Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyfforddiant sydd ar gael

Two people training a group of people

Rydyn ni’n cynnig y gweithdai canlynol i hyfforddwyr a hyfforddeion. Os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw un o'r canlynol, cysylltwch â’n tîm ni i archebu.

 • Sgyrsiau hollbwysig: rhoi a derbyn adborth (1½ awr) - archwilio sut caiff sgyrsiau hollbwysig eu diffinio: pam mae adborth yn bwysig; pam rydyn ni’n poeni am adborth a’r sgiliau cysylltiedig â derbyn adborth.
 • Cael y gorau o’ch hyfforddiant (1 awr) - mae'r gweithdy’n canolbwyntio ar sut mae manteisio i'r eithaf ar botensial ac osgoi mynd i drafferthion. Bydd cyfranogwyr yn edrych ar arwyddion ac achosion problemau cysylltiedig â chynnydd; yn dysgu am y cymorth sydd ar gael, yn ogystal â chyngor defnyddiol er mwyn gwneud cynnydd wrth weithio drwy’r hyfforddiant.
 • Cynefino (1 awr) – cyflwyniad i’r Uned Cymorth Proffesiynol a sut rydyn ni’n darparu cymorth 1:1 cyfrinachol i hyfforddeion
 • Bod yn fentor/mentorai effeithiol (2 neu 3 awr) – drwy ddefnyddio ymarferion rhyngweithiol, mae'r sesiwn hon yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddatblygu eu dealltwriaeth o fentora a’u helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau neu wella partneriaeth fentora.
 • Cymorth gydag arholiadau (3 awr) – gweithdy ymarferol sy’n galluogi cyfranogwyr i ddechrau adolygu, yn ogystal â nodi a datblygu technegau astudio er mwyn llwyddo mewn arholiadau
 • Gêm hyfforddi (3 awr) – gêm fwrdd lle mae cyfranogwyr yn mynd drwy hyfforddiant arbenigol tuag at CCT drwy heriau amrywiol ac ambell lwyddiant, gan drafod y materion a godwyd a rhannu arferion gorau er mwyn dod o hyd i atebion.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai pwrpasol sy’n addas i’ch anghenion neu’ch arbenigedd chi.

Hyfforddiant sydd ar gael

Rydym yn darparu’r gweithdai a'r gweminarau canlynol i hyfforddwyr a hyfforddeion. Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'r isod, cliciwch ar y dolenni i gofrestru.

 

Teitl

Dyddiadau

Disgrifiad

Nodau ac Amcanion

Cynulleidfa

Gwybodaeth archebu

Cefnogi Hyfforddeion trwy Hyfforddiant

 

Gweminar 2 Awr

2 bwynt DPP

 

 

 

Gweithdy rhyngweithiol wedi'i gymeradwyo gan RCP ac yn addas ar gyfer holl aelodau'r gyfadran ac uwch hyfforddeion sy'n ymwneud â goruchwylio hyfforddeion meddygol a deintyddol. Mae'r gweithdy'n canolbwyntio ar gydnabod a rheoli materion a allai effeithio ar gynnydd hyfforddai.

 

Mae'r cyfranogwyr yn archwilio arwyddion a sbardunau materion cymorth, yn dysgu llwybrau atgyfeirio ac yn trafod technegau goruchwylio hyfforddeion ag anghenion cymorth amrywiol.

 

 • Disgrifio materion a allai gael effaith sylweddol ar ddatblygiad hyfforddiant
 • Datblygu sgiliau wrth ddeall materion cymorth a chydnabod sbardunau sy'n gysylltiedig â pherfformiad gwaith
 • Datblygu sgiliau i oruchwylio hyfforddeion ag anghenion cymorth yn effeithiol
 • Datblygu sgiliau wrth lunio cynlluniau addysgol penodol gydag amcanion a chanlyniadau rhesymol adnabyddadwy sydd eu hangen ar gyfer dilyniant boddhaol
 • Gwybodaeth am sut i gefnogi hyfforddai ag afiechyd neu anabledd yn y gweithle
 • Nodi ble i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau
 • Rôl Arweinydd Perfformiad Arbenigol a'u cyfrifoldebau ym mhob Ysgol Arbenigol
 • Cynyddu rhwydweithiau ac o bosibl greu cymuned o gefnogaeth o fewn Deoniaeth Cymru / Deoniaeth eraill

Cyfadran

Bydd y UCP yn cyflwyno'r gweithdy hwn ar gais gan Ganolfannau Ôl-raddedig neu Arbenigeddau. I archebu, cysylltwch â UCP ar:

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

 

Hyfforddiant Mentor a Mentora - Cael y Gorau o Fentora

 

Dwy Weminar 1 Awr

1 pwynt DPP yr un

 

 

 

01/12/2021 7pm-9pm

Gweminar mewn dau rhan neu un gweithdy wyneb yn wyneb.

Yn bosib eu rhedeg ar ddiwrnodau ar wahân neu gyda'i gilydd.

 

 

Rhan 1

 • Cysyniadau mentora
 • Pynciau mentora mewn lleoliad gofal iechyd
 • Perthynas, ymddygiadau a chyfrifoldebau mentor a mentorai â'i gilydd

 

Rhan 2

 • Sgiliau ac offer mentora
 • Sgiliau craidd y dylai mentoriaid a’r rhai sy’n cael eu mentora fod yn gyfarwydd â hwy sy'n canolbwyntio ar offer ar gyfer cyflawni nodau megis gosod amcanion CAMPUS, defnyddio'r model GROW a ‘Johari Relationship Window’ i sicrhau'r canlyniadau llwyddiannus mwyaf posibl.

 

Cyfadran a Hyfforddeion

I gofrestru ar gyfer 01/12/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/mentor-and-mentee-hyfforddiant-mentor-a-mentora-registration-195923682007

Bydd y UCP yn cyflwyno'r gweithdy hwn hefyd ar gais gan Ganolfannau Ôl-raddedig neu Arbenigeddau. I archebu, cysylltwch â UCP ar:

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

 

 

Hyfforddiant Gwyliwr Gweithredol

 

Gweminar 2  Awr

2 pwynt DPP

 

 

 

06/04/2022 

Gweminar neu addysgu wyneb yn wyneb sy'n ystyried pam mae angen gwylwyr gweithredol arnom, pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei wneud.

Byddwch yn gynghreiriad - dysgwch sut y gallwch chi ddod yn wrthwynebydd gweithredol.

 

 • Beth mae'n ei olygu i fod yn Wyliwr Gweithredol?
 • Gwahaniaeth rhwng sylwi ar ymddygiad a gwneud rhywbeth yn ei gylch
 • Rhwystrau i ymyrraeth
 • Sut i ymyrryd yn ddiogel

 

 

Cyfadran a Hyfforddeion

Bydd cofrestriadau ar gyfer dyddiadau i ddod yn agor yn fuan

 

Mynd i'r Afael â Chyrhaeddiad Gwahaniaethol

 

Gweminar 1 Awr

1 pwynt DPP

 

 

 

15/11/2021 1pm-2pm

 

16/12/2021 1pm-2pm

Gweminar neu addysgu wyneb yn wyneb sy'n edrych ar bwy, beth a sut o Gyflawniad Gwahaniaethol cyn symud ymlaen i ystyried y system, ymyriadau sefydliadol ac yn bwysig unigolion sy'n gwneud gwahaniaeth.

 

 • Beth yw CG?
 • Pwy mae CG yn effeithio?
 • Beth yw'r effaith?
 • Beth mae AaGIC yn ei wneud ynglŷn â CG?
 • Beth allwch chi ei wneud am CG?

 

Cyfadran a Hyfforddeion

I gofrestru ar gyfer 15/11/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/addressing-differential-attainment-registration-185723402697

 

I gofrestru ar gyfer 16/12/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/addressing-differential-attainment-registration-196418020587

 

 

 

Gweminar Lleihau Syndrom Imposter

 

Gweminar 1 Awr

 

03/11/2021 7pm-8pm

Syndrom Imposter yw'r teimlad o fod yn dwyll, er gwaethaf tystiolaeth i'r gwrthwyneb.

Mae'r weminar hon wedi'i hanelu at unrhyw un sy'n uniaethu â syndrom impostor neu a hoffai ddeall mwy i gefnogi eraill.

