Neidio i'r prif gynnwy

Myfyriwr Covid-19 a alwyd i Dîm Ardal Abercynon fel nyrs gymunedol.

Gwnaethom gyfweld ag Emma Thomas-Jones, nyrs ardal a gafodd ei hadleoli yn ystod Covid-19. Dyma beth oedd ganddi i'w ddweud am ei gyrfa a'i phrofiadau diweddar ...

 

Dywedwch ychydig amdanoch eich hun.

Rwy'n 41 oed ac rwy'n fam i dri o blant; 23, 17 a 10.  Mae fy ngŵr a fi wedi bod yn briod ers 13 mlynedd ond gyda'n gilydd ers 20. Yr oedd fy swydd flaenorol mewn tŷ cyhoeddus lle arhosais am 17 mlynedd.

Beth wnaeth i chi fod eisiau dilyn gyrfa mewn nyrsio?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod eu bod am fod yn nyrs cyn mynd i'r maes hwn, y cyfan y gallaf ei ddweud yw nad oedd fy llwybr i yn un traddodiadol. Yn ystod fy amser yn y tŷ cyhoeddus roeddwn i'n gwybod fy mod am wneud rhywbeth gwahanol. Roeddwn i'n gwybod fy mod yn gymdeithasol, yn garedig ac wrth fy modd yn helpu pawb y gallwn, felly penderfynais fynd i'm coleg lleol (Coleg y Cymoedd) yn y Rhondda, De Cymru a chael sgwrs gyda nhw. Penderfynasant y byddwn yn ymgeisydd da ar gyfer y cwrs 'mynediad at iechyd'. Roedd yn rhaid i mi sefyll arholiad Saesneg a Mathemateg yn gyntaf, a llwyddais.

Dywedwch ychydig wrthym am sut beth oedd eich hyfforddiant.

Fe wnes i'r cwrs mynediad at iechyd dros ddwy flynedd yn yr ysgol nos gan na allwn fforddio rhoi fy ngwaith i fyny. Yn ystod fy amser yn y coleg cefais wybod bod dyslecsia gennyf. Roedd hyn yn gwneud llawer o synnwyr i mi gan fy mod bob amser yn cael trafferth yn yr ysgol ac wedi gorffen yr ysgol heb raddau da iawn yn fy TGAU. Ar ôl pasio'r cwrs mynediad i iechyd, gwneuthum radd sylfaen mewn cymuned ac iechyd a lles ym Mhrifysgol De Cymru, a dyma le y dechreuais wirfoddoli ar gyfer cyn-filwr y rhyfel. Ar ôl pasio'r cwrs hwn, dechreuais ar fy nhaith i mewn i nyrsio oedolion. Rwyf wedi cyfarfod â ffrindiau a thiwtoriaid hyfryd yn ystod fy nhaith ac wedi cael lleoliadau hyfryd.

Sut mae Covid-19 wedi effeithio arnoch chi a'ch hyfforddiant?

Cefais leoliad 12 wythnos wedi'i drefnu fel nyrs practis arbenigol gyda meddygfa. Fodd bynnag, pan ddaeth Covid-19, fe'm defnyddiwyd mewn ardal wahanol fel nyrs ardal gymunedol. Roeddwn i'n nerfus ac yn bryderus gan fod hyn yn newydd i mi ond mae'r tîm wedi bod mor gefnogol a gofalgar, ac nid oes dim yn ormod o drafferth. Rwyf wedi bod wrth fy modd yma ac wedi mwynhau bob eiliad, yr oeddwn wedi mwynhau cymaint fel yr wyf wedi llwyddo i gael cyfweliad a chael swydd fel nyrs gymunedol ardal. Ar ôl cael mwy o brofiad yn y maes hwn byddwn wrth fy modd yn gwneud fy ngradd meistr mewn nyrsio cymunedol.

Beth mae eich swydd newydd fel nyrs ardal yn ei olygu?

Yn ystod fy amser gyda'r tîm nyrsio ardal, rwy'n ymweld â chleifion sy'n gaeth i'r tŷ a hefyd cleifion sy’n gorfod cael eu gwarchod. Rwy'n gwneud amrywiaeth o ymyrraeth nyrsio o roddi dresin i gathetrau, rheoli clefyd y siwgr, pigiadau, asesiadau nyrsio a llawer mwy. Rwyf wedi mwynhau fy holl hyfforddiant ac rwyf wedi dysgu tasgau newydd ar bob lleoliad. Rwy'n dal i ddysgu bob dydd a byddaf yn parhau i wneud hynny.  Rwy'n caru fy swydd ac yn mwynhau mynd i weithio gan fod pob diwrnod yn wahanol gyda nifer o heriau. Rwy'n mwynhau cwrdd â chleifion a theuluoedd. Rwyf hefyd yn mwynhau helpu i ddatrys unrhyw faterion neu bryderon, dysgu sgiliau newydd a gweithio mewn tîm.

Yn ystod eich hyfforddiant a'r pandemig beth ydych chi wedi'i gael yn heriol?

Roedd ysgrifennu fy nhraethodau yn heriol yn ystod fy astudiaethau. Mae cael dyslecsia yn ei gwneud hi'n anodd ond rwyf wedi cael cefnogaeth dda iawn gan diwtor Prifysgol a'm helpodd yn ystod y tair blynedd. Yr amser mwyaf cofiadwy fel myfyriwr fu'r newid yn y ffordd y mae Covid-19 wedi newid y ffordd rydym i gyd yn gweithio. Yr wyf wedi gweld yr amser hwn yn anodd iawn, yn enwedig i'r anwyliaid na allant weld eu teuluoedd wrth iddynt fynd mor ofidus. Mae'r offer amddiffynnol personol (PPE) yn iawn i'w wisgo ar wahân i'r masg; mae’r masg yn gyfyngedig iawn ac mae’n anodd i anadlu i mewn, ond yn bennaf oll wrth geisio cyfathrebu â'ch cleifion mae'n rhwystr rhyngom, gan eu bod yn gallu ei chael hi’n anodd clywed. Wrth gwrs, rydym wedi defnyddio pensil a phapur neu mae rhai pobl yn hoffi defnyddio iPads gyda thestun. Mae Covid-19 bob amser yn peri pryder i mi gyda'm teulu ond rwy'n gwybod fy mod yn cymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i gyfyngu ar unrhyw risg. Hefyd rwyf eisiau gweithio. Rwyf am helpu pobl gan fod hyn yn bwysig iawn i mi ac mae fy nheulu yn fy nghefnogi 100% ac yn falch ohonof.

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun sy'n meddwl am yrfa mewn gofal iechyd?

Pe bai unrhyw un yn bwriadu mynd i ofal iechyd, byddwn yn dweud wrthynt am fynd amdani oherwydd bod cynifer o lwybrau gwahanol i'w dilyn ac os yw un ddim yn eich siwtio mae un arall ar gael, mae’n yrfa werth chweil. 

 

Diolch

Emma.