenhinol, Penaethiaid Ysgolion, Cyfarwyddwyr Rhaglenni Hyfforddi etc.) i sicrhau dull cydweithredol tuag at hyfforddiant  
  • gweithio gyda Thimau Cyfadrannau i godi proffil addysg a hyfforddiant o fewn eu Byrddau Iechyd.