Neidio i'r prif gynnwy

Eich gyrfa, dyfodol Cymru

[Dr Lowri Evans, Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol yng Nghymru]

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn edrych ar ei raglen Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol yng Nghymru (WCLTF), sy'n galluogi hyfforddeion i wella eu sgiliau a dod yn arweinwyr clinigol y dyfodol.

Mae'r cynllun deuddeng mis hwn yn croesawu ceisiadau gan hyfforddeion sy'n bwriadu datblygu prosiectau sy'n gwella cyflwyno hyfforddiant ledled Cymru.

Bu Dr Lowri Evans, Cofrestrydd Meddygaeth Liniarol a ddychwelodd i Gymru i hyfforddi yn ei harbenigedd, yn llwyddiannus yng nghylch y llynedd.

Cyn hynny roedd yn Gymrawd Addysgu Clinigol yn Ysbyty Great Western yn Swindon, ac arweiniodd hefyd Gydran Ddethol (SSC) Myfyrwyr Iechyd Byd-eang i Uganda; nawr, mae'n gweithio i ddatblygu strategaeth efelychu ar gyfer y cwricwlwm meddygaeth fewnol newydd.

Fodd bynnag, mae Lowri yn amlygu'n eiddgar bod y rhaglen WCLTF yn cynnig llawer mwy o brofiad na dim ond rheoli prosiect:

“Pan oeddwn i'n gwneud cais, roeddwn i'n teimlo mai “y prosiect” yn unig fyddai hi, a beth rydw i wedi'i ddysgu yw ei fod yn ymwneud â'r profiad yr ydych yn cael gyda sefydliad.

“Rydw i wedi wir mwynhau'r cyfuniad o amser prosiect yn fawr iawn, gyda chysgodi neu gyfleoedd cynhadledda a rhwydweithio, gyda rhywfaint o gyfle clinigol hefyd.”

Yn wir, mae hyblygrwydd y rôl yn elfen allweddol o'r rhaglen, gan ganiatáu i ymgeiswyr llwyddiannus gaffael a defnyddio ystod eang o brofiadau i ddatblygu yn eu gyrfaoedd clinigol.

Fel y mae Lowri'n ei nodi, “Un o'r pethau mwyaf difyr am eleni yw cyfle i reoli eich amser eich hun, a chael eich ymddiried ynddo i wneud cystal er mwyn gwneud y gorau o'r cyfleoedd ychwanegol.

“Gallwch wneud hyd at ugain y cant o waith clinigol hefyd, yr wyf wedi ei wneud ar sail nawr ac yn y man.”

Yn bwysig, nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr fod â phrofiad sylweddol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth cyn dod yn Gymrawd; yn hytrach, caiff y sgiliau hyn, ymhlith eraill, eu datblygu yn ystod y rôl ei hun:

“Ar ôl siarad ag un o Gymrodyr Arweinyddiaeth y llynedd, fe wnaethant fy sicrhau bod angen i chi fod yn frwdfrydig a bod â diddordeb, ond mewn gwirionedd mae'r flwyddyn yn ymwneud â dysgu'r pethau hynny, a pheidio â bod â rhagofyniad eisoes.”

“Nid oedd unrhyw brosiectau yn fy arbenigedd, ac roeddwn i wedi meddwl ddwywaith ynglŷn â gwneud cais, ond nawr, gyda'r mantais o brofiad, rwy'n gwybod y byddwn wedi dysgu llawer mewn pedwar neu bump o'r prosiectau y mae Cymrodyr eraill yn eu gwneud .

”Mae eraill a dderbyniodd y cyfle hwn, a etifeddwyd wrth Ddeoniaeth Cymru gan AaGIC, wedi mynd ymlaen i weithio yn y sector technoleg iechyd, neu i ddylanwadu ar bolisi iechyd o fewn llywodraeth genedlaethol.

Mae Lowri eisoes yn meddwl am ei dyfodol ei hun, ac mae'n awyddus i ddefnyddio'r wybodaeth a'r profiad y mae'n eu cronni dros y flwyddyn nesaf i gyflawni ei dyheadau gyrfa.

I hi, mae'n cydnabod, mae hyn yn bosibl oherwydd argaeledd cyfleoedd datblygu o'r fath yng Nghymru, y gall y rhai nad ydynt yn wreiddiol o'r wlad hefyd wneud cais amdanynt.

“Wrth symud ymlaen”, meddai Lowri, “Rydw i wir yn hoffi cael rôl addysgol, efallai o fewn AaGIC pan ydw i'n ymgynghorydd.

“Rwy'n credu bod y lleoliad hwn wedi rhoi eglurder i mi o ran sut rwy'n gweld fy ngyrfa'n mapio yn y dyfodol, unwaith y byddaf yn dychwelyd i ymarfer clinigol, ac unwaith y byddaf yn gymwys fel ymgynghorydd - y darlun tymor hwy i mi.

“Rwy'n mwynhau gweithio gyda chleifion a staff yng Nghymru; mae yna hefyd gydbwysedd bywyd a gwaith da iawn yma, gyda chost byw isel, ac mae cyfleoedd fel y rhaglen Gymrodoriaeth yn hygyrch.

“Os oeddech chi mewn man arall yn y DU, nid wyf yn gwybod a fyddech yn cael yr un cyfleoedd â mi yn ystod fy hyfforddiant yma.

”Cadwch olwg ar ein gwefan am ragor o enghreifftiau o'n gwaith Cymrodyr Arweinyddiaeth drwy'r flwyddyn, yn ogystal â newyddion ar sut i wneud cais i ddod yn un: https://www.walesdeanery.org/leadership-fellows

Cynhelir y rownd recriwtio nesaf yn hydref 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd (QIST) AaGIC drwy anfon e-bost at HEIW.QIST@wales.nhs.uk