Neidio i'r prif gynnwy

Egwyddorion ymgynghori o bell

Er mwyn cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, mae AaGIC yn argymell dilyn yr egwyddorion allweddol lefel uchel canlynol wrth ddarparu ymgynghoriadau o bell i gleifion. Sicrhau bod safonau a chanllawiau presennol gan reoleiddwyr proffesiynol wrth wraidd yr egwyddorion.

 1. Sicrhau mai diogelwch cleifion yw’r brif flaenoriaeth a chodi pryderon os nad oes mesurau diogelwch digonol ar gyfer cleifion yn bodoli o fewn y gwasanaeth neu’r system y maent yn weithredol ynddynt, gan gynnwys gwiriadau hunaniaeth a chadarnhau priodol.
 2. Sicrhau eich bod yn gallu dynodi cleifion sy’n fregus a dilyn y camau priodol i’w hamddiffyn.
 3. Wrth ddechrau’r ymgynghoriad, sicrhau eich bod yn cyhoeddi’ch enw i’r claf, eich rôl a’ch manylion cofrestru proffesiynol (os yw’n berthnasol), ynghyd ag unrhyw aelod arall yn yr ystafell. Sefydlu deialog a sicrhau bod y claf yn deall sut mae’r ymgynghoriad o bell yn mynd i weithio. Mae angen sicrwydd ar rai cleifion eu bod yn mynd i dderbyn yr un lefel o ofal ac ystyriaeth ag y byddent wyneb yn wyneb; efallai y bydd angen mwy o neu hirach cefnogaeth ar gleifion hŷn a bregus.
 4. Sicrhau cydsyniad ar sail gwybodaeth gan ddilyn cyfraith galluedd meddyliol a chodau ymarfer perthnasol.
 5. Cynnal asesiad clinigol a chyrchu cofnodion meddygol neu ddilysu gwybodaeth bwysig trwy archwiliad neu brofi lle bo angen.
 6. Hysbysu cleifion am yr holl opsiynau sydd ar gael iddynt, gan gynnwys gwrthod triniaeth, mewn modd y gallant ei ddeall.
 7. Crynhoi'r camau y cytunwyd arnynt yn ystod yr apwyntiad, gan sicrhau bod y claf yn deall y rhain, unrhyw amserlen, a rhoi’r cyfle iddynt ofyn unrhyw gwestiynau terfynol cyn dod â’r apwyntiad i ben.
 8. Sicrhau fod cofnodion cleifion yn cael eu diweddaru’n fanwl gywir ar unwaith yn dilyn yr ymgynghoriad.
 9. Gwneud trefniadau priodol ar gyfer ôl-ofal ac, oni bai bod y claf yn gwrthwynebu, rhannu’r holl wybodaeth berthnasol â chydweithwyr a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill sy’n ymwneud â’u gofal i gefnogi monitro a thriniaeth barhaus yn ôl yr angen.

Mae’r egwyddorion lefel uchel wedi’u haddasu o’r rhai a gymeradwywyd gan:

 • Academi’r Colegau Brenhinol Meddygol
 • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
 • Y Gyfadran Feddygaeth Poen
 • Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol
 • Y Cyngor Meddygol Cyffredinol
 • Y Cyngor Optegol Cyffredinol
 • Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol
 • Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal
 • Gwella Gofal Iechyd yr Alban
 • Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
 • Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
 • GIG Lloegr a Gwella’r GIG
 • Cymdeithas Fferyllol Gogledd Iwerddon
 • Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol
 • Yr Awdurdod Rheoleiddio a Gwella Ansawdd