Neidio i'r prif gynnwy

Bydd creu rolau C.H.E.F newydd yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd mewn cartrefi gofal i fyfyrwyr gofal iechyd yng Nghymru

Rydym yn gweithio i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd dysgu gwerthfawr i fyfyrwyr gofal iechyd yn y sector cartrefi gofal. Yn gyntaf yng Nghymru, rydym wedi datblygu rôl Hwylusydd Addysg Cartref Gofal (CHEF) newydd i hwyluso a chefnogi profiadau lleoliadau myfyrwyr mewn cartrefi gofal.

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr gofal iechyd gael gwell dealltwriaeth o anghenion personol a gofal iechyd preswylwyr sy'n byw mewn cartrefi gofal yn hanfodol i werthfawrogiad ehangach o ofal cyfannol, ffyrdd rhyngbroffesiynol o weithio, a phwysigrwydd sylfaenol dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn fel y nodir yn Cymru Iachach.

Bydd cam cyntaf y gwaith hwn yn canolbwyntio ar gartrefi gofal ledled Cymru sy'n cynnig darpariaeth nyrsio. Mae nifer sylweddol o gartrefi gofal ledled Cymru sy'n cynnig lefelau uchel o ofal nyrsio gyda mewnbwn amlbroffesiynol. Mae cyfleoedd dysgu gwych yma ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr, cyfle i ymgymryd ag ystod eang o sgiliau newydd, ac i werthfawrogi a meithrin dealltwriaeth o'r cysylltiadau pwysig ar draws y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Ar yr un pryd, mae cyfleoedd i gartrefi gofal wella eu statws fel canolfannau rhagoriaeth addysgol ac arddangos y gwaith soffistigedig y maent yn ei wneud o ddydd i ddydd.

 

Rydym wedi recriwtio tri Hwylusydd Addysg Cartref Gofal Rhanbarthol (CHEFs), sy'n gweithio i:

• Datblygu gwybodaeth gywir am ehangder y cyfleoedd lleoliadau i fyfyrwyr gofal iechyd ar draws y sector cartrefi gofal yng Nghymru gan ddechrau gyda chartrefi gofal sy'n cynnig darpariaeth nyrsio.

• Cydweithio â phartneriaid prifysgol, iechyd a gofal cymdeithasol, i adeiladu ar leoliadau cartrefi gofal presennol a sefydlu perthynas a chysylltiadau newydd â lleoliadau cartrefi gofal i hwyluso cyfleoedd dysgu pellach i fyfyrwyr.

• Darparu cymorth parhaus i gartrefi gofal i hwyluso lleoliadau myfyrwyr sy'n cael eu harchwilio'n briodol ac sy'n darparu goruchwyliaeth ac asesiad effeithiol i fyfyrwyr.

• Amlygu'r cyfraniad pwysig y mae cartrefi gofal yn ei wneud i ddatblygiad gweithlu gweithwyr iechyd proffesiynol y dyfodol.

 

Dywedodd Simon Cassidy - Pennaeth Profiad a Gwella Lleoliadau AaGIC: "Mae cyflwyno'r Hwyluswyr Addysg Cartref Gofal Rhanbarthol cyntaf yng Nghymru yn fenter newydd sylweddol a chyffrous. Edrychwn ymlaen at gydweithio allweddol â rhanddeiliaid gyda'r uchelgais i ddatblygu cyfleoedd dysgu pellach ar gyfer myfyrwyr nyrsio a gofal iechyd ehangach yn y sector cartrefi gofal."

 

Rydym yn gobeithio ehangu rolau Hwyluswyr Addysg yn y Cartref Gofal maes o law, ond rhan gyntaf cynllun gwaith 3 blynedd cychwynnol a ariennir gan Lywodraeth Cymru fydd cwmpasu'r potensial ar gyfer cynyddu mynediad myfyrwyr i'r sector cartrefi gofal. Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu'r cysylltiadau cenedlaethol a lleol, llywodraethu trosfwaol, a'r grwpiau rhanddeiliaid sydd eu hangen i ddatblygu'r rhaglen waith hon.

Gobeithiwn y bydd yr uchelgeisiau hyn yn dod â manteision i'r ddwy ochr nid yn unig i ddysgu a datblygu myfyrwyr, ond hefyd drwy hwyluso cyfleoedd addysg ac ymchwil ehangach gyda staff a sefydliadau cartrefi gofal. Bydd mwy o fynediad myfyrwyr i leoliadau gofal yn helpu i dynnu sylw at y gofal sy'n aml yn gymhleth ac yn rhoi cipolwg i fyfyrwyr gofal iechyd ar y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael.