Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn recriwtio staff y GIG i fod yn Hyrwyddwyr Hinsawdd Doeth.

Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd, gan ddangos bod Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r her newid hinsawdd.

Mewn ymateb i hyn, gosododd Llywodraeth Cymru nod o sero net yn y sector cyhoeddus yng Nghymru erbyn 2030.

GIG Cymru yw’r allyrrydd sector cyhoeddus mwyaf o garbon deuocsid, gydag ôl troed carbon o tua 1.00MtC02e. Mae hyn yn cyfateb i ddefnydd ynni blwyddyn gyfan bron 126,000 o gartrefi am flwyddyn gyfan!!

Mae AaGIC wedi ymrwymo i greu ac ysgogi newid cynaliadwy ledled GIG Cymru. I wneud hyn, rydym yn recriwtio Pencampwyr Hinsawdd Call o weithlu’r GIG.

Beth yw Pencampwr Hinsawdd Call?

Bydd pencampwr hinsawdd call yn arwain y gwaith o drawsnewid GIG Cymru yn sefydliadau mwy effro, llwyddiannus a chynaliadwy.

Rydym am i gydweithwyr ar bob lefel o’r GIG roi newid cynaliadwy ar waith yn eu hamgylcheddau gwaith amrywiol.

Mae’r cyfle hwn yn agored i unrhyw un sy’n gweithio i’r GIG yng Nghymru.

Mae hwn yn atodiad ardderchog i'ch Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac yn helpu i'ch cysylltu â chydweithwyr ar draws y GIG i’ch helpu i ddysgu a datblygu ynghyd â’ch gwasanaeth.

Beth Sydd Dan Sylw?

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys:

  • Cyfnod paratoi ar gyfer astudiaeth annibynnol (tua chwe awr)
  • Gweithdy rhithwir (sesiynau pedair awr)
  • Mae cyfleoedd ar gael ar gyfer cymorth prosiect parhaus ac ymgysylltu â chymheiriaid trwy gaffis gofal iechyd cynaliadwy trwy gydol y flwyddyn.

Mae'r fenter hon yn rhan o ymgyrch AaGIC i gyflawni yn ôl ein cyfrifoldebau sefydliadol a chyfrifoldebau GIG Cymru. Mae'r rhain yn sicrhau ymhen tair blynedd y byddwn wedi ymgorffori'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatgarboneiddio ac ymchwil i arweinyddiaeth gofal iechyd, ymarfer, hyfforddiant ac addysg, gan ategu ymagwedd Gymreig at ofal iechyd cynaliadwy.

Oherwydd y galw mawr, mae gennym gyfleoedd cyfyngedig ar gyfer 2023-24, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru eich diddordeb ac yn cofrestru isod:

https://forms.office.com/e/FK9isKAYmv

 

Cyfleoedd Hyfforddiant Ychwanegol:

Llythrennedd Carbon

Mae Llythrennedd Carbon yn ymwybyddiaeth o gostau carbon ac effeithiau gweithgareddau bob dydd, Hefyd, mae’n ymwybyddiaeth o’r gallu a’r cymhelliant i leihau allyriadau, ar sail unigol, gymunedol a sefydliadol. Mae'r sesiwn hon yn rhoi cyflwyniad i newid hinsawdd, gan gynnwys gwyddoniaeth a brys y mater. Ar ôl hyn bydd edrych ar effeithiau newid hinsawdd ar y sector iechyd a gofal a'r ystod o ymatebion sydd ar gael i weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Yna daw'r sesiwn i ben gyda datblygiad cynllun gweithredu unigol sy'n benodol i rôl swydd pob dysgwr, gan ddarparu canlyniad pendant i'w ddatblygu a'i weithredu yn eich bywyd gwaith. Bydd dysgwyr sy'n cymryd rhan yn y sesiwn lawn ac yn cyflawni cynllun gweithredu'n llwyddiannus yn cael eu hardystio'n ddinasyddion llythrennog mewn carbon.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal dros 2 hanner diwrnod

Os ydych eisoes wedi cofrestru ar gyfer Cyflwyniad i Ofal Iechyd Cynaliadwy, nid oes angen cofrestru ar gyfer yr hyfforddiant llythrennedd carbon.


Cysylltwch â: HEIW.Planning&Performance@Wales.nhs.uk