Hyfforddwyr, addysgwyr a chyflogwyr nyrsio, bydwreigiaeth a proffesiynau perthynol i iechyd

 

Gall staff nawr ymweld â’r ‘Porth Covid-19 Lles Staff GIG Cymru’ sy’n darparu adnoddau iechyd a lles i gefnogi staff yn ystod yr adeg anodd hon.

Gellir gweld canllawiau Offer Amddiffyn Personol (PPE) ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a dolenni cysylltiedig yma.

Y canllawiau diweddaraf i hyfforddwyr, addysgwyr a chyflogwyr nyrsio, bydwreigiaeth a proffesiynau perthynol i iechyd mewn ymateb i COVID-19:

Nyrsio a Bydwreigiaeth  
12/03/20

Cytunwyd ar y cyd i nyrsys a bydwragedd ac fe'i hanfonwyd o dan y teitl 'Cefnogi Nyrsys a Bydwragedd ar draws y DU a Nyrsys Cysylltiol (Lloegr yn unig) os ceir epidemig COVID-19 yn y DU'.

19/03/20

Datganiad ar y cyd ar ehangu'r gweithlu nyrsio yn ystod achos Covid-19 gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

19/03/20

Datganiad ar y cyd ar ehangu'r gweithlu bydwreigiaeth yn ystod achos Covid-19 gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

25/03/2020

Mae'r NMC wedi cyhoeddi datganiad ynglŷn â chyfraniad myfyrwyr nyrsio nad ydynt yn chwe mis olaf eu rhaglen. Yr ydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar sut y gallwn weithredu hyn yng Nghymru.

30/03/2020

Llythyr gan AaGIC at ddeoniaid a phenaethiaid rhaglenni cyn-cofrestru nyrsio ynghylch myfyrwyr nyrsio sy’n gwirfoddoli yn y system iechyd a gofal i frwydro yn erbyn COVID-19.

30/03/2020

Papur briffio a gyhoeddwyd gan AaGIC ar gyfer Partneriaid Ymarfer, Arweinwyr Addysg, Hwyluswyr Addysg Ymarfer (a rolau cyfatebol) yn ystod cyfnod COVID-19.

09/04/2020

Mae’r canllawiau yma gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) yn nodi’r hyn y mae angen i gyflogwyr ei wybod am weithwyr proffesiynol sydd wedi ymuno â chofrestr dros dro COVID-19, yn ogystal â sut mae COVID-19 wedi effeithio ar brosesau’r NMC o amgylch gweithwyr proffesiynol ar ein cofrestr barhaol. 

20/04/2020

Gall nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ddefnyddio ein porth ‘Adnoddau hyfforddi COVID-19 i nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd’ sydd yn cynnwys hyfforddiant ar ddirprwyo, adleoli i leoliadau clinigol, gofal critigol ac adnoddau i gefnogi’ch lles yn ystod yr amser heriol hwn.

09/06/2020 Covid-19 Cwestiynau Cyffredin yn ymwneud â myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth - canllaw ar gyfer goruchwylwyr ymarfer ac aseswyr.
   
18/09/2020 Mae AaGIC wedi cyhoeddi Egwyddorion Adfer Lleoliadau COVID-19 Cymru Gyfan.
18/09/2020

 

Datganiad sefyllfa gan Llywodraeth Cymru ac AaGIC yn cadarnhau bod gan fyfyrwyr meddygol, nyrsio, bydwreigiaeth, proffesiynau perthynol i iechyd a gwyddor gofal iechyd statws gweithiwr allweddol parhaus wrth gyflawni lleoliadau ymarfer fel rhan o'u rhaglen ddysgu.

Proffesiynau Perthynol i Iechyd a Gwyddonwyr Gofal Iechyd  
23/03/2020

 

Datganiad gan AaGIC, Cyngor Deoniaid Iechyd Cymru, Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau'r GIG-Cyfarwyddwyr Therapïau a Gwyddorau Gofal Iechyd a NWSSP – Gwasanaethau Cyflogaeth ar 'Recriwtio pob myfyriwr AHP a gwyddor gofal iechyd sy'n graddio yn yr haf 2020.'

09/04/2020 Rydym wedi datblygu Canllawiau Cymorth Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal i Weithwyr Proffesiynol Rheoledig Perthynol i Iechyd a Myfyrwyr Gwyddor Gofal Iechyd PTP dros gyfnod haint COVID-19 i gefnogi myfyrwyr proffesiynol perthynol i iechyd a myfyrwyr gwyddoniaeth gofal iechyd wedi’i rheoli gan yr HCPC ar sut gallent gefnogi’r system iechyd a gofal yn ystod yr argyfwng hwn.
20/04/2020


Gall nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd ddefnyddio ein porth ‘Adnoddau hyfforddi COVID-19 i nyrsys a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd’ sydd yn cynnwys hyfforddiant ar ddirprwyo, adleoli i leoliadau clinigol, gofal critigol ac adnoddau i gefnogi’ch lles yn ystod yr amser heriol hwn.