Neidio i'r prif gynnwy

Comisiynu

Optometry machine

Mae AaGIC yn comisiynu cymwysterau sydd wedi'u cynllunio i helpu optometryddion mewn ymarfer gofal sylfaenol. Yn benodol, cymwysterau a all hwyluso rheolaeth ar:

  1. cleifion â glawcoma a gorbwysedd llygadol 
  2. cleifion â Dirywiad Macwlaidd sy'n gysylltiedig ag Oed (AMD), yn enwedig AMD neofasgwlaidd a chyflyrau retina meddygol eraill 
  3. cyflwyniadau gofal llygaid acíwt, trwy ragnodi meddyginiaeth ar gyfer cyflyrau sy'n effeithio ar y llygad.

Trwy dargedu'r cymwysterau hyn a sicrhau y gellir eu cynnig i optometryddion sy'n gweithio ym mhob clwstwr yng Nghymru, byddwn yn sicrhau sylw cenedlaethol, gan dargedu gostyngiad yn y galw am ofal eilaidd ledled Cymru.

Y nod yw sicrhau bod optometrydd â chymwysterau mewn rhagnodi annibynnol ym mhob ardal clwstwr yng Nghymru; glawcoma; retina meddygol.

Rydym hefyd yn gweithio gyda byrddau iechyd a chydweithwyr offthalmoleg i sicrhau bod cynnydd mewn lleoliadau gofal llygaid eilaidd ar gael i optometryddion sy'n astudio cymwysterau uwch.

Y nod yn y tymor hir yw lleihau'r pwysau ar wasanaethau gofal llygaid gofal eilaidd a sicrhau bod mwy o gleifion yn cael eu trin a'u rheoli'n agosach i'w cartref wrth leihau nifer y cleifion sy'n cael eu hanfon i ofal eilaidd gan optometryddion yng Nghymru.

Pam mae angen y prosiect?
Offthalmoleg yw'r arbenigedd cleifion allanol prysuraf. Mae nifer yr achosion o ragamcanion clefydau a phoblogaeth yn awgrymu cynnydd yn y galw dros y 10 mlynedd nesaf o 30% ar gyfer retina feddygol a 22% am wasanaethau glawcoma. Ar hyn o bryd, dyw hi ddim yn bosibl ymdopi â’r galw hwn.
Sut y bydd llwyddiant yn cael ei fesur?
Cynnydd yn nifer yr optometryddion sydd â chymwysterau uwch cyn ac ar ôl ym mhob clwstwr. Cynnydd yn nifer y gwasanaethau optometreg gofal sylfaenol. Dadansoddiad cymharol o glystyrau gyda a heb wasanaethau i werthuso effaith y gwasanaethau newydd ar nifer y cleifion.

Comisiynu nyrsio, orthoptydd a gofal eilaidd

Mae AaGIC yn ariannu cyrsiau trwy'r llif cyllido ymarferydd gofal iechyd addysg uwch / estynedig (AHP). Mae hyn wedi'i gynllunio i helpu staff gofal eilaidd y GIG i gael gafael ar gyllid ar gyfer cyrsiau a fydd yn gwneud gwahaniaeth i wasanaethau gofal eilaidd, gan gynnwys y rheini mewn offthalmoleg.

Ar hyn o bryd mae'r cyrsiau'n cael eu hysbysebu trwy gyfarwyddwyr y bwrdd iechyd / cyfarwyddwyr cynorthwyol ac arweinwyr addysg allweddol.

Cydnabyddir bod angen cydgysylltu'r cyrsiau hyn ar gyfer gofal llygaid â'r byrddau iechyd ac rydym yn gweithio tuag at gydlynu hyn yn AaGIC.