Sioe Deithiol AaGIC 2019 / 2020

HEIW Roadshow image

Gwahoddiad i Sioe Deithiol AaGIC

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr gofal iechyd, hyfforddeion, mentoriaid, hyfforddwyr ac arweinwyr addysg.

Fel y gwyddoch, sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar 1 Hydref 2018, gan ddod â Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Gweithlu GIG Cymru (WEDS), a Chanolfan Addysg Broffesiynol Fferyllol Cymru (WCPPE) at ei gilydd.

Mae gennym rôl flaenllaw wrth gomisiynu a darparu addysg a hyfforddiant ar gyfer y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, gan gynnwys hyfforddeion meddygol a deintyddol, fferyllwyr, myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth, a myfyrwyr AHP.

Ym mis Mai 2019, dechreuon ni Sioe Deithiol AaGIC yn ymweld â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru i gwrdd â hyfforddeion gofal iechyd, myfyrwyr, addysgwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am addysg.

Mae'r Sioe Deithiol yn ein galluogi i gyflwyno AaGIC i'r rheini rydym heb gwrdd â ac i gadw mewn cysylltiad â myfyrwyr, hyfforddeion a chydweithwyr ledled Cymru rydym wedi cwrdd â o'r blaen. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ni wrando a chael adborth ar brofiadau addysg er mwyn ein galluogi i lywio darpariaeth addysg gofal iechyd yng Nghymru yn y dyfodol.

Mae pob ymweliad sioe deithiol yn cael ei rannu'n ddwy sesiwn o awr a hanner yr un. 

Ar ddechrau pob sesiwn bydd cyflwyniad rhagarweiniol byr. Bydd gweddill y sesiwn yn rhoi cyfle i sgwrsio â staff AaGIC, gofyn cwestiynau a rhoi eich syniadau i ni.

Gobeithiwn yn fawr y byddwch chi a'ch cydweithwyr yn gallu ymuno â ni yn un o'n sioeau teithiol. Os na fedrwch chi ddod i ddechrau sesiwn, mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd yn ystod y sesiwn.

Ar gyfer cydweithwyr mewn sefydliadau ledled Cymru, mae croeso i chi ymuno â sesiwn yn y sioe deithiol agosaf i chi.

Manylion sioe deithiol

I: holl fyfyrwyr gofal iechyd meddygol, deintyddol ac anfeddygol, hyfforddeion, hyfforddwyr, addysgwyr ac arweinwyr addysg.

Sefydliad

Dyddiad

Lleoliad

Sesiwn 1

Sesiwn 2

Cwm Taf Morgannwg 06/02/20 Ystafelloedd 3 a 4, Canolfan Addysg Feddygol, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ynysmaerdy, Llantrisant, CF72 8XR 9am - 10:30am 10:30am - 12pm
Cwm Taf Morgannwg 06/02/20 Ystafell ddosbarth 1, Canolfan Addysg Feddygol, Ysbyty's Tywysog Charles, Gurnos Road, Merthyr Tydfil, CF47 9DT 2pm - 3:30pm 3:30pm - 5pm

Caerdydd a'r Fro

16/03/20

Ail lawr, Adeiliad Cochrane, Ysbyty Athrofaol Cymru

1pm - 2:30pm

2:30pm - 4pm

Aneurin Bevan 20/04/2020 Ystafell Darlithio, Ysbyty Nevill Hall, Abergavenny, NP7 7EG  9:30am - 11am 11am - 12:30pm
Hywel Dda 27/04/2020 Canolfan Addysg Meddygaeth, Ysbyty Tywysog Philip, SA14 8QF 1pm - 2.30pm 2.30pm - 4pm
Bae Abertawe 01/06/2020 Y Capel, Ysbyty Singleton, Abertawe, SA2 8QA 1:30pm - 3pm 3pm - 4:30pm
Felindre 11/06/2020 Ystafell Cynadledda, Canolfan Ganser Felindre, Caerdydd, CF14 2TL 11:30am - 1pm -


Lluniaeth: Bydd te, coffi a bisgedi ar gael.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech rannu'r gwahoddiad hwn ar draws eich sefydliad.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.