Neidio i'r prif gynnwy

Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT)

Cafodd rhaglen gymrodoriaeth Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) ei lansio fis Awst 2009. Prif nod y cynllun yw rhoi i hyfforddeion academaidd clinigol yr ystod o wybodaeth a sgiliau sydd ei hangen arnynt i gystadlu fel ymchwilwyr annibynnol ym maes modern ymchwil drosi.

Rhagwelir y bydd cymrodyr y cynllun hwn yn gwneud ceisiadau llwyddiannus am Gymrodoriaethau Gwyddonwyr Academaidd uchel eu parch gan y prif gyllidwyr gan gynnwys y Welcome Trust a’r Cyngor Ymchwil Feddygol.

Mae cymrodoriaethau WCAT yn swyddi hyfforddi cymrodoriaethau clinigol mewn meddygaeth a deintyddiaeth academaidd. Maent yn ffrwyth cydweithredu rhwng Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a’r prif brifysgolion yng Nghymru (Bangor, Caerdydd ac Abertawe) mewn cydweithrediad ac sy’n cael cyllid wedi’i glustnodi gan Lywodraeth Cymru.  

Mae pob un o Gymrodoriaethau WCAT yn cynnwys hyfforddiant o fynediad hyd CCT ac mae’n cynnwys Cymrodoriaeth Hyfforddi PhD tair blynedd lle telir cyflog a chyfnod o hyfforddiant clinigol gydag amser academaidd wedi’i neilltuo (0.2 cyfwerth ag amser cyflawn) yn y blynyddoedd hyfforddiant clinigol.

Mae’r holl recriwtio i raglen gymrodoriaeth WCAT yn cael ei wneud drwy Oriel, ac os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â recriwtio, cysylltwch â ni yn at heiw.recruitment@wales.nhs.uk. Mae ein taflen gyrfaoedd academaidd (PDF, 1.8Mb) hefyd ar gael.

Gwybodaeth i Gymrodyr WCAT cyfredol

 

Ceisiadau allan o’r rhaglen

Mae pob un o gymrodyr WCAT yn cymryd tair blynedd allan o’r rhaglen (OOP) ar gyfer PhD wedi’i ariannu, cyn mynd allan o’r rhaglen rhaid i bob cymrodor gwblhau ffurflen gais OOP. Gall cymrodyr WCAT hefyd wneud cais am amser ychwanegol allan o hyfforddiant clinigol ar gyfer cymrodoriaethau, rhaid i’r amser hwnnw gael ei gymeradwyo’n rhagolygol drwy gwblhau ffurflen gais OOP. Gweler tudalennau gwefan OOP am ragor o wybodaeth a chopi o’r ffurflen gais OOP.

Seibiant astudio

Mae gan bob cymrodor WCAT hawl i 30 diwrnod o seibiant astudio a dyrennir cyllideb seibiant astudio o £600 iddynt bob blwyddyn. Gellir gweld polisi seibiant astudio WCAT yma ynghyd â manylion am yr hyn y gellid defnyddio dyddiau seibiant astudio ar eu cyfer a sut i hawlio treuliau seibiant astudio.

Gweithredu

Gall cymrodyr WCAT weithredu am hyd at dri mis yn ystod 12 mis olaf hyfforddiant clinigol cyn CCT. Dylai ceisiadau gyrraedd Deoniaeth Cymru o leiaf wyth wythnos cyn dyddiad dechrau arfaethedig y trefniant gweithredu. Gweler gwefan Acting Up am ragor o wybodaeth a ffurflen gais.

Polisi seibiant astudio Trac Academaidd Clinigol Cymru

Caniateir seibiant astudio ar gyfer datblygiad addysgol graddedigion. Gall hyn gynnwys cyrsiau neu gynadleddau cymeradwy sy’n ymwneud yn benodol ag ymchwil, addysg a pharatoi ar gyfer arholiadau.