Neidio i'r prif gynnwy

Platfform sengl

Rydym yn creu un platfform i'w lansio yn 2025. Bydd yn cyfuno 12 ap presennol a ddefnyddir ar hyn o bryd gan staff GIG Cymru ac AaGIC i reoli gwybodaeth ar gyfer hyfforddeion, hyfforddwyr a gweithwyr proffesiynol y GIG ledled Cymru.

Rydym yn annog cyfranogiad ac ymgysylltiad trwy gydol y broses hon, felly os hoffech gyfrannu, cysylltwch â heiw.digital@wales.nhs.uk.

 

Pa apiau sy'n cael eu cyfuno i ffurfio'r platfform sengl?

DAS (System Arfarnu Ddeintyddol)

Cefnogi a hwyluso arfarniadau ar gyfer deintyddion cymunedol

DESAP

Proses Cymeradwyo Goruchwyliwr Addysgol Deintyddol

Intrepid

Storio gwybodaeth i hyfforddeion ledled Cymru

MARS GP (Arfarniad Meddygol ac Ailddilysu ar gyfer meddygon teulu)

Yn hwyluso'r prosesau Arfarnu ac Ailddilysu ar gyfer meddygon teulu (Gofal Sylfaenol) o fewn ap ar-lein

MARS Medical (Arfarniad Meddygol ac Ailddilysu ar gyfer gofal eilaidd)

Yn hwyluso'r prosesau Arfarnu ac Ailddilysu ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol eilaidd mewn ap ar-lein

MEET (Rheoli Hyfforddiant Endosgopi Effeithlon)

Offeryn cynllunio ar-lein i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd hyfforddi endosgopi presennol gan gynnwys rheoli ac archebu sesiynau clinigol.

Orbit 360

Adborth aml-ffynhonnell sy'n caniatáu i weithwyr proffesiynol GIG Cymru ofyn am adborth gan gydweithwyr a chleifion

Dal gwybodaeth hyfforddai sensitif

Cofnodi ffeiliau achos sensitif a gwybodaeth i hyfforddeion gael mynediad atynt a'u darllen gan un tîm AaGIC mewnol

TAG (Porth Cytundeb Hyfforddwr)

Proses ar-lein ar gyfer hyfforddwyr newydd a phresennol i lofnodi eu contract hyfforddwr.

The Core

Mae'n rhestru sesiynau clinigol ar gyfer hyfforddeion meddygol a gweithwyr proffesiynol ac yn caniatáu archebu

Trap (Proses Ail-Gymeradwyo practisau hyfforddi)

Proses ar-lein ar gyfer staff a hyfforddeion mewn arferion hyfforddi i gwblhau arolygon sy'n cynnwys cwestiynau ynghylch ansawdd yr hyfforddiant yn yr ymarfer hwnnw. Mae ymatebion yn cael eu triongli a'u hadolygu ar gyfer anghysondebau.

PRO Cymru

Yn hwyluso'r gwaith o adeiladu a chasglu data ar gyfer optometryddion ar gyfer adolygiadau proffesiynol ar gyfer arfarniadau a mentoriaid

 

Beth yw manteision un llwyfan?
  • Gwell profiad y defnyddiwr ar gyfer hyfforddeion a gweinyddwyr. Er enghraifft, dim ond un cyfrif mewngofnodi fydd yn ofynnol i gael mynediad at yr holl swyddogaethau perthnasol.
  • Gwella ansawdd data. Er enghraifft, bydd manylion proffil a chymwysterau unigol yn cael eu cofnodi unwaith, yn hytrach na'u dyblygu ar draws sawl cais seilo. Bydd hyn hefyd yn sicrhau gwybodaeth fwy cywir a chyfredol.
  • Ymgysylltu gwell. Gellir defnyddio gwybodaeth rhwng ceisiadau. Er enghraifft, os ydych yn gwneud cais i fod yn Oruchwyliwr Addysg, gallwch dynnu eich gwybodaeth arfarnu o DAS i'ch cais ar DESAP.
  • Gwell dadansoddeg. Er enghraifft, bydd yn darparu un ffynhonnell o ddata dibynadwy ar gyfer adrodd y gall AaGIC ei defnyddio i wneud penderfyniadau gwell sy'n cael eu gyrru gan ddata ynghylch cynlluniau gweithlu'r dyfodol.
  • Gwell llywodraethu. Mae hyn yn sicrhau bod pob cais yn cydymffurfio â'r gofynion perthnasol.
  • Gwell diogelwch. Bydd yn defnyddio system ddilysu Microsoft gan gynnwys dilysu aml-ffactor.
  • Addasu i newid busnes. AaGIC fydd yn gyfrifol am y platfform, gan gynnwys cefnogaeth. Mae hyn yn caniatáu newidiadau a diweddariadau cyflymach.

Gan weithio ar y cyd ag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW), byrddau iechyd a sefydliadau a rhanddeiliaid eraill y GIG, bydd y gwaith hwn yn defnyddio technoleg fodern ac atebion data. Bydd cyflwyno'r system newydd hon yn gam, gan ddechrau gydag Intrepid.

 

Grwpiau a fydd yn cael eu heffeithio:

Grŵp

Disgrifiad

Hyfforddeion

Y sylfaen ddefnyddwyr fwyaf o geisiadau AaGIC. Mae hyfforddeion wedi cael eu grŵp cyfeirio eu hunain i helpu i gasglu eu gofynion a'u hanghenion.

Timau Addysg Feddygol y Bwrdd Iechyd

Aelodau o staff addysgol ar draws byrddau iechyd sy'n rhyngweithio â'r gronfa ddata gwybodaeth hyfforddeion neu geisiadau eraill yn rheolaidd fel rhan o'u rôl.

Timau AD Meddygol y Bwrdd Iechyd

Aelodau o staff Adnoddau Dynol ar draws byrddau iechyd sy'n rhyngweithio â'r gronfa ddata gwybodaeth hyfforddeion neu apiau eraill yn rheolaidd fel rhan o'u rôl.

Timau Cymorth – gofal sylfaenol

Rhanddeiliaid sy'n rhyngweithio â cheisiadau AaGIC bob dydd ar hyn o bryd, fel rhan o'u rôl

Timau Cymorth – gofal eilaidd

Rhanddeiliaid sy'n ymwybodol o geisiadau AaGIC ond nad ydynt yn rhyngweithio â gwybodaeth hyfforddeion trwy geisiadau AaGIC.

Data ac integreiddio

Rhanddeiliaid sy'n mewnbynnu neu'n gofyn am ddata o geisiadau AaGIC.

Allanol

Sefydliadau sydd â dylanwad dros AaGIC a'i gymwysiadau, ond nad ydynt yn rhyngweithio'n uniongyrchol â'i gymwysiadau.

Hysbys

Sefydliadau neu randdeiliaid sy'n darparu gwasanaethau i AaGIC ac sydd angen eu hysbysu am unrhyw newidiadau neu ddibyniaethau ysgubol ar y gwasanaethau hynny.

 

Rydym yn annog cyfranogiad ac ymgysylltiad drwy gydol y broses hon, felly os hoffech gyfrannu, cysylltwch â heiw.digital@wales.nhs.uk.

 

Postiadau cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn creu un platfform, a lansiwyd yn 2024-25, sy'n cyfuno 12 cais presennol a ddefnyddir ar hyn o bryd gan hyfforddwyr a hyfforddeion. Bydd yn gwella'r defnydd o'r cymwysiadau hyn trwy ddarparu profiad defnyddiwr di-dor.

 

Rydym am gael eich mewnbwn ar gyfer ein platfform sengl newydd sy'n cyfuno cymwysiadau presennol fel Intrepid, Orbit 360 a 10 eraill am brofiad llyfnach.

 

Ar ôl ei lansio yn 2024-25, bydd ein platfform sengl yn cyfuno 12 cais sy'n bodoli eisoes fel Intrepid ac Orbit 360 i ddarparu profiad digidol gwell ac unedig i hyfforddeion a gweinyddwyr. Darganfyddwch fwy:

 

Bydd Intrepid, Orbit 360, Tag a 9 ap arall yn cael eu cyfuno yn 2024-25 i mewn i un platfform. Bydd hyn yn rhoi profiad cyffredinol gwell, yn gwella data a dadansoddeg, ac yn gwella ymgysylltu. Darganfyddwch fwy: