Neidio i'r prif gynnwy

#HyforddiGweithioByw nyrsio a bydwreigiaeth

Drwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch ddatgloi nifer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chymorth nyrsys a chlinigwyr profiadol ar bob cam o'ch datblygiad.

Drwy ymarfer yng Nghymru gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddiant rhagorol.

Oes o gyfleoedd dysgu

Mae'r GIG yng Nghymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd dysgu gydol oes. Mae hyn yn golygu y byddwn yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol parhaus ar draws ystod eang o lwybrau, sy'n cwmpasu popeth o hyfforddiant yn y gweithle i gyrsiau ôl-gofrestru arbenigol. Mae Cymru'n fan lle nad yw'r dysgu byth yn stopio, lle mae sgiliau a gwybodaeth yn cael eu rhannu'n agored, mae arloesedd yn cael ei gofleidio ac mae eich cyfraniad yn cael ei werthfawrogi.

Gall bydwragedd sydd newydd gymhwyso elwa ar ein rhaglen hyfforddi Cymru gyfan. Mae hyn yn eich helpu i gyfnerthu eich profiad ym mhob maes ymarfer. Caiff bydwragedd eu cefnogi drwy gydol eu gyrfa gan y goruchwyliwr clinigol ar gyfer y fframwaith bydwragedd. Mae hyn yn rhoi i bob bydwraig oruchwyliwr penodol, goruchwyliaeth grŵp a chymorth un-i-un ar gyfer cyfleoedd i fyfyrio a dysgu ar y cyd.

Cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru

Yng Nghymru, yr ydym wedi cynnal Bwrsariaeth y GIG ar gyfer nyrsys myfyriol a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd. Mae'r pecyn cymorth hwn yn anfon neges glir ynglyn â chymaint yr ydym yn gwerthfawrogi ein gweithlu gofal iechyd yng Nghymru.

Addysg uwch sy'n ticio'r blychau i gyd

Mae sawl sefydliad addysg uwch yng Nghymru wedi'u cymeradwyo i ddarparu hyfforddiant cyn ac ar ôl cofrestru. Drwy ddewis hyfforddi yng Nghymru, gallwch gael mynediad i bob maes nyrsio a bydwreigiaeth – mae'r dewisiadau yn wirioneddol ysbrydoledig.

Fel nyrs sydd newydd gymhwyso, gallwch ddewis y lleoliad clinigol yr hoffech ddechrau eich gyrfa nyrsio ynddo - gyda gwasanaethau trydyddol arbenigol fel llosgiadau, a llawfeddygaeth gardiaidd, i dimau cymunedol medrus neu mewn practis meddyg teulu.

Neu fel bydwraig newydd gymhwyso yng Nghymru, gallwch weithio ar draws sbectrwm lawn yr amgylcheddau geni-popeth o wasanaethau meddygaeth y ffetws arbenigol i ganolfannau geni annibynnol a gwasanaethau integredig – sy'n rhoi profiad cymunedol ac yn yr ysbyty i chi.

Rydym yn croesawu amrywiaeth, felly ble bynnag y byddwch yn astudio, byddwch yn darganfod amgylchedd dysgu sy'n fywiog, yn gyfeillgar ac yn gynhwysol.

Hyfforddiant i raddedigion gallwch ddibynnu arno

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i addysgu ei holl nyrsys a bydwragedd hyd at lefel gradd. Nid oes unman yn cymryd eich datblygiad proffesiynol mor ddifrifol â ni. Caiff ein hyfforddiant o ansawdd uchel ei gydnabod ledled y byd.

Yn yr adran hon

#HyfforddiGweithioByw Meddygol

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi i lansio cam diweddaraf ymgyrch farchnata #HyfforddiGweithioByw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi pwysleisio pwysigrwydd adeiladu ar ei lwyddiant hyd yn hyn.

#HyfforddiGweithioByw Fferylliaeth

Gallwch weld y swyddi fferylliaeth diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru ar wefan NHS Jobs

#HyforddiGweithioByw nyrsio a bydwreigiaeth

Drwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch ddatgloi nifer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chymorth nyrsys a chlinigwyr profiadol ar bob cam o'ch datblygiad.