Sioe Deithiol AaGIC 2019

pGwahoddiad i Sioe Deithiol AaGIC

Yn galw ar yr holl fyfyrwyr gofal iechyd, hyfforddeion, mentoriaid, hyfforddwyr ac arweinwyr addysg.

Fel y gwyddoch, sefydlwyd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ar 1 Hydref 2018, gan ddod â Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau Addysg a Datblygu Gweithlu GIG Cymru (WEDS), a Chanolfan Addysg Broffesiynol Fferyllol Cymru (WCPPE) at ei gilydd.

Mae gennym rôl flaenllaw wrth gomisiynu a darparu addysg a hyfforddiant ar gyfer y gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, gan gynnwys hyfforddeion meddygol a deintyddol, fferyllwyr, myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth, a myfyrwyr AHP.

Gan ddechrau ym mis Mai 2019, bydd Sioe Deithiol AaGIC yn ymweld â Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau ledled Cymru i gwrdd â hyfforddeion gofal iechyd, myfyrwyr, addysgwyr a'r rhai sy'n gyfrifol am addysg.

Bydd y Sioe Deithiol yn ein galluogi i gyflwyno AaGIC a ni ein hunain i fyfyrwyr, hyfforddeion a chydweithwyr ledled Cymru. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ni wrando a chael adborth ar brofiadau addysg er mwyn ein galluogi i lywio darpariaeth addysg gofal iechyd yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd pob ymweliad sioe deithiol yn cael ei rannu'n ddwy sesiwn o awr a hanner yr un. Bydd un sesiwn ar gyfer myfyrwyr a hyfforddeion, a'r llall ar gyfer hyfforddwyr, addysgwyr ac arweinwyr addysg.

Ar ddechrau pob sesiwn bydd cyflwyniad rhagarweiniol byr. Bydd gweddill y sesiwn yn rhoi cyfle i sgwrsio â staff AaGIC, gofyn cwestiynau a rhoi eich syniadau i ni.

Gobeithiwn yn fawr y byddwch chi a'ch cydweithwyr yn gallu ymuno â ni yn un o'n sioeau teithiol. Os na fedrwch chi ddod i ddechrau sesiwn, mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd yn ystod y sesiwn.

Ar gyfer cydweithwyr mewn sefydliadau ledled Cymru, mae croeso i chi ymuno â sesiwn yn y sioe deithiol agosaf i chi.

Manylion sioe deithiol

I: holl fyfyrwyr gofal iechyd meddygol, deintyddol ac anfeddygol, hyfforddeion, hyfforddwyr, addysgwyr ac arweinwyr addysg.

Sefydliad

Dyddiad

Lleoliad

Sesiwn myfyrwyr a hyfforddeion

Sesiwn hyfforddi, addysgwyr ac arweinwyr addysg

Aneurin Bevan

10/05/2019

Canolfan Addysg Friars, Cae Friars, Casnewydd NP20 4EZ

9.30am – 11am

11am – 12.30pm

Betsi Cadwaladr

06/06/2019

Canolfan Addysg Feddygol Ôl-raddedig, Ysbyty Gwynedd, Bangor, LL57 2PW

10.30am – 11:30am 

11:45am - 12:45pm

  06/06/2019 Canolfan Addysg Feddygol Ôl-raddedig, Ysbyty Glan Clwyd, LL18 5UJ 2:30pm - 3:30pm 3:45pm - 4:45pm 
  07/06/2019 Canolfan Addysg Feddygol Ôl-raddedig, Ysbyty Maelor Wrecsam, LL13 7TD 10:30am - 11:30am  11:45am - 12:45pm

Hywel Dda

5/09/2019

Canolfan Addysg Feddygol Glangwili, Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin, SA31 2AF

11am – 12.30pm

12.30pm – 2pm

Bae Abertawe

24/06/2019

Theatr Ddarlithio, Ysbyty Treforys

10am – 11.30am

11.30 – 1pm

Velindre

26/06/2019

Ystafell Gynadledda, Canolfan Ganser Felindre, Caerdydd

2.00pm – 3.30pm

3.30pm – 5pm

Cwm Taf 06/02/20 Ystafelloedd 3 a 4, Canolfan Addysg Feddygol, Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ynysmaerdy, Llantrisant, CF72 8XR 9am - 10:30am 10:30am - 12pm
  06/02/20 Ystafell ddosbarth 1, Canolfan Addysg Feddygol, Ysbyty's Tywysog Charles, Gurnos Road, Merthyr Tydfil, CF47 9DT 2pm - 3:30pm 3:30pm - 5pm

Powys

I’w gadarnhau

 

 

 

Cardiff and Vale

I’w gadarnhau

 

 

 

 

Lluniaeth: Bydd te, coffi a bisgedi ar gael.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech rannu'r gwahoddiad hwn ar draws eich sefydliad.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.