Neidio i'r prif gynnwy

Trawsnewidiad

Abstraction of transformation

Mae trawsnewid gweithlu yn gofyn am ddiwylliant arloesol, cefnogaeth sefydliadol gref ac arweinyddiaeth drugarog i fynd i’r afael â heriau’r gweithlu presennol ac yn y dyfodol a chyflawni gofynion gwasanaeth allweddol â’r nod o newid y ffordd rydym ni’n darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Uchelgais AaGIC i Gymru yw meddu ar weithlu iechyd a gofal cymdeithasol uchel ei gymhelliant, sy’n angerddol ac sy’n cael ei werthfawrogi, gyda’r gallu ymarferol, y cymhwysedd a’r hyder i ddarparu gofal iechyd a chymdeithasol o’r radd flaenaf.

Mae cyfraniad ein gweithlu dawnus yn hollbwysig wrth gefnogi’r gwaith adferol mae ei angen i adfer y GIG a diwallu anghenion iechyd a gofal amrywiol pobl Cymru.

Mae ailgynllunio’r gweithlu yn ofynnol oherwydd gweithlu sy’n lleihau o bosib, ac hefyd oherwydd bod natur gwaith gofal iechyd yn newid, ac nid yw sgiliau’r gweithlu presennol yn cyd-fynd ag anghenion yn y dyfodol.

Un o’r heriau mwyaf ar gyfer gweithlu proffesiynol heddiw yw symud o fodel gwasanaeth y gorffennol a oedd yn canolbwyntio ar bob pryder iechyd unigol a oedd yn codi, tuag at ymagwedd gyfannol at y person, o gael diagnosis, triniaeth a gofal.

Trawsnewidiad yn AaGIC

Mae trawsnewidiad sydd ar y gweill yn y Gyfarwyddiaeth Nyrsio a’r Proffesiynau Iechyd wedi’i arwain gan arweinwyr sy’n benodol i broffesiynau, Penaethiaid Trawsnewidiad Nyrsio a Bydwreigiaeth, Gwyddor Gofal iechyd, Gweithwyr Proffesiynol sy’n Berthynol i Iechyd ac Optometreg, ynghyd ag arbenigwyr moderneiddio gweithlu sy’n gweithio ar draws yr holl broffesiynau, arbenigeddau a grwpiau gweithlu iechyd a gofal:

Ein gweledigaeth ar gyfer Trawsnewidiad yn AaGIC yw gwella gofal poblogaethau drwy:

Bod yn arweinwyr gweledol, hawdd i’w hadnabod a dylanwadol ym maes trawsnewid gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.
Ysgogi gwelliant mewn partneriaeth â’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol a rhanddeiliaid eraill, gyda ffocws ar y dyfodol.
Arwain rhaglenni strategol aml-broffesiynol sy’n canolbwyntio ar unigolion ar ran AaGIC.
Gweithio’n gydweithredol fel tîm trawsnewidiol gyda chydweithwyr o bob rhan o AaGIC ac yn ehangach, gan ddefnyddio ein profiad ar y cyd i ysbrydoli, hwyluso a hyrwyddo gwelliant ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.
Cynrychioli diddordebau’r gweithlu aml-broffesiynol ar draws nodau strategol AaGIC.