Neidio i'r prif gynnwy

AaGIC yn ymateb i ganlyniadau Arolwg Hyfforddiant Cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol 2021

A doctor using a laptop and a stethoscope in the photo

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn croesawu canlyniadau Arolygon Hyfforddiant Cenedlaethol y Cyngor Meddygol Cyffredinol 2021. Gyda chyfradd ymateb o 85% ar gyfer hyfforddeion a'r gyfradd ymateb uchaf yn y DU ar gyfer hyfforddwyr ar 52%, mae gan AaGIC gyfoeth o adborth i helpu i wella ansawdd addysg a hyfforddiant meddygol yng Nghymru.

Dywedodd Deon Meddygol Ôl-raddedig, yr Athro Tom Lawson: “Ein nod yw defnyddio’r adborth hwn i wella addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae ein Huned Ansawdd yn brysur yn dadansoddi'r canlyniadau'n fanwl fel y gallwn eu defnyddio mewn cydweithrediad â'n partneriaid i wneud newidiadau cadarnhaol. Yn y cyfamser rydym wedi tynnu sylw isod at rai o'r negeseuon allweddol sy'n deillio o'r canlyniadau."

 • Fel gyda rhannau eraill o'r DU mae'r pandemig wedi rhoi pwysau anferthol ar raglenni hyfforddi penodol mewn meddygaeth a llawdriniaeth ac adlewyrchir hyn yn y canlyniadau.  Yn ogystal, mae'r arolwg hefyd wedi tynnu sylw at nifer o feysydd lle mae'r adborth wedi gwella yn dilyn ein gwaith gyda Byrddau Iechyd.  Mae ein Huned Ansawdd yn dechrau datblygu astudiaethau achos fel y gallwn rannu rhywfaint o'r gwaith gwella hwn gyda chi.
   
 • Yn gyffredinol, mae canlyniadau'r arolwg hyfforddeion a hyfforddwyr yn cyd-fynd â gweddill y DU. 
   
 • Mae hyfforddwyr yng Nghymru yn ymgysylltu ac yn awyddus i addysgu gyda 90% o hyfforddwyr yn dweud eu bod yn mwynhau eu rôl hyfforddi.
   
 • Mae gan hyfforddiant meddygon teulu brosesau a strwythurau sefydledig sy'n ymwneud â rolau hyfforddi ac mae'n amlwg o'r canlyniadau bod gan Hyfforddwyr Meddygon Teulu lefelau cryf o gymorth ar gyfer rolau hyfforddi o fewn practisau ac o AaGIC.  O fewn gofal eilaidd, adroddir hefyd bod lefelau cymorth yn uchel er gwaethaf babandod cymharol Cydnabod Hyfforddwyr yn y sector hwn. Mae AaGIC yn parhau i ddatblygu amrywiaeth o ddarnau o waith i gefnogi a galluogi datblygiad i'r rhai sydd â rolau hyfforddi pwysig. 
   
 • Adroddwyd am gynnydd yn lefelau llethu hyfforddwyr a hyfforddeion ledled y DU gan gynnwys Cymru, yn dilyn yr hyn a fu'n flwyddyn ddigynsail yn cydbwyso pwysau gwasanaeth ag angen addysgol. Mae AaGIC yn cydnabod bod cefnogi lles yr holl staff gofal iechyd yn hanfodol nid yn unig ar lefel unigol, ond hefyd o ran sicrhau modelau gweithlu cynaliadwy ar gyfer GIG Cymru. 
   
 • Er y bu pwysau sylweddol o ran gwasanaethau dros y flwyddyn ddiwethaf, sydd wedi effeithio ar hyfforddiant, mae boddhad cyffredinol hyfforddeion yng Nghymru yn parhau i fod yn uchel.
   
 • Mae goruchwyliaeth glinigol yn ystod y dydd a'r tu allan i oriau yn parhau i gael ei graddio'n uchel.
   
 • O ran cymorth addysgol, mynegodd hyfforddeion yng Nghymru hyder eu bod yn gwybod sut i gael gafael ar gymorth cyfrinachol os oedd ganddynt bryderon am eu swydd hyfforddi. Yn ogystal, er gwaethaf pwysau gwasanaeth ar hyfforddeion a'u hyfforddwyr, mae mynediad at Oruchwyliwyr Addysgol yn parhau i fod yn gryf iawn ledled Cymru gyda 91% o hyfforddeion yn dweud bod eu Goruchwyliwr Addysgol yn hawdd cael gafael arno.

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Meddygol HEIW, yr Athro Pushpinder Mangat: “Diolch i bawb a gymerodd yr amser i gwblhau’r arolwg. Mae hon wedi bod yn flwyddyn anhygoel i chi ac rydym wir yn gwerthfawrogi ac yn gwerthfawrogi eich mewnbwn yn enwedig gan eich bod wedi rhoi cymaint o amser ac ymrwymiad i ofalu am gleifion o dan yr amgylchiadau anodd hyn. Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i ddweud os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch, peidiwch â bod ofn gofyn amdano - mae angen cymorth help arnom i gyd weithiau rywbryd. Mae gennym nifer o adnoddau ar ein gwefan a allai fod o gymorth ac mae gennym yr uned cymorth proffesiynol.”

Gallwch gael mynediad at ganlyniadau'r arolwg drwy offeryn adrodd ar-lein y Cyngor Meddygol Cyffredinol mewn arolygon hyfforddi Cenedlaethol- Y Cyngor Meddygol Cyffredinol (gmc-uk.org)