 

 • Adnabod arwyddion o syndrom Imposter
 • Effeithiau syndrom Imposter
 • Risg Syndrom Imposter
 • Camau i reoli a goresgyn symptomau

 

Hyfforddeion

I gofrestru ar gyfer 03/11/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/minimising-imposter-syndrome-registration-170279222739

 

Cymorth Arholiad

 

3 rhan

1 Awr yr un

02/02/2022

Rhan 1

 

09/02/2022

Rhan 2

 

16/02/2022 Rhan 3

 

Pob Sesiwn I’w chynnal o 7yh – 8yh

 

 

Cyfres o 3 gweminar sy'n darparu awgrymiadau ac adnoddau ymarferol ar gyfer dull strwythuredig o adolygu, awgrymiadau ar gyfer gwneud y mwyaf o amser paratoi ac offer ar gyfer brwydro yn erbyn pryder er mwyn sicrhau llwyddiant mewn arholiadau.

Rydym yn argymell mynychu pob un o'r 3 gweminar

 

Rhan 1

 • Myfyrio ar eich dull gweithredu
 • Trefnu eich adnoddau
 • Adolygiad o'ch arweiniad Coleg

Rhan 2

 • Creu cynllun astudio realistig
 • Cynhyrchu cefnogaeth
 • Cyflymu eich dysgu

Part 3

 • Paratoi Terfynol
 • Rheoli pryder arholiadau
 • Awgrymiadau ar gyfer MCQs

 

 

 

Hyfforddeion

Bydd cofrestriadau ar gyfer y dyddiadau hyn yn agor yn fuan

 

Rhagfarn ddiarwybod

 

Gweminar

2.5 awr

3 phwynt DPP

11/11/2021 am 7yh

 

06/01/2022 am 1yp

 

10/03/2022 am 1yp

 

12/05/2022 am 1yp

 

07/07/2022 am 7yh

 

 

Mae pob un ohonom yn dod i farn am bobl eraill o fewn yr ychydig eiliadau cyntaf o’u gweld. Mae hyn wedi’i gyflyru gan ein cymdeithasoli ein hunain a chyfeirir ato fel rhagfarn ddiarwybod. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth rhwng rhagfarn ddiarwybod a gwahaniaethu. Unwaith y byddwn yn ymwybodol o'n rhagfarn, nid ydyw bellach yn ddiarwybod i ni.

 

• Diffinio rhagfarn ddiarwybod

• Deall y gwahaniaeth rhwng rhagfarn ddiarwybod a gwahaniaethu

• Rhagfarn ddiarwybod a’i goblygiadau o fewn lleoliad clinigol 

• Sefydlu cynlluniau gweithredu a chamau ymarferol i leihau goblygiadau rhagfarn ddiarwybod mewn lleoliad clinigol

 

 

 

Cyfadran a Hyfforddeion

I gofrestru ar gyfer 11/11/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/unconscious-bias-gogwydd-anymwybodol-registration-196450557907

 

I gofrestru ar gyfer 11/11/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/unconscious-bias-gogwydd-anymwybodol-registration-200818793417

 

 

Bydd cofrestriadau ar gyfer y dyddiadau hyn yn agor yn fuan

 

Cwrteisi yn y Gweithle

 

1 awr

1  pwynt DPP

 

 

 

09/11/2021  am 1yp

 

09/02/2022 am 7yh

Mae gan bob man gwaith awyrgylch gwahanol, amgylchedd gwahanol, ethos gwahanol. Mae amgylchedd gwaith effeithlon a chytûn yn cael ei greu, i raddau helaeth, gan y ffordd y mae pobl yn ymddwyn yn y gweith

 • Ymddygiad yn y gweithle (WBA) mewn proffesiynau iechyd
 • Mathau o WBA
 • Sut i adnabod WBA
 • Rhesymau pam eu bod yn digwydd yn y gweithle
 • Datrysiadau ymarferol iddynt, yn enwedig o safbwynt clinigol
 • Sut i fynd i'r afael â'r materion hyn
 • Rhannu ein profiad yn rheoli'r materion

 

Cyfadran a Hyfforddeion

 

 

I gofrestru ar gyfer 09/11/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/civility-in-the-workplace-tickets-185671677987

Bydd cofrestriadau ar gyfer dyddiadau ychwanegol yn agor yn fuan

Gwasanaeth UCP - Cyflwyniad

 

10 - 30 munud (wedi'i deilwra i angen)

 

 

 

 

Gweminar neu wyneb yn wyneb pan yn bosibl.

