Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsio yng Nghymru

Nyrsio yng Nghymru yn gyfle unigryw i gyd-greu dyfodol y gweithlu nyrsio yng Nghymru.

Mae AaGIC wrthi'n datblygu cynllun gweithlu nyrsio strategol, a fydd yn mynd i'r afael â'r heriau presennol a'r heriau a ragwelir yn ein gweithlu nyrsio. Rydym wedi ymrwymo i wneud hyn mewn ffordd agored a chydweithredol drwy gyd-greu'r cynllun gweithlu gyda nyrsys a'r gweithlu ehangach.

Rydym yn gwahodd nyrsys i rannu eu profiadau byw a'u syniadau eu hunain ar gyfer sut yr hoffent i bethau fod yn y dyfodol trwy sgwrs ar-lein ddienw - mae hon yn ffordd wahanol o ymgysylltu, nid yw'n arolwg arall, a bydd yn arwain at newid go iawn.

Mae datblygu cynllun gweithlu mor bwysig, oherwydd fel y cydnabyddir yn eang, mae nifer o brinderau ar draws pob maes nyrsio a heb weithlu nyrsio cynaliadwy, ni fydd y GIG yn gallu darparu gwasanaethau i bobl Cymru.

Sut i gymryd rhan:

I gymryd rhan, ewch i ourbigconversation.com a chofrestru gyda'ch cyfeiriad e-bost, yna pan fydd y sgwrs yn fyw anfonir manylion mewngofnodi unigryw atoch i ymuno. Bydd cofrestru'n parhau i fod ar agor trwy gydol y sgwrs, felly gallwch gofrestru ac ymuno ar unrhyw adeg tra bod y sgwrs yn fyw.

Pam rydym yn dechrau ar y gwaith hwn:

Y safbwynt polisi yng Nghymru, a luniwyd gan Cymru Iachach; Ein Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2020), yw cael: 'gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol llawn cymhelliant, ymgysylltiedig a gwerthfawr gyda'r gallu, y cymhwysedd a'r hyder i ddiwallu anghenion pobl Cymru. ' At hynny, y gweithlu nyrsio yw'r gweithlu mwyaf ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Felly, mae'n hanfodol eu bod yn teimlo eu bod yn ymgysylltu, yn llawn cymhelliant ac yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae nyrsys yn chwarae rhan allweddol o fewn y system iechyd a gofal ac yn ehangach o fewn cymunedau, fodd bynnag, mae'r pandemig wedi gadael llawer o'r gweithlu nyrsio yn teimlo eu bod wedi llosgi allan, eu tanbrisio a'u gorlethu.

Mae datblygu cynllun gweithlu nyrsio yn rhoi cyfle i feithrin optimistiaeth o'r newydd.

Sut y byddwn yn ymgysylltu:

Er mwyn i gynllun gweithlu sicrhau newid cadarnhaol, rhaid iddo atseinio gyda'r rhai y mae wedi'u cynllunio i'w helpu. Bydd y dull yr ydym yn ei ddefnyddio yn galluogi'r gweithlu nyrsio i deimlo bod rhywun yn gwrando arnynt ac yn cael ei rymuso i ddylanwadu a chyd-greu eu dyfodol.

Er mwyn ein helpu i fanteisio ar ddoethineb cyfunol ein gweithlu nyrsio rydym yn gweithio gyda phartner annibynnol, Clever Together, i'n cefnogi yn yr ymgysylltiad hwn ledled y wlad. Bydd eu methodoleg yn ein galluogi i agor sgwrs gyda'r gweithlu nyrsio cyfan yng Nghymru a fydd yn cael ei chynnal ar wefan bwrpasol lle gall pawb rannu, darllen, graddio a rhoi sylwadau ar syniadau, profiadau a straeon pobl eraill. Mae'r platfform yn darparu amgylchedd diogel yn seicolegol i'n nyrsys rannu'r hyn maen nhw'n ei feddwl mewn gwirionedd, oherwydd ei fod yn ddienw, wedi'i hwyluso a'i ddadansoddi'n annibynnol.

Trwy Ein Sgwrs Fawr — Nyrsio yng Nghymru, gwahoddir y gweithlu nyrsio i rannu eu syniadau ar gyfer y dyfodol, rhoi sylwadau ar syniadau pobl eraill a nodi'r hyn y maent yn cytuno neu'n anghytuno ag ef. Mae pob llais yn cyfri oherwydd bod nyrsys ledled Cymru yn gwybod yr atebion i'r heriau y maent yn eu hwynebu. Trwy weithio gyda'n gilydd i ddeall a datrys ein problemau ar y cyd gallwn wella gofal cleifion a chymunedol a lles, boddhad swydd a bywydau nyrsys.

Bydd Clever Together yn dadansoddi popeth sy'n cael ei rannu o fewn y sgwrs ar-lein ac yn darparu adroddiad manwl sy'n anrhydeddu profiadau a barn ein nyrsys yng Nghymru a fydd yn gosod cyfeiriad clir i'n harweinwyr yn seiliedig ar y llais cyfunol hwn.

Bydd y mewnwelediadau a gynhyrchir o'r ymgysylltiad yn cael ei ddefnyddio gan AaGIC i ddatblygu cynllun strategol y gweithlu nyrsio, a grëwyd gyda llais y bobl y mae'n effeithio fwyaf arnynt, yn ganolog iddo.

Beth fydd yn digwydd a phryd:

Bydd dwy sgwrs ar-lein sy'n ddiogel yn seicolegol i bob nyrs yng Nghymru ymuno â nhw, bydd y sgwrs gyntaf ym mis Mai-Mehefin yn canolbwyntio ar rannu'r heriau presennol sy'n wynebu'r gweithlu nyrsio a syniadau am atebion: sut hoffai'r gweithlu nyrsio i'r dyfodol edrych. Cynhelir yr ail sgwrs ym mis Awst a bydd yn gyfle i ddarllen y mewnwelediadau o'r sgwrs gyntaf a gwirio'r hyn a glywsom oedd yn gywir, a thynnu sylw at yr hyn sy'n gryf, yn anghywir, neu ar goll.

Ar ôl hynny, bydd cynllun y gweithlu yn cael ei gwblhau gyda sicrwydd ein bod yn barod i glywed popeth sydd angen ei wneud i anrhydeddu llais nyrsys ledled Cymru; y byddwn yn gwrando gyda thosturi ac yn cydnabod amrywiaeth profiadau ein cydweithwyr; y byddwn yn sicrhau bod amrywiaeth o leisiau'n cael eu clywed a bod y meysydd blaenoriaeth yn cael eu gwrando ac y gweithredir arnynt.

Bydd cynllun y gweithlu nyrsio yn cael ei g