Neidio i'r prif gynnwy

Annog myfyrwyr a hyfforddeion gofal iechyd i gael brechiadau Covid-19 a ffliw

Mae Lisa Llewelyn, Cyfarwyddwr Nyrsio ac Addysg Gweithwyr Iechyd Proffesiynol AaGIC, a'r Athro Pushpinder Mangat, Cyfarwyddwr Meddygol AaGIC, yn annog pob myfyriwr gofal iechyd /hyfforddeion (meddygol, deintyddol, fferylliaeth, optometreg, cydymaith meddyg, nyrsio, bydwreigiaeth, proffesiwn perthynol i iechyd, myfyrwyr gwyddor gofal iechyd) i gael eu dau frechiad Covid-19 os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, a'u brechiad ffliw, oni bai eu bod wedi'u heithrio yn feddygol.

Dywedodd Ms Llewelyn: “Dros y 18 mis diwethaf rwyf wedi profi a gweld rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn yn ystod fy ngyrfa na fy oes. Mae pob un ohonom wedi gorfod gwneud addasiadau ac aberth sylweddol yn ein bywydau er mwyn helpu i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau.

“Wrth i chi ddechrau ar eich rhaglenni addysg a hyfforddiant, rydym yn eich croesawu i'r gymuned gofal iechyd lle byddwch yn cwrdd ac yn gofalu am lawer o'n cleifion mwyaf bregus. Byddwch hefyd yn dod yn rhan o'r tîm mwyaf anhygoel, ymroddedig a gofalgar - #TeamNHSWales.

“Fel rhan o #TeamNHSWales, rwyf i a'm cydweithwyr gweithredol yma yn AaGIC yn eich annog i gael eich dau frechiad Covid cyn mis Medi a phan ar gael eich brechiad ffliw, oni bai eich bod wedi'ch eithrio yn feddygol.”

Ychwanegodd yr Athro Mangat: “Yn ystod fy holl flynyddoedd o weithio yn y proffesiwn meddygol, gan gynnwys fel Ymgynghorydd Dwys, nid yw erioed wedi bod yn bwysicach amddiffyn ein hunain, ein cleifion a'n cydweithwyr drwy gael ein brechu.

“Mae Lisa a minnau wedi cael ein dau frechiad Covid a byddwn yn cael ein brechiad ffliw hefyd. Nid ydym mor ifanc â chi, ond mae'n dal i fod yr un mor bwysig i chi gael eich brechiadau ag y mae i ni.”

Yng Nghymru, mae myfyrwyr gofal iechyd /hyfforddeion wedi manteisio ar y cynnig o frechu Covid-19 hyd yn hyn. Y canllawiau presennol ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys myfyrwyr a hyfforddeion ar leoliad, yw na fydd angen i'r rhai sy'n cael eu brechu yn llawn (dau frechiad Covid) hunan-ynysu os nodir eu bod yn cysylltu â rhywun sydd â Covid. Fodd bynnag, byddai angen i unrhyw un nad yw'n cael ei frechu'n llawn ynysu. Byddai hyn yn golygu colli 10 diwrnod neu fwy — os oes angen i chi ynysu fwy nag unwaith — o'ch lleoliad, eich rhaglen addysg neu hyfforddiant. Bydd AaGIC gyda chydweithwyr yn y brifysgol a'r bwrdd iechyd yn gwneud popeth posibl i'ch cefnogi, ond fel mewn amgylchiadau eraill lle mae myfyrwyr/hyfforddeion yn colli llawer iawn o'u rhaglen mae posibilrwydd o oedi wrth symud ymlaen.

Mae canllawiau pellach ar reoliadau cyfredol ar weithio mewn amgylcheddau gofal iechyd yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynghylch cael y brechiad neu Covid a'ch addysg neu hyfforddiant siaradwch â'ch goruchwyliwr ymarfer neu gyswllt prifysgol.