 

 

 

 • Trosolwg o'r tîm a'r gwasanaethau UCP
 • Beth i’w ddisgwyl
 • Sut i gysylltu gyda ni

 

Hyfforddeion

Bydd y UCP yn cyflwyno'r gweithdy hwn ar gais gan Ganolfannau Ôl-raddedig neu Arbenigeddau. I archebu, cysylltwch â UCP ar:

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

 

 

 

Gweminar Cadw’n Iach

 

1 Awr

 

Mae'r cyfranogwyr yn ystyried eu lles, yn nodi'r adnoddau y maent eisoes yn eu defnyddio ac yn darganfod offer newydd. 

 

 • Myfyrdodau cyfranogwyr ar heriau a ‘leininau arian’
 • Offer ac Adnoddau i gynnal a gwella lles
 • Trosolwg o'r tîm a'r gwasanaethau UCP

 

Hyfforddeion

Bydd y UCP yn cyflwyno'r gweithdy hwn ar gais gan Ganolfannau Ôl-raddedig neu Arbenigeddau. I archebu, cysylltwch â UCP ar:

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

 

Gweminar Cynnal eich Cryfder a’ch Lles

 

1.5 awr

 

17/11/2021  7pm-8.30pm

Trosolwg o'r tîm a'r gwasanaeth UCP, arsylwadau ar Sicrwydd yn erbyn Ansicrwydd a'r dull 3 cham o ddelio â Heriau.

 

 • Canolbwyntio ar Offer ac Adnoddau i gynnal a gwella lles gan gynnwys: 'Ail-fframio' i gydnabod a gwerthfawrogi agweddau cadarnhaol ar sefyllfaoedd, gan nodi lefelau egni trwy ddefnyddio 'Log Ynni' / cadw 'cydbwysedd credyd' egni ac ymarfer anadlu'n ystyriol i greu cyfleoedd am bwyll.

 

Hyfforddeion

I gofrestru ar gyfer 17/11/2021 ewch i:

https://www.eventbrite.co.uk/e/maintaining-your-strength-wellbeing-tickets-185791235587

Gweminar ymwybyddiaeth o Gymorth i Hyfforddeion

 

1 awr

 

 

Rhaglen ar gael i bob hyfforddai. Mae'r gweithdy'n canolbwyntio ar sut i wneud y mwyaf o'r potensial ac osgoi mynd i anhawster. 

 

 • Mae'r cyfranogwyr yn archwilio arwyddion a sbardunau materion dilyniant
 • Dysgu am y gefnogaeth sydd ar gael yn ogystal â rhai awgrymiadau defnyddiol tuag at ddilyniant llwyddiannus trwy hyfforddiant.

 

Hyfforddeion

Bydd y UCP yn cyflwyno'r gweithdy hwn ar gais gan Ganolfannau Ôl-raddedig neu Arbenigeddau. I archebu, cysylltwch â UCP ar:

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

Sgyrsiau Hollbwysig

 

Gweminar

1 awr

1 pwynt DPP

19/01/2022

Addysgu trwy weminar lle byddwn yn ystyried sgyrsiau adborth, pam eu bod yn hollbwysig cyn symud ymlaen at y fformat a’r dechneg ar gyfer llwyddiant.

 

 

 • Archwilio sut y caiff sgyrsiau hollbwysig eu diffinio
 • Pam mae adborth yn bwysig
 • Pam rydym yn poeni am adborth a’r sgiliau ar gyfer derbyn adborth.

 

 

Cyfadran a Hyfforddeion

Bydd cofrestriadau ar gyfer y dyddiadau hyn yn agor yn fuan

 

Cysylltwch â ni

Uned Cymorth Proffesiynol

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Tŷ Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw. CF15 7QQ UK

Ffôn symudol    +44(0) 7900191933

E-bost                 HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk

Trydar                 @LeonaAWalsh