Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr y GIG (STP)

Mae’r Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr yn rhaglen i raddedigion sy’n arwain at rolau gwyddonol uwch. Bydd hyfforddeion yn y rhaglen yn cael eu cyflogi gan sefydliad yn GIG Cymru am eu cyfnod dan hyfforddiant, bydd eu ffioedd cwrs yn cael eu talu’n llawn a byddant yn derbyn cyflog.

Mae hyfforddiant ôl-raddedig y rhaglen yn arwain at radd Meistr sydd wedi ei chomisiynu a’i hachredu’n benodol, a byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif i ddangos eich bod wedi cwblhau’r hyfforddiant yn y gweithle yn dilyn un o naw llwybr thema:

 • Gwyddorau gwaed: biocemeg glinigol; gwyddorau haematoleg/trallwyso, imiwnoleg

 • Cardiofasgwlar, Gwyddorau Anadlu a Chysgu: Gwyddor Gardiaidd, Gwyddor Anadlu a Chysgu, Gwyddor Fasgwlaidd, gwyddor gofal critigol

 • Y Gwyddorau Celloedd: histopatholeg, seitopatholeg, gwyddor atgenhedlu

 • Peirianneg glinigol: peirianneg adsefydlu, mesur a datblygu clinigol, rheoli risg a llywodraethu dyfeisiau meddygol

 • Ffisioleg gastroberfeddol a’r gwyddorau wrodynamig

 • Y gwyddorau genetig - gwyddor genetig

 • Ffiseg Feddygol: ffiseg diogelwch ymbelydredd, ffiseg radiotherapi, delweddu ag ymbelydredd ïoneiddio, delweddu ag ymbelydredd nad yw’n ïoneiddio, gwyddor fferylliaeth glinigol

 • Microbioleg: rheoli heintiau ac epidemioleg, mycoleg, firoleg, bacterioleg a parasitoleg

 • Y Gwyddorau Niwrosynhwyrol: gwyddor awdioleg, gwyddor niwroffisioleg, gwyddor offthalmig a’r golwg

 • Y gwyddorau adlunio: prostheteg y genau a'r wyneb

Mae’r Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr yn rhaglen hyfforddiant cyfnod penodol tair blynedd sy’n cyfuno hyfforddiant academaidd â hyfforddiant yn seiliedig ar y gwaith. Gwneir yr hyfforddiant yn y gweithle mewn nifer o leoliadau yn ystod y flwyddyn gyntaf, cyn dechrau arbenigo yn nwy flynedd olaf yr hyfforddiant.

Bydd y rhai sy’n cwblhau Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr Moderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol yn derbyn Tystysgrif o Gyflawniad gan yr Academi ar gyfer Gwyddor Gofal Iechyd. Bydd y dystysgrif hon eu galluogi i gofrestru’n Wyddonydd Clinigol â’r Cyngor Proffesiynau Gofal ac Iechyd.

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod â gradd anrhydedd (cyntaf neu 2:1) mewn maes gwyddoniaeth bur neu gymwysedig sy’n berthnasol i’r arbenigedd maent yn gwneud cais amdano. Bydd ymgeiswyr sydd â gradd 2:2 berthnasol hefyd yn cael eu hystyried os oes gradd MSc neu PhD ganddynt yn yr arbenigedd maent yn gwneud cais amdano.

I bob ymgeisydd, mae tystiolaeth o brofiad ymchwil, e.e. gradd uwch neu dystiolaeth gyfatebol o allu gwyddonol ac academaidd, yn ddymunol.

Y graddau sy’n cael eu derbyn amlaf yw:

 • Gwyddorau Bywyd: y gwyddorau biofeddygol, bioleg, microbioleg, geneteg neu fiocemeg

 • Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg Fiofeddygol: ffiseg bur neu gymwysedig, peirianneg, mathemateg gymwysedig

 • Y Gwyddorau Ffisiolegol: ffisioleg, ffiseg bur neu gymwysedig, peirianneg, bioleg neu fioleg dynol

Bydd rhaid i ymgeiswyr am y gwyddorau adlunio (prostheteg y genau a'r wyneb) fod wedi cofrestru â’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol fel technegydd deintyddol neu dechnegydd deintyddol clinigol.

Mae’n bosibl y bydd graddau mewn gwyddoniaeth yn ymwneud â meddygaeth yn addas, os ydynt yn berthnasol i’r arbenigedd neu’r thema maent yn ymgeisio amdanynt.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr wirio manyleb person y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr fel bod modd iddynt ddangos sut maent yn bodloni meini prawf y swydd.

Sut i wneud cais

Mae cylch recriwtio blynyddol ar ddechrau’r flwyddyn. Bydd yr hysbysebion i’w gweld ar wefan Trac ac ar wefannau unigol Byrddau Iechyd yn ystod Mis Chwefror / Mawrth. Dylai ymgeiswyr gadw llygad am yr hysbysebion hyn. 

Cymorth i fyfyrwyr

Ffioedd dysgu wedi eu talu’n llawn Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflogi gan un o Fyrddau Iechyd y GIG tra eu bod yn dilyn y cwrs a byddant yn derbyn cyflog.

Dolenni defnyddiol: