Neidio i'r prif gynnwy

Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau Cymru newydd AaGIC

14 Gorffennaf 2021

Yn ddiweddar, crëwyd rôl newydd, Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau yn AaGIC. 

Penodwyd Dr Simon Cassidy i'r rôl a bydd yn dechrau yn ei swydd ym mis Awst. Mae Simon, nyrs gofrestredig, wedi gweithio mewn rolau addysg glinigol ac ymarfer ers sawl blwyddyn yng Nghymru. Bydd y Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau yn cynyddu cyfleoedd i ddatblygu profiad ymarfer myfyrwyr gofal iechyd, arloesi ac alinio ar draws sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, proffesiynau gofal iechyd, a daearyddiaethau lleoliadau, gan gysylltu â myfyrwyr, prifysgolion, darparwyr lleoliadau, Llywodraeth Cymru ac ystod o rhanddeiliaid allweddol ledled Cymru.

Bydd Simon yn gweithio'n strategol gyda'r Cyfarwyddwr Nyrsio ac Addysg broffesiynol Iechyd ac aelodau allweddol eraill o AaGIC a rhanddeiliaid ehangach, wrth sicrhau ansawdd lleoliadau ledled Cymru ar gyfer dros 9,000 o fyfyrwyr sy'n ymgymryd ag addysg israddedig, gan alluogi lleoliadau cynaliadwy, ehangedig i fyfyrwyr ar draws rhaglenni proffesiwn iechyd. 

Mae'r Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau yn rôl genedlaethol a bydd yn gweithio'n agos gyda hwyluswyr addysg ymarfer ac addysgwyr ymarfer ledled Cymru ond hefyd gyda chydweithwyr meddygol, fferylliaeth, optometreg, practis cyffredinol a deintyddol yn fewnol i  sicrhau bod pob myfyriwr a hyfforddai yn derbyn lleoliadau diogel o ansawdd sy'n seiliedig ar egwyddorion cyffredin. Bydd y gwaith hwn yn arwain, datblygu a gwella agweddau rheoli ansawdd dysgu a phrofiad lleoliadau yn barhaus yn unol â gweledigaeth strategol AaGIC. 

Dywedodd Simon Cassidy: "Mae profiadau dysgu ymarfer yn rhan hanfodol o ddatblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr gofal iechyd ac mae ansawdd y cyfleoedd lleoliadau yn allweddol wrth gefnogi'r genhedlaeth nesaf o unigolion cofrestredig. Fel Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau, rwy'n awyddus i weithio mewn partneriaeth â'r holl randdeiliaid i gynyddu a dathlu'r cyfleoedd y gall dysgu sy’n seiliedig ar ymarfer yn eu cynnig."

Gofynnwyd rhai cwestiynau i Simon. Gweler ei atebion yma...


Beth fyddwch chi'n dod i'r rôl?

Fel arweinydd system ar gyfer addysg gofal iechyd yng Nghymru, mae gan AaGIC ystod eang o swyddogaethau sy'n sail i addysg a chynllunio'r gweithlu yn y dyfodol. Ar yr un pryd, mae dealltwriaeth bwysig bod gwelliant yn fwy na swyddogaeth yn unig, mwy o ymrwymiad i ddatblygiadau gwasanaeth cynaliadwy, gyda gofal tosturiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth wraidd yr holl benderfyniadau a wnaed. 

Fel rhan o'r ethos hwn, rwy'n cydnabod pwysigrwydd gweithio ar y cyd, cynhyrchu consensws, cael ymrwymiad cyffredin i weld pethau drwodd, ac edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda rhanddeiliaid lleoliadau ledled Cymru ar sail hon.

Beth yw eich taith yrfa?

Rwyf wedi gweithio mewn sawl rôl glinigol ac addysgol gofal iechyd ers dros ddeng mlynedd ar hugain. O ganlniad i fy nghydweithrediad â gwasanaethau cymorth i bobl a oedd yn ddigartref, meddyliais am fod yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Wedi hynny, deuthum yn nyrs gofrestredig a gweithiais am gyfnod sylweddol o'm gyrfa gyda phobl ag anableddau dysgu mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol. Yn fwy diweddar, gweithiais fel arweinydd tîm Hwylusydd Addysg Ymarfer gan ddarparu cefnogaeth addysg ymarfer uniongyrchol i fyfyrwyr, goruchwylwyr ac aseswyr mewn lleoliadau clinigol. Bûm hefyd yn cadeirio fforwm Addysgwr Ymarfer Cymru Gyfan am gyfnod o ddeng mlynedd.

Ym mis Hydref 2018, cefais fy secondio i AaGIC fel Rheolwr Rhaglen i weithio ar ddull Unwaith i Gymru o weithredu safonau 'Nyrs y Dyfodol' y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth a datblygiad sawl elfen rhaglen gyffredin yng Nghymru. Mae'r gwaith hwn wedi bod yn sail i'r seilwaith ategol ar gyfer gweithredu a chymeradwyaeth lwyddiannus gan yr NMC i raglenni 'Nyrsys y Dyfodol' yng Nghymru, ac wedi paratoi'r ffordd i baratoi goruchwylwyr ymarfer ac aseswyr ymarfer ar draws sawl rhaglen gan gynnwys nyrsio, bydwreigiaeth, rhagnodi, Nyrsio iechyd y cyhoedd cymunedol arbenigol a'r Cymhwyster Ymarferydd Arbenigol. 

Dros y pymtheg mis diwethaf, ynghyd â phartneriaid sefydliadol, rwyf hefyd wedi bod yn ynghlwm â datblygu cyfres o egwyddorion cenedlaethol, protocolau ac adnoddau lleoli sydd wedi cyfrannu at barhad myfyrwyr ar raglenni gofal iechyd yn ystod cyflyrau pandemig.  

Rwy'n eiriolwr brwd dros, sail i bopeth y rydym yn ei gwneud yw ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth, boed hynny'n ymwneud yn uniongyrchol â darparu gofal iechyd neu ddatblygiadau addysg a gweithlu ehangach. Rwyf wedi bod yn rhan o sawl datblygiad polisi cenedlaethol ac rwyf hefyd yn Uwch Gymrawd Academi Addysg Uwch y DU.

Mae'r ffordd hon o feddwl yn deillio o'm hymchwil doethurol ar gefnogi myfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r lefelau hyfedr gofynnol mewn ymarfer clinigol, a atgyfnerthodd bwysigrwydd lledaenu gwaith boed hynny drwy arfer gofal iechyd gorau, cyhoeddiadau, cyflwyniadau cynhadledd, gwerthusiadau gwasanaeth neu rannu syniadau embryonig. Rwyf wedi colli'r sgyrsiau coridor anecdotaidd hynny sy'n aml yn ysbrydoli datblygiadau pellach. Mae'r symudiad cyflym i gyfathrebu digidol wedi bod yn wych, ond edrychaf ymlaen hefyd at gael mwy o sgyrsiau personol,  wyneb yn wyneb, fel y mae amodau pandemig yn caniatáu.

Beth fydd eich rôl newydd yn ei gynnwys? 

Bydd fy rôl newydd fel Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau yn cynnwys gweithio'n strategol gyda phrifysgolion, byrddau iechyd/ymddiriedolaethau, a phersonél allweddol fel Hwyluswyr Addysg Ymarfer ac addysgwyr Ymarfer, i nodi anghenion addysg hyfforddiant cyn cofrestru'r gweithlu ac i ddatblygu a rheoli lleoliadau diogel, o ansawdd uchel, rhyng-broffesiynol myfyriwr a hyfforddeion iechyd, a gofal cymdeithasol, ar ran GIG Cymru. 

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun sy'n dechrau gyrfa mewn gofal iechyd? 

Byddwn yn dweud i werthfawrogi'r dysgu, y llawenydd, a'r realiti y gall rolau gofal iechyd eu cynnig. Mae fy nhaith wedi cynnwys amryw o emosiynau, weithiau ar uchafbwynt pan fydd pethau'n mynd yn dda, weithiau'n teimlo allan o fy nyfnder. Yn gyffredinol, fodd bynnag, mae bod yn rhan o wella safonau gofal iechyd ac addysg a chyfrannu at weithlu cynaliadwy yn fraint bersonol ac yn broffesiynol.